VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Kindregelingen versoberd, zware alimentatiediscussies onafwendbaar..

Op 1 januari 2015 verandert er veel voor mensen met kinderen. Het kabinet heeft besloten het aantal kindregelingen drastisch te gaan verminderen. In het najaar van 2013 is hiertoe een wetsvoorstel ingediend (Wet hervorming kindregelingen). Het eerste deel van de titel van deze nieuwsbrief is afkomstig uit de Memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel. Vervolgens zijn er een aantal scherpe kantjes van het oorspronkelijke wetsvoorstel verwijderd. Dit was noodzakelijk omdat de regeringspartijen in de Eerste Kamer niet beschikken over een meerderheid en dus een aantal oppositiepartijen aan hun kant moesten krijgen. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en daarmee is het nu aan de Eerste Kamer. Maar wat betekent dit voor de financieel (echtscheidings)adviseur?

Doelstelling
Door het beperken van het aantal regelingen voor ouders met kinderen, wil men een vereenvoudiging nastreven. Tevens wil men er mee bereiken dat “werken meer loont”. Wie de wetsvoorstellen leest, ziet wel dat het aantal regelingen minder wordt, maar dat de regelingen die worden gehandhaafd nog steeds behoorlijk complex zijn. Het zal enige tijd duren voor iedereen door heeft wat dit voor hem of haar kan gaan betekenen.

Aantal wijzigingen nader bezien
Op grond van het huidige wetsvoorstel komt de aftrek ‘Uitgaven levensonderhoud kinderen” te vervallen. Deze aftrek is de afgelopen jaren al versoberd. Eerst door het verlagen van de leeftijdsgrens van 30 jaar naar 21 jaar en per 1 januari 2014 door de verlaging van de forfaitaire aftrekbedragen. Nu komt deze binnenkort wellicht geheel te vervallen.

Ook wordt er gesnoeid in de heffingskortingen. In de wettekstenbundels van 2015 komen de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting niet meer voor. Alleenstaande ouders worden hiervoor gecompenseerd in de vorm van een verhoging van het kindgebonden budget.

Gevolgen
Als je de Memorie van toelichting leest wordt de indruk gewekt dat er goed over de plannen is nagedacht. Helaas is dat niet helemaal het geval. Bij een scheiding wordt voor de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie gekeken wat de behoefte van de kinderen is en hoeveel de draagkracht van de onderhoudsplichtigen bedraagt. Het kindgebonden budget wordt meegenomen bij het bepalen van het eigen aandeel van de ouders in de behoefte. De heffingskortingen en de persoonsgebonden aftrek worden betrokken bij het bepalen van de draagkracht. De uitkomsten van deze berekeningen liggen ten grondslag aan de in het verleden vastgestelde kinderalimentatie. Deze wetswijziging kan tot gevolg hebben dat over de hoogte van de reeds vastgestelde kinderalimentatie opnieuw discussie ontstaat, met mogelijk ook nieuwe discussie over de zorg voor de kinderen.

Motie
Je hoeft geen helderziende te zijn om de gevolgen van zo’n verandering te kunnen voorspellen. Sterker nog bij de stemming over dit wetsvoorstel is een motie aangenomen. Hierin staat letterlijk:

  • overwegende dat de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft;
  • overwegende dat gescheiden ouders hierdoor met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd, doordat er bij het vaststellen van de kinderalimentatie rekening is gehouden met deze aftrek;
  • overwegende dat dit zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten, waarbij het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken voorkomen dient te worden;
  • verzoekt de regering om, de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel. ….

Deze oplossing moet dan niet alleen zien op nieuwe afspraken maar ook op al bestaande afspraken. Dus we veranderen als wetgever iets ingrijpends en dienen daarbij dan een verzoek in om een ander te vragen om tot een oplossing te komen. … Een ding is wel duidelijk: een passende oplossing wordt niet gegarandeerd.

Conclusie
De gevolgen van deze wetswijziging kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Niet alleen voor degene die recht heeft op alimentatie maar ook voor degene die verplicht is deze te voldoen. Er zal de komende maanden nog het nodige gerekend worden in de Nederlandse huishoudens en bij de financieel (echtscheidings)adviseurs. Met hopelijk in de meeste gevallen nieuwe in redelijkheid gemaakte afspraken en zo min mogelijk conflicten. Het gaat tenslotte om de zorg voor de kinderen.

BRON: Dukers & Baelemans 05052014 Over de auteur: Mr. G.A.C. (Jerry) Aarts MFP is verbonden als associate lector bij Fontys Hogeschool Financieel Management te Eindhoven en werkzaam als senior adviseur Expertisecentrum Scheidingsexpert Nederland BV. Tevens is Jerry Aarts als freelance docent/ontwikkelaar verbonden aan Dukers & Baelemans.

Dit onderwerp maakt deel uit van de lesstof van de leergang Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier en wordt uitgebreid behandeld tijdens de actualiteitendag RFEA in mei/juni 2014.

 

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 07/05/2014 11:08.51