VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Risicoprofiel en verjaring beoordeeld

 

Op 24 mei 2013 heeft het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden vonnis gewezen in een zaak waarin een bank tekort geschoten was in het vervullen van haar zorgplicht. De bank was een adviesrelatie aangegaan met een klant. Het verzuim van de bank betrof het niet opstellen van een passend risicoprofiel. Om een klant verantwoord van advies te dienen,  moet een risicoprofiel opgesteld worden dat in overeenstemming is met de kennis en ervaring van de klant.

 

Voorts dient de financiële situatie, de risicobereidheid en de beleggingsdoelstelling van de klant ten grondslag aan het risicoprofiel te liggen. Een bijna standaard verweer van de bank, in dit soort gevallen waarin vele jaren verstreken zijn, is het beroep op verjaring van de vordering.

 

Verjaring

De verjaring is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 6:89 BW wordt bepaald, dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie, geen beroep toekomt, als hij niet tijdig aan de bel getrokken heeft bij zijn of haar bank. De wet omschrijft tijdig, als binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijker wijs had moeten ontdekken. Dat aan de bel trekken of zijn beklag doen is vormvrij. Daar worden dan ook geen bijzondere juridische eisen aan gesteld.

 

De rechter stelt zich ruimhartig op

In onderhavige casus heeft de rechter geoordeeld dat een klant niet op de hoogte hoeft te zijn van de verplichtingen, die een bank jegens zijn klanten heeft. Hij mag er vanuit gaan dat de bank zijn zorgplicht naleeft. Van de klant wordt verwacht, dat hij in actie komt, als hij op de hoogte is van de verplichtingen die de bank heeft en aanleiding heeft te veronderstellen, dat de bank steken heeft laten vallen.

 

Tegenvallende rendementen of verliezen in de beleggingsportefeuille zijn op zich nog geen aanleiding om te veronderstellen dat de bank zijn werk niet goed gedaan heeft. Dit geldt zeker voor het feit dat de bank de tegenvallende resultaten toeschrijft aan de slechte marktomstandigheden.

 

De klant had in een reeks van jaren zijn zorgen en ongenoegen geuit over het beleggingsresultaat. De bank had nader moeten onderzoeken of het bij de klant uitsluitend ging om de beleggingsresultaten of dat er misschien sprake was van een te risicovolle portefeuille.

 

Banken moet op hun tellen passen

Als er van meet af aan een fout gemaakt wordt bij het vaststellen van het risicoprofiel en als er ernstig rekening gehouden moet worden met het feit dat de klant het risicoprofiel onvoldoende heeft kunnen doorgronden, dan dreigt de zaak voor de bank verloren te gaan. Want in zo’n situatie kan de bank niet terugvallen op algemene bankvoorwaarden, niet op disclaimers of door de klant ondertekende stukken. Ook blijkt een vordering niet zo snel verjaard als de bank wellicht zou hopen….

 

Bron: HFD 29052013

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 29/05/2013 12:46.13