VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

NHG wijzigingen Voorwaarden & Normen 2015

Dit is helaas niet zo leuk nieuws, 2015 en verder zal er qua hypotheken totaal anders uit komen te zien: NHG straks nog maar € 225.000, sneller dus dikke rentes zonder NHG-korting, steeds minder te financieren, straks nog maar tot 100% marktwaarde en steeds lagere woonquotes... 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Voorwaarden en Normen 2015-1 van kracht. Deze zijn van toepassing op offertes die worden afgegeven na 31122014 en gelden tevens voor (bijzonder) beheersituaties van lopende hypotheekleningen met een NHG-borgstelling.
 
In deze nieuwsbrief zetten we de wijzigingen van de Voorwaarden en Normen 2015-1 ten opzichte van de vorige versie (2014-3) voor u op een rij. Deze wijzigingen hebben de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van het WEW en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

 

Versienummer
Daar waar in de Voorwaarden en Normen het versienummer ‘2014-3’ wordt genoemd, is dit vervangen door versienummer ‘2015-1’

Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet aangepast. Dit heeft gevolgen voor de regelgeving van NHG. Het betreft de volgende aanpassingen:

 1. De LTV wordt verlaagd van 104% naar 103%. 
 2. In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is sprake van keuzemogelijkheid voor het hanteren van verschillende soorten financieringslasttabellen, namelijk:
  - een uitgebreide tabel (12 kolommen) versus een eenvoudige tabel
    (5 kolommen); en 
  - tabellen voor niet fiscaal aftrekbare rente versus formules voor niet fiscaal 
    aftrekbare rente.
  Hierbij is aangegeven dat voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2015 de eenvoudige tabel en de formules (zie Norm 7.7) voor niet fiscaal aftrekbare rente 2015 gehanteerd mogen worden. Het WEW heeft in afstemming met de markt besloten de eenvoudige tabel en de formule voor niet AOW tot 1 juli 2015 in de toetsingsprogrammatuur op te nemen
 3. Uit de Tijdelijke Regeling blijkt voorts dat de financieringslasttabellen sterk verlaagd zijn ten opzichte van vorig jaar. Het grootste effect doet zich voor bij de lagere inkomens. Om het effect voor de lagere inkomens wat te dempen, heeft de Minister het volgende aangegeven:
  Het financieringslastpercentage mag met maximaal 3 procentpunten worden verhoogd indien sprake is van:

  a. meerdere aanvragers met inkomen en het hoogste toetsinkomen
      vermeerderd met een derde van het lagere toetsinkomen is hoger dan
      € 19.500,- en lager dan € 30.000,-, of
  b. een alleenstaande  aanvrager waarvan het toetsinkomen hoger is dan
      € 19.500,- en lager dan € 30.000,-.

  Hierbij geldt wel dat het verhoogde financieringslastpercentage niet hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat behoort bij een toetsinkomen van € 30.000,-.
 4. In plaats van uit te gaan van een maximaal toegestane lening wordt in het vervolg uit gegaan van een maximaal toegestane financieringslast.
 5. De financieringslast dient in het vervolg berekend te worden per leningdeel. De financieringslast van het totaal van de leningdelen mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane financieringslast.
 6. De maximaal toegestane financieringslast wordt berekend, indien sprake is van verschillende leningdelen met verschillende rentepercentages en verschillende looptijden, aan de hand van het gewogen gemiddelde van deze leningdelen. In deze weging dient tevens de restschuldfinanciering te worden meegenomen.
 7. De hoogte van het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten bij de berekening van de financieringslast, indien sprake is van het treffen van energiebesparende voorzieningen danwel de aankoop van een nieuwbouwwoning met een energielabel A++, wordt verhoogd van € 8.000,- naar € 9.000,-.
  Hierbij geldt voor de A++ woning dat het energielabel voor 1 januari 2015 dient te zijn afgegeven. Tevens geldt voor het toepassen van deze Norm dat het gezamenlijke toetsinkomen minimaal € 32.000,- bedraagt.
  Deze wijziging is ook van toepassing voor nieuwbouwwoningen waarvoor een energielabel van A+++ en hoger is afgegeven.
 8. De hoogte van het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten bij de aankoop van een Nulopdemeter-woning wordt verhoogd van € 13.500,- naar
  € 25.000,- mits de geldnemer ten aanzien van de energieprestatie een garantie van minimaal 10 jaar kan overleggen en het (gezamenlijke) toetsinkomen minimaal € 32.000,- bedraagt. 

Extra aandachtspunt
Zoals hierboven gemeld onder punt 3 bestaat de mogelijkheid het financieringslastpercentage in bepaalde gevallen op te hogen met maximaal 3%, waarbij het berekende financieringslastpercentage nooit hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat behoort bij het toetsinkomen van € 30.000,-.

Op basis van de conceptwijzigingen van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet heeft het WEW ervoor gekozen deze opslag reeds op te nemen in de toetsingsprogrammatuur voor alle inkomens tot € 30.000. Echter, uit de uiteindelijke wetgeving is gebleken dat deze maatregel
niet van toepassing is voor meerspersoonshuishoudens waarbij sprake is van één inkomen. Systeemtechnisch is het niet mogelijk dit tijdig te corrigeren. Derhalve heeft het WEW besloten de toetsingsprogrammatuur voor 1 januari 2015 hierop niet aan te passen maar per 1 februari 2015 een release uit te brengen waarin een en ander zal zijn hersteld. In de NHG-regelgeving is de wetgeving wel correct opgenomen. Het WEW zal middels een nieuwsbrief nadere informatie verstrekker over dit en andere relevante onderwerpen.
 
Financieringslasttabellen Beheercriteria
De Financieringslasttabellen Beheercriteria zijn conform het advies van het Nibud aangepast.

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen is het toegestaan rekening te houden met het toetsinkomen gebaseerd op drie kalenderjaren in plaats van drie volledige kalenderjaren.

Tijdelijke verhuur van de woning
In het geval dat wordt overgegaan tot tijdelijke verhuur van de woning, is het toegestaan om, indien gewenst, in plaats van een akte van verpanding van de huurpenningen een akte van cessie op te maken.

Gedragslijn Intensief Beheer
De Gedragslijn Intensief Beheer (GIB) is twee jaar geleden geïntroduceerd. Op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen periode en na raadpleging bij geldverstrekkers, is de GIB vernieuwd. De nieuwe GIB is ontdaan van veel operationeel belastende handelingen en biedt de geldverstrekker nog meer mogelijkheden voor woningbehoud en verliesbeperking in intensief beheersituaties. Bovendien schetst het WEW met de GIB duidelijke verwachtingen ten aanzien van het intensief beheer van leningen met NHG.
De nieuwe GIB is een stap in de richting naar portefeuillegerichte rapportage en aansturing, hetgeen de nadrukkelijke wens is van geldverstrekkers en de stichting.
Mede naar aanleiding van de aanpassingen binnen de GIB zijn de artikelen B9 en B10 aangepast. Hierbij is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen een dreigende gedwongen verkoop met verlies (Artikel B9), een onderhandse verkoop (Artikel B10) en een gedwongen onderhandse verkoop (Artikel B10A; nieuw artikel).

Teksten Voorwaarden en Normen 2015-1
De integrale tekst van de Voorwaarden en Normen 2015-1 kunt u vanaf heden downloaden op de homepage www.nhg.nl of direct via deze link. De nieuwe webpresentatie is vanaf 1 januari 2015 beschikbaar.

 

 

Bron: NHG141114 DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 02/12/2014 10:07.23