VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

Miljoenennota: overzicht sociale zaken

 

Het kabinet heeft 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.

 

Jeugdwerkloosheid

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt € 30 miljoen extra geïnvesteerd in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit komt bovenop de 50 miljoen die voor dit doel al eerder was uitgetrokken.

 

Armoede en schulden

Het kabinet trekt in 2014 € 80 miljoen extra uit voor de aanpak van armoede en schulden. In 2015 en de jaren daarna reserveert het kabinet hiervoor € 100 miljoen extra. Het belangrijkste doel is het tegengaan van armoede onder gezinnen met kinderen, zodat ook deze kinderen een goede start kunnen maken.

 

Kindgebonden budget

De bedragen in het kindgebonden budget worden bevroren. De bedragen van de kinderbijslag worden stapsgewijs verlaagd naar die van de jongste leeftijdscategorie. De eerste stap hiervoor wordt gezet per 1 juli 2014.

 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) op grond van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) wordt verlaagd en gaat van € 342 netto per jaar naar € 247 netto per jaar.

 

Participatiewet

In 2014 bereiden het Rijk, de gemeenten, sociale partners en andere organisaties de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voor. Deze wet biedt ondersteuning aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen in de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan.

 

Arbeidsbeperking

In 2014 komen de eerste 5.000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen maken deel uit van de afspraken uit het sociaal akkoord om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te maken. Als er niet voldoende banen worden gerealiseerd dan voert het kabinet alsnog een extra wettelijke regeling in.

 

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar om de AOW op langere termijn betaalbaar te houden. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

 

Bron: Elsevier Salarisnet 17092013

 

Zelfstandigenaftrek blijft bestaan Minder lastenverzwaring voor zzp’ers  !

 

Het schrappen van de zelfstandigenaftrek gaat niet door. Dit plan uit het regeerakkoord moest 500 miljoen euro opleveren. Er komen nu andere fiscale maatregelen waarmee het kabinet 300 miljoen wil bezuinigen. Deze bezuinigingsmaatregelen gelden niet alleen voor zzp’ers, maar voor ondernemers in het algemeen.

 

Protest tegen afschaffing

De zelfstandigenaftrek houdt in dat zelfstandig ondernemers een vast bedrag mogen aftrekken van hun inkomen. Dit jaar is deze zelfstandigenaftrek € 7.280,-. Het kabinet wilde deze aftrekmogelijkheid ongedaan maken. Dat stuitte op veel protest. Belangenorganisaties wezen erop dat door deze maatregel veel zzp’ers in de bijstand zouden komen. Met als gevolg een stijging van de uitkeringen, waardoor de bezuiniging weer zou worden opgeheven.

 

Onderzoek naar misbruik

Daarnaast wil staatssecretaris van Financiën Weekers dat er een onderzoek komt naar misbruik van de zzp-regeling. Het lijkt erop dat ex-werknemers steeds vaker als zzp’er in dienst treden bij hun voormalige werkgever. Daarmee profiteren ze van een belastingvoordeel. Weekers wil weten hoe vaak dit voorkomt en hoe dit misbruik kan worden voorkomen.

Bron: Allianz 17092013

 

 

 Laatste update: 17/09/2013 18:01.00