VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Legesheffing 2ton (!) gematigd bij ‘omzetting’ aanvraag bouwvergunning eerste fase in aanvraag reguliere bouwvergunning

 

Samenvatting

De Hoge Raad heeft in een feitelijke procedure de legesheffing verminderd naar een bedrag van € 318.872,40 bij de ‘omzetting’ van de aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase in een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning. Naar het oordeel van de Hoge Raad vertoont de omzetting zoveel gelijkenis met het in behandeling nemen van een bouwvergunning tweede fase, dat wat betreft de hoogte van de in rekening te brengen leges gerechtvaardigd is om beide situaties op dezelfde wijze te behandelen. De gemeente wilde bij de aanvraag voor een reguliere bouwvergunning oorspronkelijk in het geheel er geen rekening mee houden dat al leges waren geheven voor de aanvraag bouwvergunning eerste fase, maar moest op dit punt bakzeil halen.

 

Volledig artikel

De Hoge Raad heeft in een feitelijke procedure de legesheffing gematigd bij de ‘omzetting’ van de aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase in een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning.

 

De procedure betrof een bv met een bouwproject voor 320 nieuwbouwwoningen. De bv had eind 2004 een aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase ingediend en had daarvoor leges betaald. Eind 2005 wilde de bv een aanvraag voor een bouwvergunning tweede fase indienen, maar dat was nog niet mogelijk omdat de bouwvergunning eerste fase nog niet was verleend. De bv verzocht de gemeente om de nog lopende aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase om te zetten in een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning. De gemeente kwam de bv hierin tegemoet en bracht de bv leges in rekening alsof het een geheel nieuwe aanvraag voor een reguliere bouwvergunning betrof zonder er rekening mee te houden dat er al leges waren geheven voor de aanvraag bouwvergunning eerste fase. Volgens de tarieventabel van de legesverordening van de betreffende gemeente bedroeg in 2005 het tarief voor het in behandeling nemen van een bouwvergunning eerste fase respectievelijk tweede fase 50% van het tarief voor een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning.

 

De Hoge Raad stelde vast dat eerdergenoemde omzetting formeel-juridisch niet bestaat en daarom niet als basis kan dienen voor (nieuwe) legesheffing. De Hoge Raad was echter van oordeel dat de praktische oplossing van partijen zoveel gelijkenis vertoont met het in behandeling nemen van een bouwvergunning tweede fase, dat het uit oogpunt van redelijke wetstoepassing met betrekking tot de hoogte van de leges gerechtvaardigd is om beide situaties op dezelfde wijze te behandelen. De eindsituatie was dat de bv niet meer leges hoefde te betalen dan voor de aanvraag voor een bouwvergunning eerste en tweede fase tezamen.

 

Bron: PWC belastingnieuws 12 februari 2013 Hoge Raad, 8-2-2013, nr. 11/03877.

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 13/02/2013 11:56.18