VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hypotheek na relatiebreuk

  Gisteren nog eens uitgebreid op KASSA, dus geheel terecht nog eens opnieuw de focus op de vaak zo problematische herfinanciering of herschikking van de hypotheek na echtscheiding.... Dit schreef AFM op 22102013.

Hypotheekaanbieders hoeven bij relatiebreuk niet aan reguliere krediettoets vast te houden

De AFM ontvangt signalen dat kredietaanbieders bij relatiebreuk vasthouden aan bestaande normen voor de maximale omvang van een hypotheek. Bij relatiebreuk of andere bijzondere situaties rond de financiële positie van een huishouden is het niet noodzakelijk om onverkort aan bestaande normen te toetsen.

De AFM benadrukt dat de wet dit niet vereist en dat het niet in alle gevallen in het belang van de klant is. Deze normen gelden voor het aangaan en verhogen van een hypotheek. De regels voor verantwoorde kredietverlening hebben tot doel overkreditering van consumenten te voorkomen. Met deze regels wordt voorkomen dat een consument, gelet op het inkomen en de waarde van de woning, een te hoge hypotheek afsluit. Bij bijzondere situaties, zoals relatiebreuk, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, leidt het onverkort toepassen van deze normen tot problemen.

De regels beogen financiële problemen en een mogelijk gedwongen verkoop te voorkomen. Bij dalende huizenprijzen is het meestal niet in het belang van de consument om aan te dringen op verkoop van woning als dat nog op een verantwoorde wijze voorkomen kan worden.

Als consumenten de hypotheeklasten in de nieuwe situatie niet kunnen betalen is het overigens niet in het belang van de consument om op woningbehoud aan te dringen. Verkoop van de woning kan in die gevallen een adequate oplossing zijn.

De AFM heeft hypotheekaanbieders eerder dit jaar aanbevelingen gecommuniceerd naar aanleiding van een onderzoek onder hypotheekaanbieders naar de manier waarop het belang van de klant centraal staat bij de behandeling van betalingsproblemen (persbericht AFM: Hypotheekaanbieders werken aan betere aanpak betalingsproblemen). Een aanpak gericht op preventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van betalingsproblemen.

Uitgangspunt is daarbij dat gedwongen verkoop van de woning zoveel mogelijk voorkomen moet worden als dat kan. Daarbij zou beoordeeld moeten worden of een houdbare financiële situatie gecreëerd kan worden, ook als dat afwijkt van de normen die bij initiële verstrekking gehanteerd worden. Een maatwerkbeoordeling is op zijn plaats. Een toets op basis van de werkelijke woonlasten en het huidige inkomen is daarbij een redelijk uitgangspunt. Ook kan de hypotheekaanbieder bezien of er mogelijkheden zijn om (tijdelijk) binnen de bestaande hypotheek de maandlasten te verlagen.

De AFM is in gesprek met Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, de uitvoerder van de NHG) en vertegenwoordigers van hypotheekaanbieders, die voor deze situaties normen ontwikkelen. Normen die in het belang zijn van de consument en tegelijkertijd voldoende bescherming bieden om op een verantwoorde wijze de hypotheek te continueren. Betrokken partijen verwachten dit najaar met concrete aanbevelingen te komen. De AFM ondersteunt dit initiatief van harte en raadt de sector vooruitlopend op dit resultaat aan om flexibel met bijzondere situaties om te gaan.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.

Bron: AFM 22-10-2013  http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/okt/hypotheek-echtscheiding.aspx

 Laatste update: 14/01/2014 13:26.04