VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Historie is geschreven, wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is een feit!

 

Nog net voordat de koffers voor het zomerreces werden gepakt, heeft de Eerste Kamer dinsdagnacht 10-07-2012 ingestemd met het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. Een historische gebeurtenis! Voor het eerst sinds de invoering van de AOW gaat de AOW-leeftijd omhoog. De kaders zijn vastgesteld. Nu kunnen pensioenadviseurs, werkgevers, sociale partners en tot slot de pensioenuitvoerders aan de gang. Wat verandert er door de nieuwe wet? 1) De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog. 2) De pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler gaat vanaf 2014 omhoog. 3) Ook is in de wet per 1 januari 2014 een verlaging van het Witteveenkader opgenomen.


AOW
De AOW-leeftijd gaat als volgt omhoog:

·                          In 2013, 2014 en 2015 stijgt de AOW-leeftijd ieder jaar met 1 maand

·                          In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd ieder jaar met 2 maanden

·                          Vanaf 2019 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar

Dit komt neer op een AOW-leeftijd in 2019 van 66 jaar en in 2023 van 67 jaar. Na 2023 stijgt de AOW-leeftijd met de levensverwachting. Ieder jaar bekijkt de regering of de levensverwachting is gestegen. Zodra de levensverwachting met drie maanden stijgt, gaat de AOW-leeftijd vijf jaar later met drie maanden omhoog. Voor de eerste keer toetst de regering dit in 2019.


Tweede pijler pensioen
De pensioenrichtleeftijd van het tweede pijler pensioen wordt in 2014 verhoogd naar 67 jaar. Ook voor de tweede pijler pensioenen geldt dat jaarlijks een toets plaatsvindt of de levensverwachting is gestegen. Als de levensverwachting met één jaar omhoog gaat, gaat de pensioenrichtleeftijd het jaar daarna ook met één jaar omhoog. Deze toets voor de tweede pijler pensioenen vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2015.

Naast de verhoging van de pensioenrichtleeftijd is ook het Witteveenkader aangepast en wel als volgt:

·                          Eindloonregelingen: het maximale opbouwpercentage is 1,9 procent

·                          Middelloonregelingen: het maximale opbouwpercentage 2,15 procent

Een werkgever die toch een pensioen wil toezeggen dat ingaat op 65 jaar kan dat nog steeds doen. Er gelden dan wel andere maximale opbouwpercentages. Deze zijn:

·                          65jr-Eindloonregelingen 1,63 procent

·                          65jr-Middelloonregelingen 1,84 procent

Op de website van de Belastingdienst staan de nieuwe maximale staffels voor beschikbare premieregelingen. In deze netto staffels is rekening gehouden met de sterftetafel GBM/GBV 2005/2010.

In bijgevoegd document de maximale netto staffel tot 67 jaar uitgaande van 4% rekenrente zoals uiterlijk op 1-1-2015 geldt.

Document netto staffel

Het is tot 2015 nog mogelijk om een bruto staffel te gebruiken. Daarom is er ook een bruto staffel met pensioenrichtleeftijd 67 jaar gepubliceerd op basis van 4% rekenrente en sterftetafel GBM/GBV 2005/2010. Het gaat niet om een ‘echte’ nieuwe staffel. De bestaande staffel uit 2007 is omgezet naar leeftijd 67 jaar met een lager opbouwpercentage. In onderstaand document is de nieuwe brutostaffel te vinden.

Document bruto staffel

Overgangsrecht AOW
Voor (ex-)werknemers die nu vlak voor hun AOW-leeftijd zitten en door de plannen langer moeten doorwerken of te maken krijgen met een inkomensgat, is een opmerkelijke overgangsregeling afgesproken. Het gaat namelijk om een voorschotfaciliteit. Tot en met 2015 kan de AOW-gerechtigde verzoeken de AOW toch op de 65e verjaardag te laten ingaan. Deze eerder ingaande uitkering moet de gerechtigde dan wel terugbetalen. In feite is dus sprake van een renteloze lening. Op welke termijn vindt de terugbetaling dan plaats?

Bij een voorschot van:

·                          1 maand is de terugbetalingstermijn 6 maanden

·                          2 maanden is de terugbetalingstermijn 12 maanden

·                          3 maanden is de terugbetalingstermijn 18 maanden

Hoe iemand met een minimum inkomen dat gaat realiseren, is nog wel de vraag. Dat vond ook Eerste Kamerlid Thissen. Hij heeft minister Kamp gevraagd een onderzoek in te stellen om een betere overgangsmaatregel te treffen voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen. De minister heeft toegezegd dit onderzoek in te stellen. Mensen die niet over voldoende middelen beschikken, kunnen vóór de AOW-datum onder voorwaarden een beroep doen op (bijzondere) bijstand. Ook zal de zogenoemde partnertoeslag één of enkele maanden langer doorlopen. Zo voorkomt de minister dat mensen ineens geen toeslag meer ontvangen terwijl zij daar wel op hadden gerekend.


Tot slot
Door de verlaging van de opbouwpercentages wijzigen de meeste pensioenregelingen per 1 januari 2014.

Ook moeten pensioenuitvoerders goed met de deelnemers communiceren. Die deelnemers zien inmiddels waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Dé pensioendatum bestaat niet meer. De AOW-leeftijd verschilt per deelnemer en sluit voorlopig niet aan op de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullende pensioen. Een enorme uitdaging om dit helder uit te leggen aan alle deelnemers én om ze te helpen met goede oplossingen.  Of is dit juist een goede kans voor de adviespraktijk?


Bron: Delta Lloyd  17072012
Deborah van Woudenberg Expertisecentrum, Team Expertise Leven Delta Lloyd

DePensioenMakelaar.nl

 

'Half miljoen minder AOW'ers in 2025'

 In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW'ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren geleidelijk naar 67 jaar in 2023. Daarna wordt de AOW-leeftijd even snel verhoogd als de levensverwachting van 65-jarigen, in veelvouden van 3 maanden. In 2025 is de AOW-gerechtigde leeftijd naar verwachting 67 jaar en 6 maanden. Hierdoor leidt het aangenomen wetsvoorstel tot ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW'ers in 2025 dan bij ongewijzigd beleid. De toename vermindert daarmee met 50 procent. Overigens woont momenteel ook zo’n 10 procent van de AOW-gerechtigden in het buitenland. Ook die groep krijgt te maken met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, aldus het CBS. Ten opzichte van het in juni 2011 afgesloten pensioenakkoord verloopt de nu vastgelegde verhoging van de AOW-leeftijd sneller. In alle jaren is het aantal in Nederland woonachtige AOW-gerechtigden in de nieuwe wet lager dan in het pensioenakkoord. In 2025 zijn dit er ruim 100 duizend minder.

 Laatste update: 18/07/2012 10:13.20