VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Soms geen bijtelling auto ondanks afwezigheid van sleutel- en kilometeradministratie

 
U hoeft geen (forfaitaire) bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak in aanmerking te nemen als uw werknemer een bedrijfsauto slechts bestuurt voor de uitvoering van door u (of van een met u verbonden concern-vennootschap) gegeven specifieke opdrachten. De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin beslist in een procedure van een hotelvestiging op een Waddeneiland met twee auto’s die voor specifieke, zakelijke doeleinden werden ingezet. De Hoge Raad heeft in zijn analyse ook de voorwaarden voor een boetebeschikking wegens grove schuld aan de werkgever bekeken indien een werknemer een fout maakt in de salarisadministratie.

Wat betekent dit voor u?
De Hoge Raad heeft bepaald dat u geen bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak in aanmerking hoeft te nemen als uit feiten en omstandigheden blijkt dat u als werkgever de feitelijke beschikkingsmacht over de auto heeft behouden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat uw werknemer de auto slechts voor door de u opgedragen taken (zakelijke doeleinden) heeft gebruikt en de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw werknemer de auto ook voor andere doeleinden heeft gebruikt of kon gebruiken. Het hangt dus sterk van de feiten af of de bijtelling wel of niet moet plaatsvinden.

De vraag rijst in welke situaties nog meer denkbaar is dat de beschikkingsmacht van de auto feitelijk bij de werkgever blijft. Naar ons oordeel kan dat onder omstandigheden ook kunnen gelden voor de zogenoemde pool-auto’s, waarbij een aantal auto’s gereed staan voor zakelijk gebruik voor een (grotere) groep werknemers. In de praktijk stelt de inspecteur veelal – wellicht ten onrechte dus – dat in die situatie ook altijd een sluitende kilometeradministratie nodig is om de bijtelling te voorkomen.

Boete wegens opzet of grove schuld
De inspecteur had aan deze werkgever ook een boete opgelegd wegens grove schuld voor een fout in de salarisadministratie. De inspecteur had hiervoor het (onzorgvuldig) handelen van een medewerker toegerekend aan de werkgever.  De Hoge Raad heeft, in navolging van het hof, overwogen dat voor de bepaling van bij de werkgever aanwezige opzet of grove schuld belang toekomt aan, enerzijds, de zorg die de werkgever bij het opdragen van de werkzaamheden aan haar werkneemster heeft betracht, en anderzijds, aan het ontbreken van redelijke gronden voor twijfel aan een behoorlijke taakvervulling door die werkneemster. In deze situatie oordeelde de Hoge Raad dat er géén sprake van opzet of grove schuld van de werkgever, met name  gezien de ervaring en deskundigheid van de administratieve medewerkster.

De procedure van de Hoge Raad
De procedure voor de Hoge Raad betrof een naheffingsaanslag loonheffing over de jaren 2006 tot en met 2009 van een vestiging van een hotelketen op een van de Waddeneilanden. Twee werknemers van een andere concernvennootschap van de hotelketen konden in eerdergenoemde tijdsperiode gebruik maken van twee auto’s van de hotelvestiging.

Het gebruik van de autosleutels door de werknemers werd niet geadministreerd. Van het gebruik van de auto’s werd ook geen rittenadministratie bijgehouden. De hotelvestiging had geen loonheffing ingehouden en afgedragen over het gebruik van de auto’s door de werknemers.

De Inspecteur was van mening dat de hotelvestiging niet overtuigend had aangetoond dat de auto’s door de werknemers niet voor privédoeleinden waren gebruikt en legde de hotelvestiging een naheffingsaanslag loonheffing op. De inspecteur legde aan de werkgever ook een boete op vanwege een andere fout in de salarisadministratie (inzake de afdracht premies werknemersverzekeringen)

Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigde echter de naheffingsaanslag. Het hof was op basis van feiten en omstandigheden van oordeel dat de werknemers niet de feitelijke macht over de auto’s uitoefenden, waardoor de auto’s niet aan hen ter beschikking waren gesteld. De Hoge Raad was het met dit oordeel van het hof eens, in afwijking van de advocaat-generaal noat bene.

Contact
Indien u nog vragen heeft over de toepassing van de regeling voor de auto van de zaak, neem dan contact op met uw PwC adviseur of met Henk van Keersop (tel. 088 792 14 85) of Luc Arets (tel. 088 792 68 89) .

Bron: Hoge Raad, 29 mei 2015, nr. 13/04993 PWC 04 jun 2015
VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 07/06/2015 12:55.05