VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

Geschillencommissie BKR beloont betalingsmoraal

De Geschillencommissie BKR heeft een viertal uitspraken gepubliceerd. Bij 2 uitspraken is de BKR codering verwijderd, 1 is afgewezen en 1 heeft een kortere registratieduur.

Moeder-dochter

Betrokkene was in de veronderstelling alleen borg te staan en niet medecontractant te zijn. Haar dochter kwam in 2012 in financiële problemen en heeft moeder daarvan uit schaamte niet op de hoogte gebracht. Ook onderschepte de dochter aanmaningen van de deelnemer.

Beoordeling

Betrokkene is te goed van vertrouwen geweest door de dochter op haar woord te geloven dat de (af)betalingen goed en regelmatig verliepen. Dat alles maakt betrokken moeder echter niet tot een wanbetaler waartegen de branche blijvend moet worden beschermd. Voor de beantwoording van die vraag spelen nog meer omstandigheden een rol.  In het kader van de belangenafweging neemt de Commissie daarom aan dat betrokkene geen wetenschap had van de betalingsproblemen en haar in zoverre geen verwijt kan worden gemaakt dat zij niet eerder heeft ingegrepen. De onwetendheid met de betalingsproblemen heeft verhinderd dat betrokkene registratie van de A had kunnen voorkomen.

Beslissing

De registratie van de A en H dient daarom uit het CKI te worden geschrapt.

-----

2 Betalingsmoraal

Betrokkene heeft financiële problemen gekend, mede veroorzaakt door een ex-vriendin. Bij elkaar heeft dat geleid tot een schuldenpositie van ongeveer EUR 12.000, die betrokkene in 2016 met behulp van een maatschappelijk werker heeft terugbetaald. Op zichzelf is dat een positieve omstandigheid omdat betrokkene er ook voor had kunnen opteren om wettelijke schuldsanering aan te vragen, die – indien toegestaan – ertoe had geleid dat betrokkene in 2015 een schone lei zou hebben gehad, waardoor de aangevochten registratie thans door schoning al uit het CKI zou zijn geschrapt, echter met achterlating van deels onbetaalde schulden. Betrokkene heeft nu alle schulden geheel terugbetaald en dat is positief. Hoewel de betrokkene met de beschuldigende vinger de exvriendin aanwijst als verantwoordelijk voor het ontstaan van de schulden, had betrokkene daarin zonder meer ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor het afsluiten van het onderhavige contract waarvan de betrokkene de registratie aanvecht. Dat contract stond op zijn naam en kennelijk heeft hij toegestaan dat zijn ex-vriendin op zijn naam bestellingen deed.

Verwijderen

Toen betrokkene kennis kreeg van de registratie en de onderliggende schuld heeft betrokkene deze met gepaste spoed betaald, waardoor er een werkelijke einddatum is geregistreerd per 29 mei 2019. De huidige financiële situatie van betrokkene is al een aantal jaar gezond te noemen. De negatieve registratie van de A en de 2 is vanaf 2012 en dus al zeven jaar zichtbaar in het CKI waardoor potentiële kredietverstrekkers al geruime tijd hebben kunnen kennisnemen van de betalingshistorie van betrokkene. Alles overziende is de Commissie van oordeel dat de belangenafweging uitvalt in het voordeel van de betrokkene.
De registratie van de A en code 2 dienen uit het CKI te worden geschrapt.

-----

3 Inrichting woning

Betrokkene is het doorlopend krediet aangegaan voor de inrichting van de woning. In 2016 is in de betaling van de termijnbedragen een achterstand ontstaan.

Verbetering

Uiteindelijk heeft betrokkene de volledige schuld in twee termijnen afbetaald in het voorjaar van 2017 waardoor een werkelijke einddatum is geregistreerd in mei 2017. Sindsdien heeft betrokkene zijn financiële zaken op orde. Hij heeft een nieuwe stap gezet in zijn carrière, tot chef-kok van een restaurant en een navenante salarisverhoging ontvangen. Voorts heeft betrokkene een nieuwe relatie, met wie hij wil gaan samenwonen in een nieuw te kopen woning/appartement omdat het huidige te klein daarvoor is. De nieuwe partner van betrokkene verkeert ook in een gezonde financiële situatie met een vaste baan.

Verkorting duur

Alles overziende is de Commissie van oordeel dat het te vroeg is om de registratie nu al te schrappen wegens disproportionaliteit, maar dat het laten voortduren van de registratie tot de schoningstermijn van vijf jaar is verstreken weer te lang is en betrokkene er dan disproportioneel veel nadeel van zou ondervinden. De Commissie beslist daarom dat de registratie per 1 januari 2021 moet worden geschrapt, waarmee naar haar oordeel recht wordt gedaan aan alle feiten en omstandigheden, zowel in het voordeel als in het nadeel van betrokkene, die in deze zaak aan de orde zijn.

-----

4 Ongeluk

Niet is gebleken dat betrokkene bij het afsluiten van het krediet verplichtingen is aangegaan waarvan zij de gevolgen niet kon dragen. De aangevochten registratie is ontstaan door een aaneenschakeling van persoonlijke omstandigheden waarvan betrokkene slechts een beperkt verwijt kan worden gemaakt. Door een verkeersongeluk en als gevolg daarvan verminderde arbeidsgeschiktheid is betrokkene haar baan verloren, waardoor haar inkomen sterk afnam, terwijl zij als alleenstaande moeder een huishouden moest voeren.

Restschuld

Betrokkene en haar (nieuwe) echtgenoot hebben het plan opgevat om te gaan samenwonen, maar verkoop van de woningen waarin zij op dat moment leefden was slechts mogelijk met een restschuld. Betrokkene en haar echtgenoot hebben dat financiële nadeel kunnen opvangen door extra te werken. Uiteindelijk zijn zij er samen in geslaagd om ultimo 2016 alle schulden te voldoen en heeft het onderhavige contract een werkelijke einddatum gekregen in januari 2017.

Betalingsmoraal

De Commissie weegt positief dat betrokkene samen met haar nieuwe echtgenoot erin is geslaagd om alle (betalings)problemen uit het verleden het hoofd te bieden en deze integraal terug te betalen. Betrokkene had er na het ontstaan van de problemen in 2008 wellicht voor kunnen kiezen om regelingen te treffen of de wettelijke schuldsanering aan te vragen. Dat zou ertoe hebben geleid dan schuldeisers niet de gehele vordering betaald hadden gekregen. De Commissie is van oordeel dat die betalingsmoraal moet worden beloond, in de vorm van een belangenafweging die in het voordeel van betrokkene uitpakt.

Daarbij speelt ook de ontstaansgeschiedenis van de problemen een rol alsmede de huidige gezonde financiële situatie van betrokkene en haar echtgenoot en het belang dat zij hebben bij de aanschaf van een nieuwe woning. Voorts speelt een rol dat de registratie al ruim vier jaar als beëindigd in het CKI staat terwijl de A en de 2 al ongeveer 12 jaar in het CKI staan.

Beslissing

De registraties dienen te worden verwijderd.

 

Bron: BKR Fintool VerbijsterendAdvies.nl 13052020

 Laatste update: 13/05/2020 18:27.44