VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Wonen in cijfers

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen (83) voorgelegd aan de Minister R. Plasterk. Hieronder een selectie uit de vragen & antwoorden.

1 Hoeveel huishoudens zijn er met een aflossingsvrije hypotheek? Hoeveel is dat relatief? Bij benadering hoeveel procent daarvan had een ltv van meer dan 100%?

Antwoord 1) Van de ca. 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met een hypotheek, heeft ongeveer 35 procent een volledig of bijna volledig aflossingsvrije hypotheek. Dat komt neer op ca. 1,2 miljoen huishoudens. Ultimo 2016 had 3,3% van deze 1,2 miljoen huishoudens een LTV-ratio van meer dan 100%. Dat is minder dan het gemiddelde van 17,6%. Volledig aflossingsvrije hypotheken komen namelijk vaker voor bij relatief oudere huishoudens, terwijl onderwaterhypotheken juist meer voorkomen bij relatief jonge huishoudens die vaker ook (deels) aflossen op de hypotheek.

2 Hoeveel nieuwe hypotheken zijn er afgesloten in 2016? Hoe staat dit in verhouding met eerdere jaren? Indien er sprake is van een toename, in hoeverre is het beleid van de afgelopen jaren daar verantwoordelijk voor?

Antwoord 2) In 2016 zijn er 307.266 hypotheken afgesloten. Dit is het totaal van starters, doorstromers en oversluiters. Dit aantal neemt gestaag toe sinds 2013, toen waren het er ca. 170.000. Het beleid van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een stabielere woningmarkt. Daarnaast is de hypotheekrente gedaald en is de economie aangetrokken. De combinatie van deze factoren heeft geleid tot het herstel op de woningmarkt sinds 2013.

4 Hoe hoog was de totale hypotheekschuld in Nederland in 2016?

Antwoord 4) In 2016 was de totale omvang van de hypotheekschuld in Nederland € 664 miljard euro.

5 Hoeveel euro is in 2016 in totaal aan hypotheekrenteaftrek verstrekt aan huiseigenaren?

Antwoord 5) In de IB-aangiften 2015 is tot nog toe € 28,1 mrd. aan hypotheekrente aangegeven. Over 2016 zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

8 Hoeveel vergunningen voor eigenbouw zijn er afgegeven in 2016?

Antwoord 8) In 2016 zijn er voor 9.714 woningen bouwvergunningen voor eigenbouw afgegeven (bron: CBS Statline).

28 In hoeverre heeft de koppeling tussen de gemiddelde woningwaarde en de hoogte voor de NHG-grens, die per 1 juli 2016 in werking is getreden, effect gehad op de achterborgstelling en de aanvragen van het Waarborg-fonds Eigen Woningen?

Antwoord 28) De NHG-grens was tot 1 juli 2016 € 245.000,– en zou oorspronkelijk na deze datum verlaagd worden naar € 225.000,–. In het licht van de gestegen huizenprijzen is besloten om de NHG-grens ook na 1 juli 2016 op 245.000 euro te houden. Per 1 januari 2017 is de kostengrens geënt op de gemiddelde huizenprijs en is daarmee vastgesteld op € 247.450,–. Tussen 1 juli 2016 en 1 januari 2017 zijn er 7.893 NHG-hypotheken verstrekt tussen de € 225.000,– en € 245.000,–, op een totaal van 118.700 garanties (vierde kwartaalbericht 2016). De achterborgstelling die deze garanties vertegenwoordigen is € 1,820 mrd.

59 Hoeveel huizenverkopers hebben in de eerste maanden van 2016 hun huis verkocht zonder definitief energielabel? Hoeveel van die verkopers hebben een dwangsom opgelegd gekregen? In hoeverre is de informatie-voorziening over de energielabelverplichting bij verkoop van een huis doelmatig?

Antwoord 59) Van januari t/m maart 2016 hebben 8.655 labelplichtige woningtransacties plaatsgevonden zonder energielabel. Dit is circa 16% van de labelplichtige transacties. Gemiddeld genomen was in heel 2016 bij 87% van de labelplichtige transacties een energielabel aanwezig. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de verkopers uit begin 2016 zonder energielabel voor hun woning een attenderingsbrief gestuurd, maar nog geen dwangsommen opgelegd. In de attenderingsbrief worden woning-verkopers attent gemaakt op de labelplicht en wordt toegelicht hoe een label kan worden geregistreerd. Makelaars en notarissen hebben een rol bij het informeren van woningverkopers in een vroeger stadium van het verkoopproces, zodat verkopers tijdig op de hoogte zijn van de verplichting voor het energielabel voor woningen. Gelet op het hoge nalevingspercentage, is het beeld dat de informatie-voorziening doelmatig is.

60 Hoeveel definitieve energielabels zijn vastgesteld in 2016 en hoeveel is er door de overheid aan uitgeven in 2016?

Antwoord 60) In 2016 zijn in totaal 527.187 energielabels voor woningen geregistreerd. Dit betreffen zowel energielabels die zijn geregistreerd voor de verkoop en verhuur van woningen als ook labels die zijn geregistreerd zonder dat er een juridische aanleiding voor was. Aan het energielabel is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in totaal € 7,2 mln. in 2016 uitgegeven, waarvan € 6,2 mln. voor de uitvoering (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), € 0,5 mln. voor toezicht en handhaving (Inspectie Leefomgeving en Transport) en circa € 0,45 mln. aan de helpdesk energielabel.

61 Hoeveel dossiers van erkend deskundigen die de energielabels bekeken zijn er in totaal en hoeveel van dat totaal is gecontroleerd door de ILT?

Antwoord 61) In de periode 2015 t/m eind april 2017 zijn in totaal ruim 608.000 energielabels voor woningen geregistreerd die door erkend deskundigen zijn behandeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft 1.571 dossiers van energielabels in 2016 geïnspecteerd. Dit betrof een steek-proef van dossiers onder 200 van de in totaal circa 900 erkend deskundigen.

62 Ongeveer van de 5% van de gecontroleerde dossiers van erkend deskundigen van energielabels heeft één of meerdere fouten? Geldt de 5% ook voor het totale aantal dossiers of worden er dan meer of minder fouten geconstateerd?

Antwoord 62) De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft van 200 erkend deskun-digen 1571 dossiers bekeken en heeft bij 4,9% van de dossiers van telkens verschillende erkend deskundigen één of meerdere fouten aangetroffen. Deze controle betrof deels een selecte- en deels een a-selecte steekproef onder de in totaal circa 900 erkend deskundigen en de resultaten zijn dus niet gebaseerd op het totale aantal dossiers van alle erkend deskundigen.

 

Bron: Rijksoverheid  Download: "Lijst van vragen en antwoorden" (pdf, 26 pagina's)

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 22/06/2017 12:01.10