VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aftrekpost studiekosten geschrapt; schrappen aftrekpost studiekosten raakt zeer beperkte groep studenten

Studenten met aanspraak op een reguliere studiefinanciering hebben vanaf het studiejaar 2015/2016 geen recht meer op de fiscale aftrek van scholingsuitgaven !!

De huidige regeling studenten hoger onderwijs met aanspraak studiefinanciering is als volgt:

Aftrekbare kosten (collegegeld en kosten voorgeschreven leermiddelen)
-/- bedrag aan aanspraak op basisbeurs en aanvullende beurs
-/- eventuele vergoeding van derden
-/- drempel van €250
= aftrekbare bedrag

Dit bedrag komt als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek in mindering op het inkomen uit box 1, box 3 of box 2 (in die volgorde). Het inkomen wordt niet verder verminderd dan tot nihil. Een eventueel restant aan aftrek wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Uitgesloten van de aftrek van scholingsuitgaven
Iedereen die op enigerlei wijze aanspraak heeft op een of meerdere onderdelen uit de studiefinanciering, is vanaf het studiejaar 2015/2016 uitgesloten van de aftrek van scholingsuitgaven. Dit ongeacht het soort onderwijs dat gevolgd wordt (mbo, hbo, wo) en de wijze waarop dit onderwijs wordt gefinancierd (bekostigd dan wel niet-bekostigd). De aanspraak op reguliere studiefinanciering omvat de volgende elementen:

de aanspraak op een basisbeurs (inclusief een eventuele eenouder-toeslag), een aanvullende beurs, collegegeldkrediet, een basislening, een (aanvullende) lening en een reisvoorziening. Het 'levenlanglerenkrediet' wordt niet gerekend tot de reguliere studiefinanciering.

Studenten in de uitloopfase
De groep studenten die de aanspraak op een uit- of thuiswonende basisbeurs (al dan niet in combinatie met een aanvullende beurs) al volledig heeft benut, en enkel nog aanspraak heeft op een lening en/of een reisvoorziening (de groep langstudeerders), komt onder de huidige regeling wel aan aftrek toe.

Studenten met aanspraak op een uitwonende basisbeurs
Studenten met aanspraak op een (uitwonende) basisbeurs, komen in het bekostigde onderwijs onder de huidige regeling doorgaans niet aan aftrek toe: de op de uitgaven in mindering te brengen beurs, is namelijk vaak hoger dan de uitgaven.

Download: "Brief NRTO fiscale aftrek studiefinanciering" (pdf, 5 pagina's)

Bron: Rijksoverheid mei2015

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 20/05/2015 13:45.47