VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Slimme erfpachtconstructies beoordeeld..

 

Belanghebbende verkoopt aan haar kinderen de grond behorende bij de eigen woning met vestiging van een eeuwigdurend recht van erfpacht en een daarvan afhankelijk recht van opstal. De koopsom is omgezet in een vordering die uiteindelijk wordt kwijtgescholden.

 

> De rechtbank oordeelt dat de betaalde erfpachtcanon aftrekbaar is omdat de verplichting tot betaling van de canon in economische zin betrekking heeft op het houden en gebruiken van de eigen woning. De betaalde canon is volledig aftrekbaar, gelet op de in bezwaar gemaakte afspraak. Van fraus legis is geen sprake, omdat de inspecteur niet heeft bewezen dat belastingbesparing voor belanghebbende de doorslaggevende beweegreden was voor het aangaan van de erfpachtstructuur.

 

> Erfpachtconstructie belastingadviseur faalt (rechtspraak)

Belanghebbende (belastingadviseur) verkoopt zijn woning inclusief grond aan een door belanghebbendes echtgenote opgerichte Stichting, onder schuldigerkenning van de koopsom en onder voorbehoud van erfpacht (eeuwigdurend). De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een uitspraak gedaan inzake de hypotheekrenteaftrek / erfpachtcanon.

 

> Rechtspraak: erfpachtconstructie wel geoorloofd

De ouders verkopen en leveren een eigen woning onder voorbehoud van een erfpachtrecht/opstalrecht aan de kinderen. De ouders hebben hun kinderen de koopsom hiervoor kwijtgescholden. Daarnaast hebben zij rente betaald over bij de aanschaf van de woning afgesloten lening, alsmede de erfpachtcanon aan de kinderen voldaan. De betaalde erfpachtcanon is volledig aftrekbaar stelt de Rechtbank.

 

> Erfpacht constructie met stichting faalt

Voor het Hof was in geschil, voor zover in cassatie van belang, of de erfpachtcanon is aan te merken als een periodieke betaling op grond van een recht van erfpacht als bedoeld in artikel 3.120, lid 1, letter b, Wet IB 2001 (tekst 2004). Is de aan een stichting betaalde erfpachtcanon aftrekbaar?

 

> Belastinginspecteur in gelijk gesteld bij bestrijding erfpachtconstructie

De directeur van de Belastingdienst Rijnmond is tijdens een hoger beroep in het gelijk gesteld door het Gerechtshof Den Haag. De rechtszaak ging over de hoogte van de belastbare inkomsten uit eigen woning, welke door een (specifieke) erfpachtconstructie voor belastingplichtige fiscaal gunstig uitpakte.

 

> Rechtspraak: Eigenwoningregeling en erfpachtconstructie

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben een woning gekocht. De woning is geleverd aan de kinderen en de kinderen hebben aan de ouders een recht van erfpacht verleend uitsluitend op de grond. Na sloop van de woning heeft belanghebbende op die grond een nieuwe woning laten bouwen…

 

Bron FINTOOL 22102015

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 22/10/2015 11:39.47