VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Bank mag hypotheek niet per direct opeisen

FGH Bank moet vier hypotheekleningen die zijn gesloten met een uitbater van een coffeeshop nog zeker vijf jaar in stand laten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld. De Rabo-dochter wilde de leningen na het aflopen van de renteperiode opeisen, maar dat is volgens de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De eiser heeft bij FGH vier leningen lopen, waarvoor drie panden als onderpand dienen: een woning en twee bedrijfsruimtes, waarin hij coffeeshops drijft. In totaal gaat het om een lening van ruim € 1,6 mln. In juli 2015 meldt FGH dat het de kredietrelatie wil beëindigen. “Wij hebben geconstateerd dat er door u, dan wel door een vennootschap waarin u (in)direct aandeelhouder bent, een coffeeshop wordt geëxploiteerd in door de FGH (…) gefinancierd onroerend goed. Deze bedrijfsuitoefening is in strijd met ons financieringsbeleid, hetgeen tot gevolg heeft dat deze leningen niet door ons kunnen worden verlengd.” De hypotheekadviseur gaat op zoek naar een andere geldgever, maar door de coffeeshopactiviteiten is niemand bereid om een lening te verstrekken.

Geen alternatief
In oktober bepaalt de voorzieningenrechter in kort geding dat FGH de leningen tot 1 augustus 2016 moet voortzetten. Ook dan lukt het de adviseur niet om een alternatieve financier te vinden. De klant stapt vervolgens naar de rechter met de eis dat de hypotheekleningen voor onbepaalde tijd worden voortgezet. “De leningen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, de overeengekomen duur had slechts betrekking op de rentevaste periode. Dit kan worden afgeleid uit de meest recente verlengingsoffertes. Daarin is duidelijk vermeld wat de rentevaste periode is en daarin ontbreekt iedere vermelding over een bepaalde duur van de overeenkomst”, aldus de eiser. Voor zover de leningen voor bepaalde tijd zijn aangegaan, heeft FGH dat bij het aangaan van de leningen niet voldoende duidelijk gemaakt. Gezien de omstandigheden zou verlenging voor onbepaalde tijd redelijk zijn omdat de klant altijd aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Plotse beëindiging is in strijd met de bancaire zorgplicht, vindt de eiser.

Overeenkomst voor bepaalde tijd
De rechter oordeelt dat de leningen niet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. “Dit kan niet uit de vier in het geding gebrachte offertes voor de leningen worden afgeleid, waarin steeds sprake is van een bepaalde ‘looptijd’ althans ‘duur’. Zonder toelichting, die [eisers gezamenlijk] niet heeft gegeven, is niet duidelijk waarom de daarin opgenomen termijnen voor die duur of looptijd slechts op de rentevaste periode betrekking zouden hebben en niet op de termijn waarvoor de lening is gegeven.”

FGH mag dus de leningen in beginsel opeisen, aldus de rechtbank. Maar daarbij moeten wel de redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen. De rechter stelt vast dat FGH niet heeft betwist dat de coffeeshop-werkzaamheden vanaf het begin van de relatie bekend waren en niet tot problemen hebben geleid. Bovendien is niet gebleken dat de bank heeft aangegeven dat het financieringsbeleid gewijzigd zou kunnen worden. Doordat de lening niet elders ondergebracht kan worden, zou de klant de leningen alleen kunnen aflossen door het woonhuis te verkopen en te verhuizen. FGH heeft alleen gesteld dat het na de overname door de Rabobank afscheid heeft genomen van klanten in de zogenaamde ‘groene horeca’. “Niet duidelijk is evenwel geworden welk belang zij daarbij heeft en wat de nadelige gevolgen zijn die het voortzetten van de kredietrelatie met [eisers gezamenlijk] voor FGH zal hebben.”

Opzeggen niet redelijk
Daarom is opzegging van de kredieten op korte termijn in strijd met de redelijkheid en billijkheid, vindt de rechter. Er is een bestendige relatie ontstaan en de klant mocht ervan uitgaan dat de kredieten zouden worden verlengd. FGH had de beleidswijziging veel eerder kunnen melden. “Daarbij geldt dat het FGH vrij staat om haar beleid in vorenbedoelde zin te wijzigen, maar dat zij bij de uitvoering van een dergelijke beleidswijziging rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van haar bestaande klanten, ook van haar klanten in de ‘groene horeca’.” Voortzetting van de leningen voor onbepaalde tijd is echter niet aan de orde: “Noch hetgeen partijen zijn overeengekomen, noch de eisen van redelijkheid en billijkheid bieden daartoe voldoende grond.” Wel moeten de leningen worden verlengd voor een periode van vijf jaar, tegen marktconforme tarieven.


Bron AMWEB 14122016

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 14/12/2016 18:56.31