VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Waardedrukkende effecten WOZ-waarde, Kosten herstel funderingsgebrek in mindering op vastgestelde WOZ-waarde

Samenvatting

Onder omstandigheden kunnen de kosten van herstel van een gebrek van de woning volledig in mindering komen op de vastgestelde WOZ-waarde. Dit is het geval als de gemeente bij het vaststellen van de WOZ-waarde nog geen rekening heeft gehouden met het gebrek en de kosten van herstel goed zijn onderbouwd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam.

Volledig artikel

De WOZ-waarde is van belang voor onder meer de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de onroerende-zaakbelastingen (ozb) en de waterschapslasten. Bij de vaststelling wordt ook rekening gehouden met waardedrukkende factoren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ongunstige ligging, bodemverontreiniging of (vermeende) overlast veroorzakende omstandigheden of door ernstige gebreken aan het pand zelf. Illustratief voor het laatste is een uitspraak van Hof Amsterdam. De zaak was vereenvoudigd weergegeven als volgt.
 
Een man was eigenaar van een grachtenpand waarvan de fundering was verzakt. Daardoor was scheefstand ontstaan. De gemeente had op waardepeildatum 1 januari 2008 aan het pand een WOZ-waarde toegekend van € 1.541.500. De man was het met deze WOZ-waarde niet eens en schakelde een WOZ-taxateur in. Deze bracht een waarderapport uit met daarbij een kostenbegroting voor funderingsherstel. De kosten voor herstel bedroegen € 143.000. Volgens het waarderapport zou de waarde van de woning op 1 januari 2008 € 1.344.000 bedragen en € 1.487.000 als het herstel al zou zijn uitgevoerd.
 
Uit de gedingstukken maakte het hof op dat de gemeente bij het vaststellen van de WOZ-waarde geen rekening had gehouden met het funderingsgebrek want de scheefstand van het pand was de gemeente onbekend. De gemeente erkende inmiddels voor het hof dat de woning was verzakt en dat rekening moest worden gehouden met te maken kosten voor herstelwerkzaamheden. De gemeente bestreed het bedrag van € 143.000 niet. Naar het oordeel van het hof had de WOZ-taxateur geen goede verklaring voor het verschil tussen € 1.487.000 en de vastgestelde WOZ-waarde van € 1.541.500. Het hof stelde uiteindelijk de WOZ-waarde vast op € 1.398.500, dat wil zeggen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van € 1.541.500 minus de door de WOZ-taxateur begrote kosten van funderingsherstel van € 143.000.

Bron: PWC15 mei 2012  / Hof Amsterdam, 26-4-2012, nr. 11/00072 (gepubliceerd 9-5-2012).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 16/05/2012 10:04.51