VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Meest recente WOZ bij erfbelasting ! Tegenbewijsregeling WOZ-waarde bij erfbelasting ook voor verkrijgingen in 2010 en 2011

Samenvatting

Rechtbank Haarlem heeft recent geoordeeld dat de erfbelasting over de verkrijging van een woning in 2010 of 2011 ook mag worden bepaald op basis van een specifieke regeling die pas met ingang van 1 januari 2012 is ingevoerd. Hierdoor kan de heffingsgrondslag worden gesteld op de WOZ-waarde van het jaar volgend op de verkrijging, hoewel dit door de wetgever eerst vanaf kalenderjaar 2012 werd toegestaan. Dit is gunstig voor erfgenamen in de huidige woningenmarkt, doordat de woning reëler gewaardeerd wordt.

Volledig artikel

Voor het heffen van erfbelasting over een woning is de WOZ-waarde sinds 1 januari 2010 de belastinggrondslag. Voor 2010 en 2011 is het wettelijk uitgangspunt de WOZ-waarde. Deze heeft als waardepeildatum 1 januari van het jaar daarvoor. Door dalende prijzen in de woningmarkt zou hierdoor belasting geheven worden over een grondslag die hoger is dan de actuele grondslag. Daarom is vanaf 2012 een regeling ingevoerd op basis waarvan een latere peildatum gebruikt kan worden. De WOZ-waarde van het jaar volgend op de verkrijging zal als waardepeildatum immer 1 januari van het jaar van verkrijging hebben. Deze sluit dus beter aan bij de werkelijke waarde in het jaar van verkrijging.

Het ging in deze zaak om twee dochters die erfbelasting moesten betalen over de woning van hun vader. De vader overleed op 6 april 2010. De Rechtbank Haarlem neemt als uitgangspunt dat belastingheffing een vorm van regulering van eigendom is in de zin van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Daaruit vloeit voort dat er een evenredigheid moet zijn tussen de gebruikte middelen en het doel dat wordt nagestreefd. De ‘fair balance’ ziet op een evenredige verhouding tussen algemeen belang en individuele rechten. Hiervan is geen sprake als er een buitensporige last voor het individu is.

Het verschil tussen de WOZ-waarde van 2010 naar waardepeildatum 1 januari 2009 en de WOZ-waarde van 2011 naar waardepeildatum 1 januari 2010 is € 77.500, waardoor de erfbelasting € 3.836 hoger zou zijn als wordt vastgehouden aan de wettelijke systematiek. Volgens de Rechtbank Haarlem is dit “zowel absoluut als relatief gezien een zware last”. De dochters mogen dan ook de WOZ-waarde 2011 aanhouden voor de bepaling van de erfbelasting. De Rechtbank Haarlem laat meewegen dat bij het verkrijgen van een woning geen directe middelen worden verkregen om de erfbelasting te kunnen betalen. Met deze uitspraak wordt de tegenbewijsregeling van artikel 21 lid 5 SW ook van toepassing op verkrijgingen in 2010 en 2011.

Bron: pwc.belastingnieuws 12072012 / LJN: BX0869 Rechtbank Haarlem, 9 juli 2012, 11/5838, 11/5839.

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 12/07/2012 10:04.27