VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiële diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Boxhoppen Kapitaalverzekering naar KEW respijt tot 01042013 !

 

Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de derde nota

van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen

woning (33 405).

De minister voor Wonen en de Rijksdienst, drs. S.A. Blok

 

DERDE NOTA VAN WIJZIGING

 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

a. In het in onderdeel Ma opgenomen artikel 3.120a, tweede lid, van de Wet

inkomstenbelasting 2001 wordt “1 januari 2013” vervangen door: 29 oktober 2012.

b. Aan het in onderdeel U opgenomen artikel 10bis.2 van de Wet

inkomstenbelasting 2001 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Indien de belastingplichtige een bestaande eigenwoningschuld heeft als

bedoeld in artikel 10bis.1 en daarnaast een kapitaalverzekering heeft die slechts als

gevolg van het in de overeenkomst ontbreken van de bepaling dat de begunstigde

de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld, niet

kwalificeert als kapitaalverzekering eigen woning en de belastingplichtige de

genoemde bepaling voor 1 april 2013 alsnog opneemt in de overeenkomst,

kwalificeert de genoemde kapitaalverzekering vanaf dat moment als

kapitaalverzekering eigen woning, mits het ter zake van de kapitaalverzekering

overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012, of bij het

ontbreken daarvan, het op grond van de betreffende overeenkomst zoals die luidde

op 31 december 2012 te betalen bedrag, nadien niet is verhoogd en de looptijd na

31 december 2012 niet is verlengd. De eerste volzin is van overeenkomstige

toepassing op spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning.

2

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Artikel I, onderdeel Ma, werkt terug tot en met 29 oktober 2012, waarbij

artikel 3.120a, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 in de periode van

29 oktober tot en met 31 december 2012 als volgt wordt gelezen:

4. Artikel 3.120, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

2

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze nota van wijziging bevat allereerst een aanpassing van het overgangsrecht

voor bepaalde kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten die

deel uitmaken van de rendementsgrondslag in box 3 (hierna gezamenlijk:

kapitaalverzekeringen). In het verleden zijn belastingplichtigen door verstrekkers

van kapitaalverzekeringen in sommige gevallen geadviseerd om niet direct bij het

aangaan van deze producten, die in beginsel zijn bedoeld om te zijner tijd de

eigenwoningschuld af te lossen, ook in de overeenkomst de verplichting al op te

nemen dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de

eigenwoningschuld. Zolang het saldo van de waarde van bezittingen en schulden

voor deze belastingplichtigen onder het heffingvrije vermogen in box 3 blijft, wordt

op deze manier een hogere vrijheidsgraad bereikt. Immers, de betreffende

kapitaalverzekeringen zijn in dat geval feitelijk niet belast in box 3 en zouden dat,

als kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of

beleggingsrecht eigen woning (hierna gezamenlijk: KEW), in box 1 ook niet zijn

geweest maar het kapitaal kan, anders dan bij de KEW, ook voor consumptieve

doeleinden worden aangewend. Zodra de rendementsgrondslag van de

belastingplichtige op de peildatum van enig jaar wel boven het heffingvrije

vermogen uit dreigt te komen, wordt het voor de belastingplichtige relevant om te

bezien of de kapitaalverzekering alsnog een KEW moet worden (immers, dan is de

kapitaalverzekering belast in box 3 maar zou deze als KEW onbelast zijn in box 1).

Het KEW-regime laat die ruimte.

In het onderhavige wetsvoorstel kunnen na 31 december 2012 (behalve in

bepaalde bijzondere gevallen) geen nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 worden

ondergebracht. Dat geldt ook voor de hierboven beschreven omzetting van een

bestaande kapitaalverzekering in een KEW. Dat betekent dat alle aanbieders vóór 1

januari 2013 hun klantenbestand hierop zouden moeten nalopen zodra het

wetsvoorstel is aangenomen. Om die reden wordt voorgesteld om het

overgangsrecht zo aan te passen dat deze op 31 december 2012 bestaande

kapitaalverzekeringen nog tot 1 april 2013 kunnen worden omgezet in een onder

het overgangsrecht vallende KEW die ook vanaf 1 januari 2013 in box 1 blijft vallen

(waarbij het rendement op het moment van uitkering is vrijgesteld indien aan alle

voorwaarden wordt voldaan). Dit kan door in de overeenkomst op te nemen dat de

uitkering uit de kapitaalverzekering door de begunstigde zal worden aangewend ter

aflossing van de eigenwoningschuld. Een en ander laat overigens onverlet dat de

kapitaalverzekering bij omzetting naar een KEW in 2013 op 1 januari 2013 hoe dan

ook tot de rendementsgrondslag van box 3 blijft behoren.

Deze nota van wijziging bevat ten tweede een voorstel om de restschuldfaciliteit

reeds te laten gelden vanaf de datum van de bekendwording van het

regeerakkoord, zijnde 29 oktober 2012.

3

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1, onder a, en onderdeel 2

Artikel I, onderdeel Ma (artikel 3.120a van de Wet inkomstenbelasting 2001) en

artikel X (inwerkingtreding)

Door deze wijziging zal de in het voorgestelde artikel 3.120a van de Wet IB

2001 opgenomen restschuldfaciliteit de facto reeds gelden vanaf 29 oktober 2012,

zijnde de datum van bekendmaking van het regeerakkoord. De restschuldfaciliteit

wordt ingevoerd met het oog op het wegnemen van een belemmering voor de

doorstroming op de woningmarkt. Om te voorkomen dat met de vervreemding van

de eigen woning met potentiële restschuld wordt gewacht tot na de jaarwisseling,

wordt voorgesteld de restschuldfaciliteit ook te laten gelden voor belastingplichtigen

die in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 hun eigen

woning vervreemden en deze faciliteit terug te laten werken tot en met 29 oktober

2012. Ook de vanaf 29 oktober 2012 op die schuld betaalde rente en kosten

kunnen dan in aanmerking komen als aftrekbare kosten met betrekking tot een

eigen woning.

Onderdeel 1, onder b

Artikel I, onderdeel U (artikel 10bis.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat belastingplichtigen met een bestaande

eigenwoningschuld en een kapitaalverzekering die slechts als gevolg van het in de

overeenkomst ontbreken van de bepaling dat de begunstigde de uitkering zal

aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld, niet kwalificeert als KEW nog

tot 1 april 2013 de tijd krijgen om alsnog deze bepaling op te nemen in de

overeenkomst en daarmee deze belastingplichtigen nog toegang te geven tot het

overgangsrecht voor de KEW. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing

op vergelijkbare spaarrekeningen en beleggingsrechten.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

 

BRON:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Wonen, Bouw en Integratie

Directie Woningbouw

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Kenmerk

20120000666061

Datum

Betreft

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

14 november 2012

Derde nota van wijziging wetsvoorstel eigen woning

Pagina 1 van 1

Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de derde nota

van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen

woning (33 405).

De minister voor Wonen en de Rijksdienst, drs. S.A. Blok

1

33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in

verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning

(Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 15/11/2012 12:23.55