VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Fiscale Schadevergoedingen na onrechtmatige besluiten: Conclusie A-G over moment van verschuldigd zijn vertragingsrente bij schadevergoedingen 

> Samenvatting

Advocaat-Generaal IJzerman (A-G) heeft in twee conclusies zijn oordeel gegeven over de vraag vanaf wanneer rente moet worden vergoed over door de Belastingdienst te betalen schadevergoedingen in geval van een onrechtmatig genomen besluit. De schadevergoedingen komen voort uit (gedeeltelijke) gegrondverklaringen van bezwaar en beroep van de belastingplichtige en hebben met name betrekking op gederfde rente en (gederfde rente over) gemaakte kosten van rechtsbijstand. De A-G meent dat in beginsel hierbij moet worden aangesloten bij het algemene civielrechtelijke schadevergoedingsrecht en de daarbij behorende regeling voor het verschuldigd worden van de wettelijke rente. Dit houdt volgens de A-G in dat de renteverplichting over de schadevergoeding ontstaat vanaf het moment dat het onrechtmatig gebleken besluit schade tot gevolg heeft. Naar zijn mening is hierbij niet van belang wanneer een vordering tot vergoeding van renteschade is ingesteld en evenmin of die vordering in een civiele of fiscale procedure is ingesteld. Het is nu wachten op het oordeel van de Hoge Raad in deze zaken.

> Volledig artikel

Advocaat-Generaal IJzerman heeft in twee conclusies zijn oordeel gegeven over de vraag vanaf wanneer rente moet worden vergoed over door de Belastingdienst te betalen schadevergoedingen in geval van een onrechtmatig genomen besluit.

Schadevergoeding in belastingzaken

In belastingzaken kan een recht op schadevergoeding in de volgende gevallen ontstaan:

    Er zijn kosten van bezwaar en beroep gemaakt en de belastingplichtige is (deels) in het gelijk gesteld;

    De belastingplichtige heeft anderszins schade geleden door een onrechtmatig besluit van de Belastingdienst. Zijn bedrijf heeft bijvoorbeeld schade geleden door een te hoge aanslag.

>Vanaf wanneer rente over schadevergoeding?

De Advocaat-Generaal is in zijn conclusies van mening dat het moment van recht op schadevergoeding in beginsel naar civiel recht moet worden bepaald. Hij baseert zich hierbij op de parlementaire geschiedenis bij de relevante bestuursrechtelijke wetsartikelen. Alleen als het belastingrecht een afwijkende regeling heeft –zoals een wettelijke regeling voor de vergoeding van invorderingsrente of heffingsrente, ontstaat de renteplicht eventueel op een ander moment. Maar daarvan was in dit geval geen sprake.

In de onderhavige procedures was sprake van onrechtmatig genomen besluiten en derhalve van een onrechtmatige (overheids)daad. In dat geval begint de termijn waarover rente over de veroorzaakte schade moet worden vergoed meteen te lopen. Een ingebrekestelling of een verzoek tot vergoeding van wettelijke vertragingsrente is daarbij niet nodig. Uit rechtspraak van andere hoogste bestuursrechters (Centrale Raad van Beroep en de Raad van State) leidde de Advocaat-Generaal een identiek (een per direct ingaand) aanvangsmoment voor de vergoeding van renteschade af. Naar de mening van de Advocaat-Generaal geldt dit ook voor de fiscale rechtspraak.

De Advocaat-Generaal komt tot de conclusie dat een verzoek om schadevergoeding wegens rentederving toewijsbaar is vanaf het moment dat een onrechtmatig gebleken besluit schade tot gevolg heeft. Naar zijn mening is hierbij niet van belang wanneer een vordering tot vergoeding van renteschade is ingesteld en evenmin of die vordering in een civiele of fiscale procedure is ingesteld.

Het is nu wachten op het oordeel van de Hoge Raad in deze zaken.

Bron: PWC belastingnieuws 12 november 2013 / Advocaat-Generaal, 4-10-2013, nr. 12/03373 en 12/03435 (gepubliceerd 8-11-2013).

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 13/11/2013 09:38.35