VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Internationale vergelijking pensioenstelsels

n juni 2015 presenteerden Netspar en het Centraal Planbureau (CPB) onderzoeksresultaten van een internationale vergelijking van pensioenstelsels. Deze onderzoeksresultaten zijn bedoeld om bij te dragen aan de nationale pensioendialoog. Er wordt een aantal verschillen benoemd tussen het Nederlandse pensioenstelstel en andere landen (onder andere Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk, VS, Chili en Australië). We gaan hieronder op een paar van deze verschillen in.

Deelname

In Nederland zijn veelal alleen werknemers die verbonden zijn aan een Cao verplicht tot deelname aan een pensioenregeling. Er zijn hier steeds meer mensen die niet verplicht deelnemen aan een pensioenregeling. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de beroepsbevolking steeds meer ZZP’ers en flexwerkers omvat. Om deze mensen toch voor een pensioen te laten sparen, zou een voorbeeld genomen kunnen worden aan het Verenigd Koninkrijk waar in 2012 de National Employment Savings Trust (NEST) is geïntroduceerd. Werknemers die niet onder een pensioenregeling vallen, nemen automatisch deel aan NEST, met de mogelijkheid om dit op te zeggen (opting out) en het bedrag ineens op te nemen.

Keuzevrijheid

In vergelijking tot andere landen hebben deelnemers in Nederland beperktere keuzevrijheid. Deze keuzevrijheid zit in meerdere aspecten.

In andere landen is er de mogelijkheid om zelf een uitvoerder te kiezen, echter maken de meeste deelnemers gebruik van de standaardkeuze. Vrije keuze van uitvoering werkt niet altijd positief op de kostenefficiëntie van uitvoering en productinnovatie.

Er zou meer keuzevrijheid gegeven kunnen worden in de opbouwfase. Zo kunnen werknemers die bij een vorige baan al veel hebben opgebouwd ervoor kiezen om bij een volgende baan minder op te bouwen. Om dit mogelijk te maken zal de doorsneesystematiek wel afgeschaft moeten worden.

Meer keuzemogelijkheid in de uitkeringsfase biedt deelnemers meer flexibiliteit bij het spreiden van inkomen en consumptie over hun leven. Zo kan de keuze gegeven worden voor een annuïteitenuitkering, of om (een deel van) de uitkering niet levenslang te laten plaatsvinden maar voor een beperkte periode. Ook kan (een deel van) de uitkering ineens opgenomen worden. Een andere optie is om het mogelijk te maken een bedrag ineens op te nemen bij speciale doeleinden, bijvoorbeeld onverwachte ziektekosten of een hypothecaire lening.

Een grotere keuzevrijheid zal wel gereguleerd moeten worden om mensen tegen zichzelf te beschermen, en om te voorkomen dat keuzes van de een niet ten koste gaan van de ander. Om deelnemers te begeleiden bij het gebruik van keuzevrijheid maken buitenlandse regelingen met keuzevrijheid steeds meer gebruik van standaardkeuzemogelijkheden om deelnemers te ondersteunen bij de opbouw, het beleggen en het opnemen van pensioenvermogen. Bij de keuzevrijheid is een actieve rol van sociale partners, werkgever en overheid van belang, om zo de kosten te beheersen en voor transparantie te zorgen.

Risicodeling en solidariteit

De onderzoeksresultaten laten zien dat de risicodeling internationaal verschillend is. Nederlandse pensioenfondsen delen relatief meer beleggingsrisico met toekomstige generaties dan de meeste kapitaalgedekte pensioenstelsels in andere landen doen. Het is echter niet direct duidelijk wat beter is.

Herverdeling naar hoge en lage inkomens gebeurt in andere landen doorgaans in de eerste pijler en niet in de tweede pijler via een doorsneesystematiek. Afschaffing van de doorsneesystematiek kan een oplossing zijn om aansluiting tussen premie en opbouw te verbeteren.

Het delen van langlevenrisico wordt ook in andere landen als wenselijk gezien, alleen bieden de meeste landen wel meer ruimte om de uitkering niet levenslang te laten duren.

BRON:  juli 2015  Towers Watson Ariane Wubbels.

DePensioenMakelaar.nl  

 

 Laatste update: 09/08/2015 11:08.25