VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

De waarde van een vakantiedag..

 

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moeten de nog niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. Maar wat is de waarde van zo'n vakantiedag? In deze zaak oordeelt de rechter dat bij die waardebepaling niet alleen het vaste salaris en de vakantietoeslag, maar ook de waarde van structureel toegekende bonussen en de waarde van het werkgeversdeel pensioenpremie moeten worden meegenomen.

 

De feiten

Een werknemer heeft bij uitdiensttreding nog 628,67 niet-opgenomen vakantie-uren uitstaan. De werkgever betaalt de vakantiedagen uit, maar bepaalt de waarde van de dagen aan de hand van het vaste salaris en de vakantietoeslag daarover. De werknemer vindt dat aan hem uitgekeerde bonussen en het werkgeversdeel pensioenpremie ook moeten worden meegerekend.

 

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat de waarde van structureel toegekende bonussen, die een vergoeding vormen voor door de werknemer verrichte opgedragen taken, en de waarde van het werkgeversdeel pensioenpremie bij de vaststelling van de waarde van uit te betalen niet-opgenomen vakantiedagen moet worden meegenomen.

 

Overwegingen van de rechter

De kantonrechter stelt voorop dat het recht op doorbetaalde vakantie een grondrecht is. Dit komt tot uitdrukking in artikel 31 lid 2 van het EU Handvest. Het artikel zegt echter niets over de hoogte van het te betalen loon tijdens de vakantie. Volgens het EU Hof van Justitie in de zaak Robinson/Steele (JAR 2006/84) moet dit het normale loon zijn. De uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen moet daaraan worden gelijkgesteld. Eén en ander is uitgewerkt in de zaak Williams/British Airways (JAR 2011/279): de waarde van een niet opgenomen vakantiedag moet worden bepaald aan de hand van alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt.

 

De werknemer kreeg tijdens zijn dienstverband systematisch substantiële bonussen die afhingen van zijn eigen loon en zijn teampresentatie. Daarmee staat volgens de rechter vast dat de bonussen een vergoeding vormden voor de uitvoering van de aan de werknemer opgedragen taken en dat er een intrinsiek verband bestond tussen de beloning en de opgedragen werkzaamheden. De rechter oordeelt daarom dat de bonussen moeten worden meegerekend.

 

De rechter overweegt dat de werknemer bij uitbetaling van vakantiedagen niet in een nadeliger positie mag komen te verkeren dan bij opneming van vakantiedagen. De werkgeversbijdrage pensioenpremie werd tijdens vakantie altijd gewoon doorbetaald en moet daarom ook meegenomen worden in de waardebepaling van de resterende vakantiedagen.

De kantonrechter baseert zich op de laatste vijf volledig gewerkte jaren. De gemiddelde bonus van de werknemer was € 105.059 bruto per jaar en de werkgeversbijdrage pensioenpremie in totaal € 9.578,64. De werknemer heeft daardoor volgens de rechter recht op een nabetaling van € 34.514,27 bruto (vermeerderd met de wettelijke rente en € 3.451,43 aan wettelijke verhoging).

 

 

Gevolgen voor de praktijk

Artikel 7:641 BW bepaalt dat die resterende dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst moeten worden uitbetaald. Over de ‘waarde’ van een vakantiedag zegt de wet dat een vakantiedag één dag loon waard is. Er bestaat in de praktijk regelmatig onduidelijkheid wat hieronder moet worden verstaan. Veel werkgevers betalen simpelweg het basissalaris uit, vermeerderd met vaste looncomponenten zoals vakantietoeslag en dertiende maand. Het wordt echter ingewikkelder als de werknemer bijvoorbeeld ook variabele loonbestanddelen heeft. In deze zaak geeft de rechter duidelijkheid, zich baserend op Europese rechtspraak: alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, tellen mee.

 

Bron: P&OActueel Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2012, LJN: BX1486.

Het dossier Vakantiedagen wordt samengesteld door de juristen van XpertHR, dé Antwoordbank. Zie ook XpertHR.nl..

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 23/05/2013 11:32.01