VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Tijdelijke verhuur en Verhuisregeling lopen door: Nog een jaartje langer twee versoepelingen eigen woning regeling

 

Fiscaal gezien komen er nogal wat wijzigingen op ons af aangaande de eigen woning. Niet alles is evenwel een verslechtering. Twee versoepelingen, die ingevoerd waren als crisismaatregel en per 1 januari 2013 zouden eindigen, blijven nog een jaartje langer gelden. We doelen op de versoepeling in de verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur.

 

Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

Dubbele aftrek is alleen maar mogelijk bij leegstand. Mede door de crisis kan het wel even duren voordat een woning verkocht wordt. Tijdelijke verhuur is een goed alternatief, maar kost dan de dubbele hypotheekrenteaftrek. Als tijdelijke crisismaatregel is dan ook in 2010 een tegemoetkoming geïntroduceerd voor woningeigenaren die in afwachting van verkoop van hun oude woning zijn en deze tijdelijk verhuren. Als de woning na de verhuurperiode opnieuw leegstaat, dan is op grond van

deze tijdelijke maatregel toch weer hypotheekrenteaftrek mogelijk. Hypotheekrenteaftrek

is dan na verhuur nog mogelijk zolang de termijn van drie jaar na afloop van het jaar waarin de woningeigenaar de woning heeft verlaten, nog niet is verstreken. Deze tijdelijke crisismaatregel zou ook stoppen met ingang van 1 januari 2013, maar ook hier heeft het kabinet besloten er nog een jaartje

aan vast te knopen en ook deze maatregel eindigt nu per 1 januari 2014.

 

1.      Vierde Nota van Wijziging Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, 33405 26, 19 november 2012.

 

Bij verhuizingen komt het vaak voor dat de nieuwe woning al gekocht is, terwijl de oude nog niet verkocht is. Of men heeft de nieuwe woning al gekocht, maar deze kan nog niet worden bewoond omdat de woning in kwestie nog gebouwd moet worden (nieuwbouwwoning),  of omdat er nog allerhande verbouwingen plaats moeten vinden.

 

Verhuisregeling

Als er geen bijzondere maatregelen zouden zijn genomen, zou het feit dat maar één woning als eigen woning kan gelden betekenen dat er een fiscale belemmering voor verhuizingen gecreëerd wordt. Dit achtte de wetgever een ongewenste consequentie, reden waarom de verhuisregeling in de wet is opgenomen. De verhuisregeling valt uiteen in twee onderdelen:

 

�� voormalige eigen woning bestemd voor de verkoop;

�� toekomstige eigen woning in verband met bouw of verbouwing.

 

Voormalige eigen woning bestemd voor de verkoop

Het is haast een uniek verschijnsel als de verkoop van de oude woning samenvalt met de aankoop van de nieuwe woning. Meestal zit hier wel enige tijd tussen. Om geen fiscale belemmeringen op te werpen, heeft de wetgever bepaald dat mede als eigen woning wordt aangemerkt de woning die voor de belastingplichtige in het kalenderjaar of in één van de voorgaande twee jaren als eigen woning heeft gediend, sindsdien leegstaat en is bedoeld voor de verkoop.  Deze periode van twee jaar is in verband

met de crisis voor 2010 tot en met 2012 opgerekt naar drie jaar. De bedoeling was dat per 1 januari 2013 de reguliere periode van twee jaar weer zou gaan gelden. Het kabinet heeft evenwel besloten er nog een jaartje aan vast te knopen. Pas per 1 januari 2014 wordt de periode weer teruggebracht van drie naar

twee jaar. Voor de toepassing van deze verhuisregeling gelden daarnaast drie cumulatieve

voorwaarden:

 

1. de woning heeft in het kalenderjaar of in één van de voorafgaande drie (straks weer twee) jaren als eigen woning gediend;

2. de woning moet leegstaan;

3. de woning moet te koop staan.

 

Toekomstige eigen woning in verband met bouw of verbouwing

Ook bij de aanschaf van een nieuwe woning die nog gebouwd of verbouwd moet worden, zou het een ongewenste fiscale belemmering opleveren als hier geen bijzondere regeling voor was getroffen.

De wetgever heeft dan ook bepaald dat ook als een eigen woning geldt de woning waarvan de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning leegstaat of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in één van de daaropvolgende twee jaren hem als eigen woning ter beschikking te staan. Ook hier is in verband met de crisis de periode van twee jaar voor 2010–2013 opgetrokken

naar drie jaar en dat wordt met ingang van 1 januari 2014 weer twee jaar.

 

Bron: 30012013 Drs. A.T. Valkenburg, PKF Wallast Amsterdam.

andorvalkenburg@accountancynieuws.nl.Laatste update: 30/01/2013 14:12.12