VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Overdrachtsbelasting 2% wetgeving 2013

Het tarief voor de overdrachtsbelasting werd per 15 juni 2011 tijdelijk verlaagd van 6 naar 2%. Deze tijdelijke maatregel zou op 1 juli 2012 aflopen, maar in het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om het tarief van de overdrachtsbelasting structureel naar 2% te verlagen Na het "Kunduz-akkoord" werd duidelijk dat de overdrachtsbelasting voor woningen voorlopig niet terug zou vallen naar het oude tarief van 6%. Inmiddels is de wet echter nog niet gewijzigd, hoe weten we nu zeker dat het belastingtarief straks per 1 juli 2012 niet ineens toch 6% is ? Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft op 25 mei jongstleden een beleidsbesluit gepubliceerd waarin staat dat het overdrachtsbelastingtarief voor woningen met ingang van 1 juli 2012 structureel wordt verlaagd naar 2%. Deze wijziging zal worden opgenomen in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Maar er is nu in ieder geval nog meer duidelijkheid voor aspirant-kopers !

Bron: MinFin / Weekers 25052012

DeHypothekenMakelaar.nl


 Overdrachtsbelasting. Verlaging tarief bij verkrijging woningen

25 mei 2012

Nr. BLKB 2012/863M

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.

2. Goedkeuring

Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning

De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld1. Voor de uitleg van het begrip woning verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel2.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 25 mei 2012

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers.

 Laatste update: 04/06/2012 10:42.57