VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt verschillende manieren van criminaliteit te voorkomen. De Wwft is ook een middel om belastingontduiking tegen te gaan. De Wwft is een voortvloeisel uit Europese wet- en regelgeving en de Europese Richtlijnen over de uitvoering van deze wetgeving, wordt voortdurend aangescherpt. Eén van die aanscherpingen betreft de invoering van een UBO-register vanaf 26 juni 2017.

 
Ultimate Beneficial Owner
In de Wwft staat beschreven dat de identiteit van klanten moet worden vastgesteld. Soms is niet direct duidelijk wie de echte ‘klant’ is: als er sprake is van een (samenhang van) ondernemingen of trusts, kan het onduidelijk zijn wie de uiteindelijk belanghebbende is.

In de Europese witwasrichtlijn heet deze uiteindelijk belanghebbende de “Ultimate Beneficial Owner’ (UBO). In de Wwft wordt de definitie van deze UBO (uiteindelijk belanghebbende) aangepast. De nieuwe definitie wordt:

De UBO is de natuurlijke persoon die:

Elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een transactie of activiteit wordt verricht. 

Cliëntonderzoek UBO en invoering register
In deze definitie is met “cliënt” meestal een rechtspersoon of een trust bedoeld. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld Besloten Vennootschappen, Stichtingen of Open Commanditaire Vennootschappen (Nederland), maar er zijn ook allerlei andere internationale rechtspersonen die onder dit begrip vallen. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon.

Iemand wordt geacht UBO te zijn als hij 25% of meer belang heeft in die cliënt. Het kan ook zijn dat iemand al bij een lager percentage aangemerkt wordt als UBO, maar de norm daarin is open. Dat wil zeggen dat iemand ook UBO is bij een lager belang dan 25%, als er ‘aanleiding toe is te veronderstellen dat er een risico is’. Europese lidstaten mogen dan ook naar beneden toe afwijken van het standaardpercentage van 25%.

Als een financiële instelling een zakelijke relatie aangaat met een dergelijke cliënt, moet nagegaan worden wie de UBO is. Criminelen die onder de radar van overheden en belastingdiensten wensen te blijven, worden steeds creatiever in de wijze waarop zij zich onttrekken aan toezicht en controle. Om dit te voorkomen wordt er op 26 juni 2017 in Europees verband een UBO-register ingevoerd, als onderdeel van een paspoort voor rechtspersonen. Dit register wordt in Nederland grotendeels openbaar.

Inhoud UBO-register
In het UBO-register komen in elk geval de volgende zaken te staan:

1.             naam,

2.             geboortemaand,

3.             geboortejaar,

4.             nationaliteit,

5.             woonstaat,

6.             aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

7.             Daarnaast moeten registratieplichtige partijen, zoals banken, de volgende informatie vastleggen:

o                     geboortedag, -plaats en –land,

o                     adres,

o                     BSN en/of buitenlands fiscaal identificatienummer,

o                     kopie van het document aan de hand waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd,

o                     de documentatie op grond waarvan iemand UBO is en de omvang van diens (economische) belang. 

Het register wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. 

Bescherming van privacy UBO’s.
Er zijn zorgen over de privacy van goedwillende UBO’s: het UBO-register is openbaar, waardoor iedereen in beginsel informatie kan opvragen over personen. Daarom zijn er vier privacy-waarborgen geïntroduceerd:

1.             Degene die inzage wil, moet hiervoor een vergoeding betalen (dit werpt naar verwachting een drempel op);

2.             Degene die inzage wil, wordt geregistreerd;

3.             De inzage wordt beperkt tot de gegevens onder 1 t/m 6  van hierboven. Alleen specifiek aangewezen autoriteiten en FIU-NL (Fiscal Intelligence Unit Nederland) krijgen toegang tot alle gegevens (inclusief die onder 7);

4.             bij een risico op bijvoorbeeld chantage, kidnapping, geweld of intimidatie worden de risico’s per individueel geval beoordeeld en wordt bezien of (bepaalde) UBO-gegevens kunnen worden afgeschermd. 

Specifiek aangewezen autoriteiten zijn onder meer instellingen die meldingsplichtig zijn, zoals banken, levensverzekeraars, beleggingsinstellingen, accountants en notarissen, maar ook ‘bevoegde autoriteiten’, zoals de belastingdienst. 

Opdracht voltooid

U heeft de opdracht succesvol afgerond, op deze pagina vindt u een overzicht van uw antwoorden en de bijbehorende feedback.

Wat is het belangrijkste doel van de invoering van het UBO-register?

 

A.                 Het voorkomen van belastingontwijking.

B.                 Het voorkomen van belastingontduiking.

C.                 Het opheffen van ongelijkheid in belastingdruk tussen ondernemers en werknemers.

D.                 Het in kaart brengen van illegale financiële geldstromen.

Uw antwoord

B

Feedback

Het juiste antwoord is b.

Belastingontduiking is het zich op illegale wijze onttrekken aan belastingplicht. Dit is een verschil met belastingontwijking. Belastingontwijking is namelijk niet illegaal, maar is een samenhang van legale handelingen die er toe leiden dat iemand minder belasting hoeft te betalen, dan wanneer hij die legale handelingen niet zou hebben verricht. Een voorbeeld van belastingontwijking is het op legale wijze stallen van gelden in offshore-entiteiten of in belastingparadijzen. Belastingontduiking wordt vooral beoogd door criminelen, die door het oprichten van allerlei rechtspersonen in internationaal verband, proberen te verhullen dat ze veel vermogen hebben. En daarmee ook verhullen hoe ze dit vermogen vergaard hebben. 

Bron : PA FinTool

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 30/01/2017 11:36.43