VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

AFM legt € 250.000 (!) boete op aan Friesland Bank N.V. voor advies overlijdensrisicoverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten heeft op een bestuurlijke boete van € 250.000 opgelegd aan Friesland Bank N.V. (Friesland Bank) voor het inwinnen van onvoldoende informatie bij het adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen. Die verzekeringen werden afgesloten bij het aangaan van hypothecair krediet en beoogden de consumenten dekking te bieden tegen een inkomstenterugval in geval van overlijden van de partner. Friesland Bank is na de datum van boeteoplegging door Rabobank Nederland overgenomen. Sinds 1 april 2012 is Friesland Bank een 100% dochter van Rabobank Nederland. Friesland Bank opereerde ten tijde van het opleggen van de boete geheel zelfstandig.

De boete, die op 21 juli 2011 is opgelegd, is bij de beslissing op bezwaar van Friesland Bank gehalveerd van € 500.000 naar € 250.000.

De AFM onderzocht in totaal vijf dossiers uit de periode 1 september 2009 tot en met 1 april 2010. Friesland Bank heeft in alle vijf onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie en de doelstellingen van consumenten. In drie dossiers is er onvoldoende informatie ingewonnen over de risicobereidheid van consumenten. Friesland Bank heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over onder meer de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe Boetewet (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) in werking getreden. Omdat de overtredingen hebben plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is deze van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b Wft bedraagt € 500.000. Omdat de overtredingen hebben plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewetgeving van toepassing. Onder de oude boetewetgeving zou het bedrag van deze boete € 24.000,= zijn geweest. Uit de hogere boetes die de AFM oplegt op basis van de nieuwe wetgeving, kan niet worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen die onder de oude wetgeving zijn beboet met lagere bedragen.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hier in PDF formaat te downloaden.

Bron: AFM 30-05-2012

Commentaar DeHypothekenMakelaar.nl: staat het boetebedrag voor 5 foute dossiers nog wel in enige verhouding tot de aard van de overtreding of is dit op hol geslagen wettelijk vastgelegd boetebeleid ?

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

 Laatste update: 30/05/2012 09:37.51