VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Wetsvoorstel verbetering financieel toetsingskader pensioenen in de maak

Het kabinet heeft op 4 april 2014 het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen voor advies naar de Raad van State verzonden. Na het eerste pensioenakkoord in 2011 is het de bedoeling dat het nieuwe FTK per 2015 van toepassing wordt. Het wetsvoorstel beoogt het op te bouwen pensioen minder gevoelig te maken voor grote schokken op de financiële markten en brengt hiertoe wijzigingen aan in de Pensioenwet.

Wat betekent het FTK voor pensioenfondsen en de deelnemers?
Voor de pensioenfondsen houdt het wetsvoorstel Verbetering FTK in dat financiële mee- en tegenvallers gelijkmatiger over de tijd worden gespreid en dat risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Zij krijgen meer mogelijkheden om een beleggingsbeleid te voeren dat is gericht op het realiseren van een geïndexeerd pensioen. Zij moeten daartoe wel hun pensioenbuffers verhogen met circa 5%-punt. Voor deelnemers betekent het wetsvoorstel dat pas bij een hogere dekkingsraad geïndexeerd kan worden en dat kortingen eerder aan de orde zijn.

Hoofdlijnen van wetsvoorstel Verbetering FTK
Bij tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting moeten pensioenfondsen direct maatregelen nemen en niet meer wachten met het korten op het pensioen tot het eind van de herstelperiode. Maar zij mogen de maatregelen wel over 10 jaar spreiden.

·                     Pensioenfondsen moeten vooraf duidelijk maken welke maatregelen zij nemen als de dekkingsgraad te veel daalt.

·                     Er komen duidelijke verdeelregels voor de indexatie van pensioenen. Deze houden in dat de indexatie op een evenwichtige wijze over de generaties wordt toegekend en dat geen onevenredige herverdelingseffecten optreden.

·                     Er komt een stabiele, kostendekkende premie. Het blijft mogelijk om de premie te dempen op basis van 10-jaarsrentemiddeling of op basis van verwacht rendement. Aan het rekenen met verwacht rendement wordt een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten pensioenfondsen de indexatie in de premie meefinancieren.

·                     De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten vermindert. Zo wordt in de toezichtregels uitgegaan van een twaalfmaands gemiddelde van de nominale dekkingsgraad.

·                     Nadat de Raad van State in zijn nader rapport advies over het wetsvoorstel heeft uitgebracht wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Op dat moment worden de teksten van het wetsvoorstel en het nader rapport openbaar.

Naast het wetsvoorstel Verbetering FTK kondigt de staatssecretaris enerzijds een verbetering van beschikbare premieregelingen aan en anderzijds een brede dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Over dat laatste is de SER om advies gevraagd.

De wet moet ingaan op 1 januari 2015. Dat maakt de voorbereidingstijd voor pensioenfondsen en sociale partners erg kort. Het is dan ook zaak om nu al voortvarend met de wijzigingen aan de slag te gaan.

Bron: Ministerraad 4 april 2014, Persbericht.

DePensioenMakelaar.nl  Laatste update: 09/04/2014 21:17.08