VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag met wederzijds goedvinden kost € 24.000,-

Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016. Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 gestegen (toen 61 procent), terwijl het totaal aantal ontslagen is afgenomen. De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden zijn met ongeveer 2 procent gestegen sinds de jaren 2011-2012. Dit meldt SEO in haar onderzoeksrapport.

Stijging 2 procent

Dat is het saldo van een daling met 20 procent van de hoogte van ontslagvergoedingen aan ontslagen werknemers en een stijging van tijdbestedingskosten, juridische kosten en vooral de kosten van improductiviteit van de ontslagen werknemers. De meeste werkgevers geven aan dat zij werknemers met vaste contracten niet eerder of later ontslaan door de nieuwe ontslagregels in de Wet Werk en Zekerheid (Wwz)

Kosten van ontslag met wederzijds goedvinden

De gemiddelde ontslagkosten bij ontslag met wederzijds goedvinden bedroegen in 2015-2016 bijna € 24.000,= (!). Ongeveer de helft van die kosten bestond uit eenmalige vergoedingen aan de ontslagen werknemer en bijna een derde uit improductiviteitskosten, ofwel kosten in de periode dat een werknemer nog in dienst is, maar geen productieve arbeid meer verricht. Dat betekent dat 80 procent van de gemiddelde ontslagkosten uit overdrachten aan de ontslagen werknemer bestaat, gemiddeld ongeveer € 19 duizend. Dit bedrag komt voornamelijk tot stand via afspraken tussen werknemer en werkgever, zonder dat er een wettelijke verplichting bestaat. De rest van de kosten maakt de werkgever vooral in de vorm van eigen tijdsbesteding en eventuele juridische bijstand. De gemiddelde kosten (gecorrigeerd voor inflatie) van de laatste ontslagzaak met wederzijds goedvinden in de periode 2015-2016 liggen 2 procent hoger dan in 2011-2012. In 2011-2012 bedroegen de totale ontslagkosten ruim € 23.000,-.

Dit zijn de belangrijkste resultaten uit onderzoek om op empirische basis de kosten voor werkgevers bij ontslag met wederzijds goedvinden te bepalen gedurende de periode 2015-2016. Dit zijn ontslagen waarbij partijen in onderling overleg uit elkaar gaan, zonder gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld omdat de werkgever vindt dat de werknemer niet goed meer functioneert of omdat er bedrijfseconomische redenen zijn. Daarnaast leidt dit onderzoek tot een antwoord op de vraag of werkgevers langer wachten met het ontslaan van werknemers door een mogelijk gepercipieerde hoge(re) ontslagdrempel.

Download: "De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers" (pdf, 116 pagina's)

Het onderzoek betreft niet een evaluatie van de Wwz. Doordat alleen de kosten van de ontslagroute ‘wederzijds goedvinden’ zijn onderzocht, geeft het onderzoek geen beeld van de ontwikkeling van de ontslagkosten van werkgevers via andere ontslagroutes. Ook heeft de onderzochte periode van 2015-2016 betrekking op zowel ontslaggevallen die nog onder het oude ontslagregime hebben plaatsgevonden als onder het nieuwe.

 Bron: SEO / Rijksoverheid

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 29/05/2017 12:10.43