VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie ‘1-2-3’. . Het doel van deze wet is de pensioendeelnemer duidelijk(er) te maken hoeveel pensioen hij kan verwachten en welke keuzes hij heeft. De wijze van communiceren moet beter op de deelnemers worden afgestemd. Vanaf uiterlijk 1 juli 2016 moeten pensioenuitvoerders met actieve deelnemers gaan communiceren via ‘pensioen 1-2-3’.  Voor inactieve deelnemers geldt dat dit uiterlijk vanaf 1 juli 2017 moet gebeuren. In dit bericht gaan we dieper in op deze nieuwe communicatieroute.

Format
Het format van 1-2-3 is inhoudelijk uitgewerkt door (en eigendom van) de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Indeling, koppen en logo’s liggen vast. Tekstinhoudelijk zijn voorbeelden beschikbaar gesteld. Pensioenuitvoerders mogen deze echter aanpassen aan de huisstijl, doelgroep en inhoud van de pensioenregeling.
Pensioen 1-2-3 moet toegankelijk zijn via een (besloten) website van de pensioenuitvoerder en bestaat uit drie lagen.

De eerste en tweede laag
Onderwerpen die de pensioenuitvoerder in deze lagen verplicht moet uitwerken zijn:

1.                     Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

2.                     Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

3.                     Hoe bouwt u pensioen op?

4.                     Welke keuzes heeft u zelf?

5.                     Hoe zeker is uw pensioen?

6.                     Welke kosten maken wij?

7.                     Wanneer moet u in actie komen?

 

De eerste laag is een beknopte weergave van de pensioenregeling en dient tevens ter vervanging van de hiermee te vervallen ‘startbrief’. Binnen drie maanden na indiensttreding moet deze aan de deelnemer worden verstrekt (dan wel moet de deelnemer er toegang toe hebben). In vijf minuten moet de deelnemer de hoofdlijnen van de regeling kunnen zien. In de tweede laag wordt laag 1 uitgebreider beschreven. In een half uur tijd moet de deelnemer meer inzicht kunnen krijgen in zijn pensioenregeling. In beide lagen moet een duidelijke verwijzing naar het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) worden opgenomen en moeten de contactgegevens van de pensioenuitvoerder gemakkelijk te vinden zijn.

De derde laag
Alle informatie uit laag 1 en 2 komt terug in laag 3. Deze laag heeft geen vast format maar bestaat uit allerlei documenten die bij de pensioenregeling horen. Daarbij geldt dat het pensioenreglement ook vanuit laag 1 benaderbaar moet zijn. Overige verplichte documenten in de derde laag zijn (voor zover van toepassing):

·                      Pensioenreglement

·                      Uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement

·                      Jaarverslag (bij pensioenfonds verplicht, bij verzekeraar optioneel)

·                      Verklaring beleggingsbeginselen

·                      Herstelplan

·                      Financieel crisisplan

Daarnaast mogen pensioenuitvoerders nog optioneel documenten toevoegen, zoals brochures, statuten en cao. Tenslotte zal laag 3 binnenkort nog een Pensioenvergelijker bevatten. Daarin kunnen twee regelingen met elkaar worden vergeleken. Dit is nuttig in het kader van bijvoorbeeld waardeoverdracht.

Digitaal of papier
Alle 1-2-3-informatie wordt in beginsel digitaal verstrekt. Bij laag 1 gebeurt dit ‘actief’ (binnen 3 maanden). Naar de overige lagen wordt alleen verwezen.
Als een deelnemer bezwaar maakt tegen alleen digitale verstrekking dan wordt laag 1 op papier verstrekt. Laag 2 en 3 moet pas actief verstuurd worden als een deelnemer daarom vraagt. Bij zowel bezwaar tegen digitaal informeren als een verzoek om die informatie, zullen laag 2 en 3 dus schriftelijk moeten worden verstuurd. Die mogelijkheid moet wel duidelijk blijken uit de toegezonden laag 1.

Checklist werkgever
Naast de gelaagde informatie voor de werknemers, is ook een checklist voor de werkgevers ontwikkeld. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de opzet van 1-2-3. Dus met gebruik van dezelfde iconen en verwijzing naar specifieke onderdelen van 1-2-3. De bedoeling is dat de werkgever met behulp van deze checklist de nieuwe medewerker in het arbeidsvoorwaardengesprek iets vertelt over de pensioenregeling.

Bron: WFT -06042016

DePensioenMakelaar.nl  Laatste update: 06/04/2016 10:42.18