VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hoger dagloon en tegemoetkoming gemist voordeel / UWV

 

In het dagloonbesluit dat vanaf 1 juli 2015 van kracht is, wordt voor de vaststelling van een WW-uitkering  een berekeningswijze van het dagloon gehanteerd die nadelig kan uitwerken voor  flexwerkers, herintreders, starters en werknemers die na de wachttijd voor de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

 

Het kabinet heeft besloten per 1 januari 2017 een wijziging door te voeren waardoor dit voor de hiervoor genoemde groepen WW-gerechtigden tot een hoger dagloon kan leiden en daarmee een hogere WW-uitkering. Tevens wordt door een extra wijziging in het Dagloonbesluit het dagloonverlagende effect van werkstakingen weggenomen.

 

Daarnaast is in een apart ministeriële regeling een eenmalige tegemoetkomingsregeling geregeld voor mensen met een WW-uitkering, welke is toegekend vanaf 1 juli 2016 maar vóór 1 december 2016, die het voordeel van de aanpassingen missen.

 

Bij het van kracht worden van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het toenmalig Dagloonbesluit  zodanig aangepast dat het gemiddeld dagloon wordt berekend door het totale jaarloon uit een referteperiode van 1 jaar te delen door 261 werkdagen. Met niet-gewerkte dagen, maar ook onbetaalde verlof- en/of stakingsdagen, wordt verder geen rekening gehouden. Wanneer bijvoorbeeld iemand in zijn referteperiode gedurende een half jaar € 20.000 heeft verdiend, dan wordt bij de berekening van het gemiddeld dagloon uitgegaan van € 20.000 gedeeld door 261 werkdagen in plaats van het werkelijk aantal gewerkte dagen waarmee het inkomen is verdiend. Deze berekeningswijze, die met name nadelige gevolgen heeft voor de hoogte van de WW-uitkering van starters, herintreders en flexwerkers,  wordt per 1 januari 2017 als volgt aangepast:

·                     De referteperiode wordt een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de tweede maand voorafgaande aan de maand waarin het arbeidsurenverlies is ingetreden. Voorbeeld: 1 september 2016 begin van werkloosheid, referteperiode loopt van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016.

·                     Voor werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW (door <35% AO geen WIA-uitkering) wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voorafgaande aan de maand waarin de betrokken werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten vanwege ziekte.

·                     Het totale loon (SV-Loon + vakantietoeslag), dat is verdiend in de referteperiode van 1 jaar wordt vastgesteld.

·                     De dagen van de maanden waarin gewerkt is, worden bij elkaar opgeteld. Onbetaalde verlof- en/of stakingsdagen worden als betaalde werkdagen meegeteld.  Let op: als in een maand bijvoorbeeld slechts 5 dagen zijn gewerkt tellen wel alle dagen van die maand mee!

·                     Het totale loon wordt gedeeld door het totaal aan vastgestelde werkdagen (dagloondagen). Hiermee is het gemiddeld dagloon vastgesteld en kan de WW-uitkering berekend worden.

·                    Voor werknemers, die na de wachttijd voor de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, wordt als referteperiode het laatste jaar vóórafgaand aan de eerste maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gehanteerd.

 

 

VOORBEELD Bas is flexwerker en vraagt op 1 september 2016 een WW-uitkering aan. Hij heeft van 1 maart t/m 31 augustus € 20.000 (excl. vakantietoeslag) verdiend. In de gewerkte periode heeft Bas 5 onbetaalde verlofdagen opgenomen. Gerekend vanaf de datum van aanvraag WW-uitkering loopt de referteperiode van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016. 

 

Uitwerking hoogte WW zonder dit nieuwe dagloonbesluit
Het totale loon plus 8% vakantietoeslag = € 20.000 x (108/100) = € 21.600.
Gedeeld door 261 dagloondagen bedraagt het gemiddelde dagloon =  € 21.600 / 261 = 
€ 82,76

 

Uitwerking hoogte WW obv dit nieuwe dagloonbesluit
Het aantal gewerkte dagen in de periode van 1 maart t/m 31 augustus bedraagt, inclusief de verlofdagen, 132 dagloondagen. Let op: de onbetaalde verlofdagen worden als uitbetaalde dagloondagen meegerekend. 
Het totale loon plus 8% vakantietoeslag = € 20.000 x (108/100) = € 21.600.
Gedeeld door 132 dagloondagen bedraagt het gemiddelde dagloon =  € 21.600 / 132 = 
€ 163,64

 

Conclusie:
Het verschil in de hoogte van het gemiddeld dagloon voor Bas is door invoering van deze wijziging dus 
€ 80,88 !!

 

Voor de flexwerkers, herintreders, starters en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard en aan wie tussen 1 juli 2016 en 1 december 2016 een WW-uitkering is toegekend, is een aparte ministeriële regeling ter compensatie van gemist voordeel getroffen. Die regeling die op 1 april 2017 in werking treedt en die door het UWV wordt  uitgevoerd, ziet toe op een eenmalige tegemoetkoming voor dit gemist voordeel.

Bron: 16112016 Fintool

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 16/11/2016 09:08.03