VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

WAADI nader belicht

Vraag van de maand

"Als ik als opdrachtgever een zzp'er inhuur voor een zelfstandige klus bij een klant, val ik dan onder de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs)?"
Het antwoord is nee. Er moet namelijk sprake zijn van 3 partijen (de uitlener, de inlener en degene die de arbeid verricht) én de zzp'er moet werken onder toezicht van een derde. In dit geval is er wel sprake van drie partijen, maar de opdracht wordt niet uitgevoerd onder toezicht en leiding van een derde.

 Arbeidskrachten
Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Wie krijgt er met deze wet WAADI te maken?
Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten?
In de wet staat: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.'

Concreet zijn 3 elementen van belang:

1.                    Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.

2.                    De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.

3.                    De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Moet u actie ondernemen?
Als u arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan moet u dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

 • Stelt u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?
  Als u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, pas dan uw bedrijfsactiviteit aan in het Handelsregister. Dit kan via formulier 14 (334 kb), vraag 4.2. Vul als nevenactiviteit in: 'ter beschikking stellen van arbeidskrachten'. Het aanpassen van de bedrijfsactiviteit is gratis.
 • Stelt u niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?
  Als uw onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kunt u dit per e-mail of telefoon melden bij de Kamer van Koophandel in uw regio.
 • Start u met ondernemen?
  U kunt als startende ondernemer op het inschrijfformulier aangeven dat uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking gaat stellen.
 • Heeft u een buitenlandse onderneming en stelt u arbeidskrachten ter beschikking?
  Buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich met deze activiteit in te schrijven in het Handelsregister.

 Voorbeelden wel of niet registreren?

Wel registreren

 • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
 • Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren

 • Een hoveniersbedrijf dat zijn medewerkers inzet in opdracht van een klant om een tuin aan te leggen.
 • Als er medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend. Hier is sprake van intra-concernuitlening.

Ik weet niet of ik arbeidskrachten ter beschikking stel. Wat moet ik doen?

Als u twijfelt, laat dan de Kamer van Koophandel weten dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Hieraan zijn geen kosten verbonden en heeft verder geen gevolgen. U voorkomt hiermee problemen bijvoorbeeld als u gecontroleerd wordt door de Inspectie SZW. U riskeert dan geen hoge bestuurlijke boete van deze inspectie.

Huurt u wel eens arbeidskrachten in?
Maakt u wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. U kunt dit eenvoudig controleren via deze website.

Certificering met SNA-keurmerk
Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisaties met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.

Meer informatie

Meer vragen over wel of niet inschrijven

De Inspectie SZW voert controles uit en legt eventueel een boete op, aan zowel de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt als de onderneming die gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

 

Waar moet ik het melden als ik vermoed dat ik te maken heb met een illegaal uitzendbureau?
Raadpleeg eerst het Handelsregister om te zien of een onderneming staat ingeschreven. Als een onderneming niet staat ingeschreven, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Malafide
Uitzendbureaus
van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In welke branches zijn uitzendbureaus zonder vestiging in Nederland vooral actief? Vooral in de land- en tuinbouw, vleesindustrie, schoonmaakbranche, horeca, bouwnijverheid, metaalindustrie en binnenvaart.

Bron: KvK 27082012

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 27/08/2012 17:57.44