VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Vrijlating lijfrentekapitaal voor bijstandsgerechtigden!

 

Wanneer iemand in Nederland geen inkomen of vermogen heeft, komt hij in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Dit sociale vangnet moet voorkomen dat mensen onder de armoedegrens komen. Om voor bijstand in aanmerking te komen moet eventueel vermogen eerst worden verbruikt. Ook opgebouwde lijfrentetegoeden onder de definitie van ‘vermogen’. Maar op 1 april 2016 verandert dit, als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Zelfstandigen hebben in beginsel geen recht hebben op uitkeringen uit werknemersverzekeringen, zoals de WW of de WIA. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid wordt daardoor vaak direct op het vermogen ingeteerd. Als dat niet meer mogelijk is, vragen ze een bijstandsuitkering aan. 

De uitkering wordt pas gehonoreerd als er geen eigen vermogen is. Er is in 2015 een vermogensvrijstelling van € 5.895 voor alleenstaanden of € 11.790 voor samenwonenden. Er geldt een extra vrijstelling voor de overwaarde van een eigen woning.

Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet, beschouwen lijfrenteopbouw ook als vermogen. Dit betekent dat iemand die geen ander vermogen heeft, zijn lijfrente moet afkopen. Het hele saldo is belast in box 1 en daarnaast wordt nog 20% revisierente over deze afkoopsom geheven. In veel gevallen betekent dit een totale belastingdruk van 72% op het opgebouwde saldo. Als de resterende 28% is geconsumeerd, kan de bijstandsuitkering ingaan.

Oud-werknemers die tijdens hun dienstverband ouderdomspensioen hebben opgebouwd, hoeven hun pensioen niet eerst af te kopen, voordat ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Om deze ongelijkheid weg te nemen, is besloten dat een opgebouwd recht op een lijfrente ook niet meetelt als vermogen.

Er gelden wel voorwaarden aan de vrijstelling:

·                het mag niet gaan om een lijfrente waarvan de ingangsdatum is uitgesteld;

·                er geldt een maximum van € 250.000 aan (bruto) vermogen;

·                de inleg in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag voor bijstand, mag per jaar niet hoger zijn geweest dan € 6.000.

De jaarlijkse inleg wordt naar rato van het kalenderjaar berekend, wanneer iemand niet precies op 1 januari van enig jaar zijn uitkering aanvraagt.

Voorbeeld

Piet vraagt op 1 mei een bijstandsuitkering aan. Hij heeft dat jaar al € 3.000 in een lijfrente gestort. De voorgaande vier kalenderjaren heeft hij telkens € 5.000 gestort en dat valt onder het maximum. Voor de beoordeling of zijn inleg in het jaar van de aanvraag niet boven het maximum uitkomt, wordt gekeken naar het deel van het jaar dat al is verstreken. Dat zijn 4 van de 12 maanden, of wel 1/3e van het jaar. De vrijstelling geldt dan ook voor slechts 1/3e van € 6.000 = € 2.000.
Piet heeft al € 3.000 ingelegd en dat is dus € 1.000 teveel. Hij zal eerst € 1.000 van zijn lijfrente moeten afkopen, voordat hij in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering (geen rekening houdend met de ‘gewone’ vermogensvrijstelling van € 5.895).

Als zowel de inleg als het opgebouwde saldo de genoemde maxima overschrijden, leidt dit niet tot een verdubbeling van het bedrag dat aan eigen vermogen wordt geïnterpreteerd. Eerst wordt de overschrijding van de inleg bepaald. Die wordt vervolgens in mindering gebracht op het opgebouwde saldo. Als het resterende saldo dan nog boven de € 250.000 uitkomt, wordt alleen het meerdere gezien als vermogen.

Voorbeeld

John vraagt een bijstandsuitkering aan. Hij heeft een lijfrentesaldo van € 259.000. Dat is meer dan het maximum. Bovendien heeft hij de afgelopen 5 jaar € 4.000 teveel aan lijfrentepremies gestort. Voor de bepaling van zijn eigen vermogen voor de bijstand, worden deze € 4.000 eerst als uitgangspunt genomen en in mindering gebracht op zijn opgebouwde lijfrentekapitaal. Er resteert dan € 255.000. Dit is een overschrijding van € 5.000 boven het maximum. Deze € 5.000 geldt vervolgens ook als (verplicht eerst op te eten) vermogen.

Bron: WFTnu

DeHypothekenMakelaar.nl 10122015

 Laatste update: 10/12/2015 10:24.14