VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

Verlies autosleutel NIET onder dekking reisverzekering!

Tussen partijen staat ter discussie of een autosleutel onderdeel is van een vervoermiddel. In dat kader dient de vraag te worden beantwoord of de autosleutel onder de dekking van de door Consument afgesloten reisverzekering valt.

Op 16 december 2018 is tijdens de reis van Consument in Zuid-Afrika van hem een etui met daarin (onder meer) een autosleutel gestolen. Op 29 maart 2019 heeft Verzekeraar Consument per brief onder meer bericht dat de autosleutel niet vergoed wordt.

Het verweer van Verzekeraar

Een autosleutel is een onmisbaar onderdeel van de daarbij behorende auto en valt om die reden niet onder de dekking van de reisverzekering. De auto werkt immers niet zonder de aanwezigheid en gebruik van de autosleutel.

Haviltex

Bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden is bepalend de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het gaat dan in de eerste plaats om de bedoeling van partijen.

Contra proferentem-regel

Bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden is niet de zuiver taalkundige uitleg van een bepaling doorslaggevend. Bij de uitleg moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Een bijzondere omstandigheid kan zijn dat het gaat om voorwaarden waarover niet onderhandeld is tussen partijen. Dat is aan de orde in het geschil tussen Consument en Verzekeraar. Onder voornoemde omstandigheden moeten de voorwaarden in beginsel objectief worden uitgelegd. Wanneer een onderdeel uit de voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, prevaleert op grond van de contra proferentem-regel van artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek de voor Consument meest gunstige uitleg.

Uitsluiting

Partijen verschillen in het bijzonder van mening over de uitleg van de uitsluiting bij de dekking van de reisverzekering, waarvan in het bijzonder het onderdeel: “Vervoermiddelen en onderdelen daarvan, zoals motorvoertuigen, aanhangers, caravans inclusief luifels, luchtvaartuigen, en boten. Een fiets is wel verzekerd en zien wij als overige bagage.”

Oordeel

De Commissie is van oordeel dat, voor wat betreft het onderdeel ‘vervoermiddelen en onderdelen daarvan’ in samenhang met het begrip ‘autosleutel’, geen sprake is van meerdere lezingen van dit beding. Een autosleutel dient te worden aangemerkt als een onderdeel van de auto, aangezien het tenietgaan ervan gevolgen heeft voor het functioneren van de auto. Een autosleutel is een onmisbaar onderdeel van de daarbij behorende auto en valt om die reden niet onder de dekking van de reisverzekering. De auto werkt immers niet zonder de aanwezigheid en het gebruik van de autosleutel.


De Commissie concludeert op grond van het voorgaande dat de vordering van Consument wordt afgewezen!


Bron: Kifid Fintool
VerbijsterendAdvies.nl  10122019Laatste update: 10/12/2019 12:03.40