VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

WOZ voor dummies

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft recent een folder over de WOZ gepubliceerd onder de titel Raadgever Wet waardering onroerende zaken. De folder legt de basisbeginselen van de WOZ uit en is speciaal geschreven voor gemeenteraadsleden die in hun controlerende rol naar de gemeente of in contacten met bewoners iets moeten weten van deze wet.


De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat gemeenten jaarlijks de waarden moeten vaststellen van alle onroerende zaken binnen hun gemeente. Daarvoor versturen gemeenten voor eind februari de WOZ-beschikkingen. De folder informeert de raadsleden over de volgende onderdelen:

 

Bepaling van de WOZ-waarde
De WOZ-waarde is de prijs die de meestbiedende koper zou besteden als de onroerende zaak na een goede voorbereiding te koop wordt aangeboden. De vastgestelde WOZ-waarden worden gebruikt door meerdere overheidsinstellingen en voor verschillende doeleinden, zoals belastingheffing, fraudebestrijding en huurprijzenbeleid.
­
Bij de waardebepaling wordt naar alle relevante kenmerken van een onroerende zaak gekeken, zoals inhoud, oppervlakte, bouwtype, bouwwijze, bouwjaar en buurt. Hierbij horen ook specifieke kenmerken zoals dakkapellen, schuurtjes of onder-houdstoestand. Doordat elke onroerende zaak ieder jaar opnieuw wordt beoordeeld, kan de ontwikkeling van een individuele waarde afwijken van de gemeentelijke, regionale of landelijke trend.

 

Modelmatige waardebepaling
Het is voor gemeenten niet mogelijk om elk jaar alle onroerende zaken één voor één af te gaan om ze ter plaatse te waarderen. Gemeenten werken daarom met geautomatiseerde taxatiemodellen, waarin alle kenmerken van een onroerend zaak zijn opgenomen. Deze modellen bevatten ook gegevens van alle gerealiseerde verkopen en verhuur rondom de waardepeildatum.

 

Waardepeildatum
De waardepeildatum ligt altijd één jaar voor aanvang van het WOZ-jaar. Dit is wettelijk geregeld en geldt voor alle gemeenten in Nederland. Alle onroerende zaken voor 2012 worden dus gewaardeerd naar het waardeniveau op 1 januari 2011. Hierdoor kan het zijn dat trendmatige waardestijgingen of -dalingen met een jaar vertraging doorwerken in de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Wanneer een onroerende zaak recent is gebouwd, verbouwd of gesloopt wordt de nieuwe toestand gewaardeerd, maar wel naar het waardeniveau op de waardepeildatum.

 

Burgers en de WOZ-waarde
Voor eind februari krijgen alle eigenaren van woningen, en eigenaren en gebruikers van winkels, kantoren, verenigingsgebouwen of andere bedrijfspanden een WOZ-beschikking toegestuurd door de gemeente. De WOZ-beschikking is vaak niet meer dan één regel op het aanslagbiljet, waarin ook de OZB-aanslagen, rioolheffingen en afvalstoffenheffing zijn vermeld.

 

Gerelateerd nieuws

­
Die ene regel bestaat uit een adres, een waarde, de waardepeildatum en eventueel de toestandspeildatum. Ieder jaar leidt de vaststelling van de WOZ-waarde weer tot veel vragen en bezwaren van burgers die willen weten waarop de gemeente hun WOZ-waarde heeft gebaseerd. Burgers die het niet eens zijn met de WOZ-beschikking kunnen tot 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Ook kunnen zij een taxatieverslag opvragen, waarin alle kenmerken worden vermeld van de onroerende zaak en van enkele vergelijkbare onroerende zaken die
daadwerkelijk zijn verkocht.
­
Hoe het taxatieverslag opgevraagd kan worden, staat vermeld in de bijsluiter bij de WOZ-beschikking.

 

Relatie tussen de WOZ-waarde en de OZB
Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling vast wat de gewenste OZB-opbrengst is voor het uitvoeren van beleidsvoornemens. Deze opbrengst hangt zowel af van de totale WOZ-waarde binnen een gemeente als van de OZB-tarieven die door de raad worden vastgesteld. Dit betekent dat de jaarlijkse OZB-aanslag niet persé meebeweegt met de stijging of daling van de WOZ-waarde.
­
Voorbeeld: Stel dat de OZB-opbrengst gelijk moet blijven aan het voorgaande jaar. Bij een stijging van de gezamenlijke WOZ-waarden kunnen de OZB-tarieven in dat geval dus dalen, maar bij een daling van de WOZ-waarden zullen de OZB-tarieven moeten stijgen om toch tot een gelijkblijvende opbrengst te komen.

 

Geheimhoudingsregels en informatieverstrekking
De uitvoering van de Wet WOZ valt net als de belastingheffing onder de geheimhoudingsregels. De heffingsambtenaar en het college van B&W mogen daarom geen informatie over individuele WOZ-beschikkingen aan derden verstrekken, dus ook niet aan raadsleden. Alleen gegevens die niet tot individuen zijn te herleiden mogen wel worden verstrekt, zoals waardeontwikkelingen per wijk of gemeente, (gegronde) bezwaarpercentages, gemiddelde waardeverlaging e.d.

 

Bron: Redactie Plein+/VNG 12032012

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Bijlagen:

 Laatste update: 12/03/2012 18:21.16