VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hoofdpunten Belastingplan 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente. Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector moeten vanaf 2013 een heffing betalen over de waarde van de woningen die ze verhuren. De assurantiebelasting gaat omhoog naar 21%. De invoering van het belasten van woon-werkkilometers is van de baan. Dat is een aantal van de maatregelen uit het Belastingplan 2013 waar de Tweede Kamer op 261112 mee ingestemd heeft.

Aftrek hypotheekrente  De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets. (PAS OP: niet helemaal waar, informeer bij DHM !) Een andere maatregel is dat rente op restschulden 10 jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Verhuurderheffing Verhuurders van woningen moeten vanaf volgend jaar een heffing van 0,014% betalen over de WOZ-waarde van de woningen die ze verhuren in de gereguleerde sector. In 2014 wordt dat verhoogd naar 0,231%. De maatregel gaat gelden voor verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren.

Fraude- en constructiebestrijding Constructies die het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissementen uithollen, worden aangepakt. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat bedrijfsmiddelen bij een faillissement snel naar de bodem van een derde worden afgevoerd, waardoor de Belastingdienst achter het net vist. Bij de Toeslagen kunnen fraudeurs die tweemaal de fout ingaan vanaf volgend jaar een boete van 150% tegemoet zien. Als de recidivist de boete niet ineens kan betalen, wordt deze verrekend met nog te ontvangen toeslagen. Verder zal de uitbetaling van een toeslag stopgezet worden als iemand niet reageert op het verzoek van de inspecteur om inkomen uit het buitenland op te geven.

Overig De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden. Het lage tarief in de overdrachtsbelasting geldt vanaf  2013 ook voor zogeheten aanhorigheden die later verkregen worden, zoals de tuin, garages en schuren.

Doordat de zogenoemde thincapregeling wordt afgeschaft, worden administratieve lasten voor bedrijven verminderd. Pensioenen die in eigen beheer worden gehouden door DGA’s mogen onder voorwaarden worden afgestempeld. Hierdoor kunnen pensioenverplichtingen worden verlaagd als de eigen pensioen-BV onvoldoende vermogen heeft. Dit kan verlichting bieden voor BV’s die zijn getroffen door de huidige economische crisis. Ook wordt de systematiek van de btw-heffing op tabaksproducten zodanig aangepast dat voortaan op dezelfde wijze wordt geheven als op andere

Het Belastingplan is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher.

1.        Zo is het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken.

2.        De assurantiebelasting wordt verhoogd van 9,7% naar 21% !!

3.        Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd.

4.        Gespaarde levenslooptegoeden vallen eerder vrij.

5.        Eenmalig kan komend jaar het hele tegoed fiscaal voordelig worden opgenomen.

6.        Beloningen van assurantietussenpersonen zijn niet langer aftrekbaar.

7.        Bonafide ondernemers krijgen de mogelijkheid vier maanden uitstel van betaling aan te vragen voor openstaande belastingschulden tot een bedrag van € 20.000.

Bron: MinFin261112

VerbijsterendAdvies.nl

Alle belastingmaatregelen op een rij

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 aangenomen. Een groot aantal belastingmaatregelen rond de eigen woning gaat veranderen. Hier wat maatregelen op een rij:

Inperking aftrekbaarheid hypotheekrente nieuwe hypotheken
Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken (en verhogingen) alleen aftrekbaar MITS er maandelijks wordt afgelost. Dus als er sprake is van een volledige annuïteiten- of lineaire hypotheek.
 

Voor nieuwe (vanaf 01012013) hypotheken (tenzij bijtijds onvoorwaardelijke koopovereenkomst) bij verhuizing van gerespecteerde oude hypotheken) en nieuwe verhogingen zijn andere hypotheekvormen daarom niet meer interessant na 1 januari 2013, want dan is de rente daarop niet meer aftrekbaar !

Omzetten, oversluiten of verhogen van de hypotheek
Voor een lopende hypotheek blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar (op dezelfde wijze als tot nu het geval was). Ook bij oversluiten of verhuizen blijft de aftrekbaarheid inprincipe gelden voor de huidige hoogte van de hypotheek. Het maakt dus niet uit of dit bij dezelfde of een andere geldverstrekker is. Maar als de hypotheek verhoogd wordt, dan moet dat extra deel wel een annuïteiten- of lineaire hypotheek zijn. Anders is de hypotheekrente over dat leningdeel niet aftrekbaar.

Omzetten van aflossingsvrij naar een (bank-)spaarhypotheek
Wie gebruik wil maken van de huidige fiscale regels moet zijn aflossingsvrije hypotheek vóór 1 januari 2013 omzetten in bijvoorbeeld een (bank-)spaarhypotheek. Gebeurt dit na 1 april 2013 dan is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

Wanneer val je nog onder de oude fiscale regels?
Wie zeker wil weten dat hij nog onder de oude fiscale regels valt, moet voor 1 januari 2013 een schriftelijke en onherroepelijke koopovereenkomst hebben. Daarbij zijn gebruikelijke ontbindende en zelfs opschortende voorwaarde in beginsel geen bezwaar om te voldoen aan de term onherroepelijk. Zolang het om gebruikelijke clausules gaat. Bij nieuwbouw is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Een andere voorwaarde is dat een bouwvergunning wordt afgegeven. Het moet in ieder geval ook gaan om voorwaarden die de koper niet zo maar zelf kan beïnvloeden.

Aflossingsvrije en (bank-)spaarhypotheek voor nieuwe hypotheken niet meer interessant
De (bank-)spaarhypotheek en aflossingsvrij hypotheek zijn hypotheekvormen die vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken financieel niet meer interessant zijn. Kies je voor een dergelijke hypotheekvorm dan is de hypotheekrente namelijk niet meer aftrekbaar. En dit nadeel is groter dan wat je extra aan aflossing voor de nieuwe annuïteitenhypotheek moet betalen. Bovendien kun je vanaf 1 januari 2013 niet meer belastingvrij sparen/beleggen in een spaar- of beleggingsverzekering of op een spaar- of beleggingsrekening, de zogenaamde SEW, KEW en BEW kan dan namelijk niet meer nieuw worden afgesloten, tenzij het omzettingen betreft van oude gerespecteerde 2012-hypotheken. Dat laatste geldt trouwens ook voor het volgende.

Uitzondering nieuwe hypotheek:
Mensen die voor 1 januari 2013 een woning hebben gekocht maar pas in 2013 de woning daadwerkelijk geleverd krijgen, geldt dat ze nog wel een bankspaar- of spaarhypotheek kunnen afsluiten met de oude KEW-SEW-BEW-vrijstellingsregeling. Ook hier geldt dat er een schriftelijke en onherroepelijke koopovereenkomst moet zijn.

Uitzondering lopende verzekering (box 1):
Voor lopende verzekeringen en rekeningen in box 1 blijft de vrijstellingsregeling gewoon gelden. Verzekeringen en rekeningen die in box 1 vallen, zijn:
Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Spaarrekening Eigen Woning (SEW)
Beleggersrekening Eigen Woning (BEW)

Ook als je een KEW, SEW,BEW om wilt zetten in een andere vorm, SEW, KEW of BEW, kan dit tot 01042013, zolang het doelkapitaal of de inleg niet wordt verhoogd en de duur niet wordt verlengd.

Is er sprake van een verzekering of rekening in box 3 dan geldt er een speciale overgangsregeling. Zie onder het kopje: Overgangstermijn omzetting box 3 naar KEW.

Inperking aftrekpercentage hoogste inkomens vanaf 1 januari 2014
voor nieuwe en lopende hypotheken
In het regeerakkoord staat het voorstel om de aftrek voor de hoogste inkomens elk jaar met een half procent te verlagen. Het hoogste aftrekpercentage (52%) van hypotheekrente gaat dan vanaf 2014 telkens met een half procent per jaar omlaag. Totdat het is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (op dit moment 42%). Dat betekent dat de hogere inkomens, ook met een lopende hypotheek, elk jaar minder hypotheekrenteaftrek gaan krijgen. Nu is nog de maximale aftrek 52% en dit wordt in 2014 51,5%. In 2015 51%, 2016 50,5% enzovoort. In 20 jaar tijd gaat de maximale aftrek terug naar 42%. De effecten hiervan zijn relatief bescheiden. Maar jaarlijks nemen de netto maandlasten telkens wel met een paar euro per maand toe.

Overgangstermijn omzetting box 3 naar KEW
Minister Blok verlengt de omzettingstermijn van een kapitaalverzekering in box 3 naar een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) naar 1 april 2013 (was eerst 31 december 2012). Dankzij deze maatregel kunnen consumenten nog snel geïnformeerd en geadviseerd worden of ze wel of niet moeten omzetten.

Toelichting: Vanaf 1 januari 2013 kun je niet meer belastingvrij sparen/beleggen in een nieuwe spaar- of beleggingsverzekering of op een spaar- of beleggingsrekening (de zogenaamde SEW, KEW en BEW). Het vermogen dat je zou opbouwen zou dan in box 3 belanden. En zodra je boven de Box-3-vrijstellingen uit komt, moet je (vermogens)belasting gaan betalen (1,2% over het belastbare saldo).

Voor mensen met een lopende verzekering in box 3 geldt er een overgangsregeling tot 1 april 2013. Heb je een box 3 verzekering of weet je dat niet helemaal zeker, neem dan contact op met je adviseur. Je zou die een KEW-clausule mogen toebedelen. Maar pas goed op, want er zijn veel haken en ogen en er moet met je oude polis niets onverantwoords zijn uitgehaald, zoals teveel premiewijzigingen of bijstortingen die buiten 1:10 zijn gekomen, de looptijd in de gaten houden en boetevrij mogen aflossen straks, matchen dus met je lopende hypotheek en Rentevaste periodes, blijf je binnen het vrijstellingsbedrag van 15jr of 20jr, is de uitkering niet hoger dan de Eigen Woning Schuld, en ga zo maar door PAS OP laat je adviseren !!  

Om welke verzekeringen gaat het?
Om verzekeringen die bedoeld zijn voor de aflossing van de hypotheek. Dat kan een beleggings- of kapitaalverzekering zijn maar ook de spaarverzekering van een spaarhypotheek. Nu had je altijd twee mogelijkheden:

1. Je kon belastingvrij sparen/beleggen binnen een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Je moest dan wel voldoen aan een fiks aantal knellende fiscale voorwaarden. Of:
2. 
Je kon de verzekering in box 3 plaatsen. Dat hield in dat je vermogensrendementsheffing betaalde over het opgebouwde vermogen (tenminste zodra je boven de box-3-vrijstellingsbedragen uitkwam).

Voor mensen met nog weinig vermogen kon het interessant zijn om eerst de verzekering in box 3 te plaatsen. Pas op het moment dat het vermogen boven de box-3-vrijstellingsbedragen uitkomt, werd de verzekering omgezet in een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Daarom is het nu van belang om voor 1 april 2013 een beslissing te nemen of je de verzekering toch maar flexibel in box 3 laat of overzet naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Dat kan in de toekomst duizenden euro’s schelen. Je adviseur kan je adviseren wat in jouw geval het beste is.

Restschuld 10 jaar aftrekbaar
De (hypotheek-)rente over een restschuld wordt 10 jaar aftrekbaar. Die restschuld moet dan wel ontstaan (zijn) in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Er geldt geen verplichting dat die restschuld afgelost moet worden in die 10 jaar, maar verstandiger is dat natuurlijk wel !

Overdrachtsbelasting 2%
De overdrachtsbelasting blijft definitief op het lage niveau van 2%.

Eigen geld meenemen
Op dit moment kun je meer lenen dan de waarde van de woning. Dit is om de bijkomende kosten mee te financieren, die gemiddeld uitkomen op ongeveer 6%. Vanaf 2013 zal de huidige maximale lening van 106% van de waarde van de woning steeds met 1% verlaagd worden. Ofwel:
2013 maximale lening 105% van de waarde van de woning
2014 104%
2015 103%
2016: 102%
2017: 101%
2018 en daarna: 100%

Dit betekent dat je als starter steeds meer eigen geld moet hebben om een eigen woning te kunnen kopen (nog los van het feit dat je ook eigen geld nodig hebt voor de inrichting, verhuizing en dergelijke). En de komende jaren wordt het voor starters dus steeds belangrijker dat ze sparen voor de eigen woning. In 2018 moeten ze alle bijkomende kosten namelijk geheel uit eigen middelen betalen. Bij een woning van € 200.000 gaat het dan wel om minstens € 12.000 !!

Dubbele woonlasten jaar langer aftrekbaar
Als je tijdelijk twee woningen hebt, doordat je een nieuw huis hebt gekocht en de oude nog niet hebt verkocht, mag je tijdelijk de hypotheekrente voor beide woningen aftrekken. Dit mag maximaal in het jaar dat je twee woningen hebt, plus de 2 kalenderjaren die daarop volgen. Als extra maatregel geldt nu dat mensen die in 2010 met twee woningen te maken hebben gekregen, nu een jaar extra respijt krijgen. De rente is dus niet alleen aftrekbaar in 2010, 2011 en 2012, maar nu ook in 2013. De dubbele aftrek eindigt dus per 1 januari 2014.

Let op: is er sprake van dubbele aftrek omdat er sinds 2011 sprake is van twee woningen, dan eindigt ook per 1 januari 2014 de dubbele aftrek.

Heb je sinds 2012 twee woningen, en lukt het maar niet om de oude woning te verkopen, dan eindigt de dubbele aftrek per 1 januari 2015.

Let op: is er sprake van dubbele aftrek omdat er sinds 2009 sprake is van twee woningen, dan eindigt per 1 januari 2013 de dubbele aftrek.

Na tijdelijke verhuur weer hypotheekrenteaftrek
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat iemand een nieuwe woning heeft gekocht en betrokken terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Als je die oude woning gaat verhuren dan is de hypotheekrente die betrekking heeft op de hypotheek voor die woning niet meer aftrekbaar. Als tijdelijke crisismaatregel gold de regel dat als de verhuur eindigde, je de hypotheekrente ook weer tijdelijk mocht aftrekken. Deze maatregel zou eindigen per 1 januari 2013 maar is nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2014. Dus als de verhuur eindigt voor 1 januari 2014 kun je de hypotheekrente alsnog weer aftrekken (mits je ook voldoet aan de andere criteria; zie dubbele woonlasten jaar langer aftrekbaar).

Eenmalige schenking verruimd
De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting gaat naar 40 jaar (was 35 jaar). Deze verhoogde vrijstelling geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen tot € 50.300. En geldt als dit bedrag wordt gebruikt voor een eigen woning of een verbouwing of verbetering hiervan. Ook kan de eenmalige vrijstelling gebruikt worden voor de afkoop van erfpacht (en opstal of beklemming) of voor de aflossing van een reeds bestaande eigenwoningschuld. Tot slot kan de vrijstelling onder voorwaarden gebruikt worden voor een studie.

Startersleningen voor huizenkopers blijven bestaan
Startersleningen voor huizenkopers blijven ook in 2013 bestaan. Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrekken. Uiteraard moet je gemeente dan wel startersleningen aanbieden. De voorwaarden verschillen per gemeente.

Minister Blok maakte bekend dat de startersleningen in 2013 onder de huidige voorwaarden blijven bestaan. Bovendien stelt het Rijk nog eens 20 miljoen euro beschikbaar voor startersleningen. De exacte inhoud van deze maatregel is nog niet bekend.

Kostengrens NHG per 1 juli 2013 omlaag naar € 290.000
Het is dan wel geen belastingmaatregel, maar wel iets om rekening mee te houden. De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 juli 2013 omlaag van € 320.000 naar € 290.000.

Assurantiebelasting
De assurantiebelasting gaat per 1 januari 2013 omhoog van 9,7% naar 21% (!)

Hypotheekrenteaftrek wijzigt

De voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 veranderd. Bezitters van een eigen huis mogen hun bestaande hypotheek nog omzetten naar een spaarhypotheek tot 1 april 2013. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staan ook nog andere plannen voor de hypotheekrenteaftrek, maar die gaan pas in 2014 in. Lees hier welke gevolgen de veranderingen voor u kunnen hebben.

Veelgestelde vragen over de hypotheekrenteaftrek

Wat is er veranderd per 1 januari 2013?

Wat er voor u is veranderd, hangt af van uw situatie.

U koopt voor het eerst een huis
Als u een hypotheek afsluit, dan moet u deze tijdens de looptijd in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair (of lineair) aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u alleen nog maar in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek met een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Wanneer u als starter op de woningmarkt na 01-01-2013 een aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek afsluit, komt u niet meer voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking.

Doordat u bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek maandelijks en rechtstreeks aflost op de hypotheek, zijn de netto maandlasten met de huidige regels hoger dan bij een aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek is uw schuld na 30 jaar wel volledig afgelost.

Heeft u in 2012 een onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst voor een bestaand huis of een koop- aanneemovereenkomst voor een nieuwbouwhuis gesloten? En sluit u voor dit huis in 2013 een hypotheek af? Dan zijn de nieuwe regels voor u niet van toepassing. U moet dan wel uiterlijk in 2013 naar het  bestaande huis verhuizen. Bij een nieuwbouwhuis moet u in 2013 aannemelijk kunnen maken dat het huis fiscaal gezien een eigen huis is.

U heeft in 2012 al een huis met een hypotheek
Zolang u niets aan uw hypotheek verandert, blijven de regels van 2012 voor u van toepassing. Er wijzigt dus in 2013 niets aan uw hypotheekrenteaftrek en ook de manier van aflossen verandert niet.

Als u andere woonplannen voor de toekomst heeft, kunnen er wel gevolgen zijn:

§                                                                     Heeft u verbouwplannen en heeft u hiervoor in 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst met een aannemer gesloten? Dan gelden nog de regels van 2012. De verbouwing moet wel in 2013 worden afgerond.

§                                                                     Gaat u zelf verbouwen en is de hypotheek nog in 2012 verstrekt? Dan gelden ook nog de regels van 2012. U moet dan wel binnen zes maanden beginnen met de verbouwing en deze binnen twee jaar afronden.

§                                                                     In andere gevallen moet u de hypotheek voor de verbouwing in maximaal 30 jaar met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek aflossen.

§                                                                     Bent u van plan om te verhuizen? Dan neemt u waarschijnlijk een hogere hypotheek. In dat geval moet u het bedrag dat u hiervoor extra leent in maximaal 30 jaar met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De bestaande hypotheek kan voor de renteaftrek onveranderd doorlopen. Mogelijk gelden echter wel andere verplichtingen voor het aflossen van de (bestaande) hypotheek.

§                                                                     Als u uw rentevast periode verlengt of een extra aflossing doet, dan heeft dit geen gevolgen voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Kan ik mijn aflosvrije hypotheek nog omzetten ?
U mag de aflossingsvrije hypotheek die u op 31 december 2012 had, omzetten naar een andere vorm. Echter, omzetten naar een spaarhypotheek kan nog tot 1 april 2013, als u in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek. U mag uw aflossingsvrije hypotheek daarna nog wel omzetten naar bijvoorbeeld een line

Laatste update: 31/01/2013 18:18.30