VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

De belangrijkste nieuwe 2015 ontslagregels

ABCOUDE - Meer rechten voor mensen met een tijdelijk contract, een ontslag(transitie)vergoeding voor vaste én tijdelijke werknemers en snel weer aan het werk vanuit de WW. Dat zijn enkele kernpunten van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG waarschuwt dat onduidelijkheden in de wet zullen leiden tot 30 procent meer arbeidsconflicten, vooral in het MKB. De redactie zet de belangrijkste veranderingen voor ondernemers op een rij.

• Geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
• Vaste nieuwe ontslagroutes via UWV en kantonrechter
• ARAG: door wet 30 procent meer arbeidsconflicten, vooral in het MKB


Zie ook: Het nieuwe ontslagrecht komt er aan

De Wet Werk Zekerheid werd met steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU aangenomen in de Eerste Kamer. Minister Asscher is verheugd: “Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit. We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden
de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld.”

Adjunct-directeur rechtshulp Mr. Peter Deen van ARAG laat echter een ander geluid horen: “De Nederlandse ondernemer leeft in een zwaar klimaat. De extra regeldruk die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, kan ervoor zorgen dat de ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet".

Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015
De eerste wijzigingen zouden van oorsprong op 1 juli 2014 ingaan. Dit wordt nu 1 januari 2015.

Geen proeftijd in halfjaarcontract

Bij bepaalde arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of minder, mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen.

(VerbijsterendAdvies.nl : contract voortaan dus 6 maand + 1 dag  + proeftijd  ?)

Geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In tijdelijke contracten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Dit is alleen anders als de werkgever in de arbeidsovereenkomst schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen….(VerbijsterendAdvies.nl : beschrijf dus uw zwaarwegend belangen !)

Aanzegtermijn bij einde tijdelijke contracten
Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer waarvan de einddatum vast ligt, geldt met ingang van 1 januari 2015 een aanzegtermijn. De werkgever moet minimaal één maand voor het eind van de overeenkomst meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Komt de werkgever deze verplichtingen niet na, dan is hij aan de werknemer maximaal een maandsalaris verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt.
(VerbijsterendAdvies.nl : agendeer dus al uw contracten !!)

Loondoorbetaling voor oproepkracht
Als een werknemer als oproepkracht niet werkt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende werk is, kan schriftelijk worden overeengekomen dat de werkgever gedurende de eerste 6 maanden geen loon hoeft te betalen. Deze termijn van 6 maanden mag niet meer worden verlengd als het gaat om structureel werk.

(VerbijsterendAdvies.nl: registreer dus alle contracten punctueel en houd alle historie goed bij !

Belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015

Sneller vast contract voor tijdelijke kracht
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. De overheid wil hiermee draaideurconstructies tegengegaan en het gebruik van nul-urencontracten beperken. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

(VerbijsterendAdvies.nl: registreer dus alle contracten punctueel en houd alle historie goed bij ! Na niet-verlengen moet er vanaf 01012015 minstens 6 maand pauze tussen in zitten !

Vaste nieuwe ontslagroutes via UWV en kantonrechter
Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. De overheid wil daarmee bereiken dat procedures minder tijd en daarmee geld kosten. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt hiermee te vervallen.

(VerbijsterendAdvies.nl is uw rechtsbijstandsverzekering goed geregeld ?)

Transitievergoeding voor iedereen vervangt ontslagvergoeding
Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. De vergoeding kan gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt er een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000 en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.
(VerbijsterendAdvies.nl: bouw uw reservering dus bijtijds op en zie of uw PZ de af te vloeien mensen bij exits bijtijds klaarstoomt naar andere jobs, bijv. sollicitatietraining en- begeleiding?!)


Overheid betaalt minder lang WW
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen. Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW.

ARAG: 30 procent meer arbeidsconflicten, vooral in het MKB
Rechtsbijstandsverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG denkt dat de nieuwe wet tot een forse toename van het aantal arbeidsconflicten zal leiden. “Deze nieuwe wet hanteert meerdere malen zogenaamde open normen waardoor de wet niet klip en klaar meldt hoe het nu precies zit. Dat zal in veel gevallen de rechter moeten beslissen”, stelt adjunct-directeur rechtshulp Mr. Peter Deen. “Wij houden rekening met een stijging van 30 procent van het aantal arbeidszaken, dat nu al op een hoog niveau ligt door de economische crisis. Vooral kleine ondernemers en ondernemingen zonder P&O-afdelingen zullen hier de dupe van worden”…., aldus Deen.

Bron: Rikco Pardoen | BC.nl •            16 June 2014

VerbijsterendAdvies.nl

 

Onderstaand artikel verscheen op 14 juni 2014 in weekblad Elsevier.

Tijdelijke werknemers moeten zo veel mogelijk hetzelfde worden behandeld als vaste medewerkers, vindt het kabinet.  Ze kunnen ze vanaf 2015 iets minder gemakkelijk aan de dijk worden gezet.

Aanzegtermijn
Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer geldt dan een aanzegtermijn van een maand. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk 1 maand voor de afloop van het contract moet aangeven of hij de werknemer houdt of niet. Doet hij dit niet, dan moet hij een maand salaris extra doorbetalen. Of, als hij te laat is, een evenredig deel daarvan.

Proeftijd
In een contract van minder dan een half jaar mag voortaan geen proeftijd meer staan.

Concurrentiebeding
Ook mag de werkgever in principe geen concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke contracten. Alleen bij 'zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen' is dit nog toegestaan.

Concurrentiebeding zeer specifieke kennis
Het gaat dan bijvoorbeeld om zeer specifieke kennis die is opgedaan tijdens het werk, en waarvan de werkgever niet wil dat deze terechtkomt bij de concurrentie. Dit moet de werkgever zeer goed kunnen onderbouwen.

 OOOOproepcontracten
Ook het werken met oproepcontracten wordt aan banden gelegd. Alleen in de eerste zes maanden van een arbeidscontract mag een werkgever daarvan nog gebruik maken, mits het om werk gaat zonder vaste omvang. Daarna is een oproepcontract alleen nog mogelijk als dat in de betreffende cao is vastgelegd.

Er zit wel een addertje onder het gras: de nieuwe regels gelden alleen voor tijdelijke contracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. (mbt datum check nog wel de uiteindelijke wetsteksten)

Draaideurconstructies: van 3 naar 2 van 3 naar 6
De wetswijziging pakt ook draaideurconstructies harder aan. Nu komen werkgevers er nog mee weg om werknemers drie keer een jaarcontract aan te bieden, hen vervolgens drie maanden naar huis te sturen en dan weer in dienst te nemen. Zo houden zij werknemers tot in lengte van dagen aan het werk met flexcontracten. Als de wetswijziging doorgaat, kan dat vanaf 1 juli 2015 – een jaar later dan de andere maatregelen – niet meer (mbt datum check nog wel de uiteindelijke wetsteksten). Werknemers maken dan na twee jaar aanspraak op een vast contract. En de eerdergenoemde pauze tussen contracten wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Ontslag eenvoudiger
Het kabinet hoopt dat werknemers hierdoor minder lang tegen hun zin blijven hangen in de 'flexibele schil', wat de afgelopen jaren steeds vaker gebeurt. Ze missen zo bescherming tegen ontslag en liggen er bij omzetproblemen als eersten uit. Voor werkgevers wordt het er door al die nieuwe regels niet gemakkelijker op om arbeidskrachten in te huren. Daar staat tegenover dat het ontslaan van werknemers straks gemakkelijker gaat. 
De procedure daarvoor wordt eenvoudiger en de maximale ontslagvergoeding wordt aan banden gelegd.

Onderstaand artikel verscheen op 14 juni 2014 in weekblad Elsevier.

 Laatste update: 28/06/2014 10:49.05