VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Riant fiscaal voordeel bedrijfsopvolging onder druk ?!

 

WAGENINGEN - Het kabinet is er veel aan gelegen om de Nederlandse economie draaiende te houden. Daarbij past het ook om bedrijfsopvolgers te steunen bij hun bedrijfsovername. De belastingwetten bieden daar verschillende regels voor. De vraag is echter: hoe lang nog ?

 

• Bedrijfsopvolgingsregeling toegelicht
• Miljoen ondernemingsvermogen vrijgesteld
• Regeling onder druk door succes

De Successiewet regelt de heffing over schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Op het eerste gezicht geen terrein waar voor ondernemers voordeel te behalen is. Toch kunt u bij een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer snel met de Successiewet te maken krijgen. Als de zaak bijvoorbeeld aan een kind wordt verkocht gebeurt dat meestal tegen een relatief lage prijs, waardoor er in beginsel sprake is van een belaste schenking van ouder aan kind. Indien de onderneming overgaat door vererving moet de verkrijger erfbelasting betalen over de waarde.

Om in dergelijke situaties de opvolging niet onnodig te hinderen kent de Successiewet de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling. De kern van die regeling is dat een groot deel van de verkregen onderneming vrijgesteld is van belastingheffing; voor ondernemingsvermogens tot een bedrag van circa € 1 mln. geldt een volledige vrijstelling van schenk- of erfbelasting! Het resterende deel van het ondernemingsvermogen is voor 83% vrijgesteld. Voor de belasting die over het restant (17 procent) verschuldigd is, kan 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.

Bij zo’n riante fiscale regeling gelden uiteraard voorwaarden. Allereerst moet sprake zijn van een ‘echte’ onderneming. Dit houdt in dat de faciliteit niet geldt voor eventuele beleggingen die in de onderneming aanwezig zijn. Ten tweede moet de overdrager de onderneming ten minste één jaar (bij overlijden) of vijf jaar (bij schenking) hebben gedreven. Deze bezitseis dient om te voorkomen dat een particulier de faciliteit zou kunnen gebruiken door vlak vóór de overdracht een onderneming te kopen en daarmee zijn niet-kwalificerende spaargeld en beleggingen zou omzetten in kwalificerend ondernemingsvermogen. Als derde belangrijke voorwaarde geldt dat de verkrijger de onderneming ten minste nog vijf jaar moet voortzetten.

De strenge voorwaarden nemen niet weg dat de bedrijfsopvolgingsregeling zeer gunstig kan uitpakken. Ter illustratie een voorbeeld. Stel een vader schenkt zijn zoon de aandelen in een bv met een waarde van € 1,5 mln. (waarvan € 200.000 ziet op beleggingen). Als de bedrijfsopvolgingsregeling wordt toegepast is de zoon circa € 27.000 schenkbelasting verschuldigd (waarvan € 19.000 direct en € 8.000 na tien jaar). Zonder bedrijfsopvolgingsregeling betaalt de zoon ruim € 228.000 aan schenkbelasting !!

Uit het voorbeeld blijkt dat de faciliteit erg voordelig is. Dat pluspunt is tegelijk ook de achilleshiel van de regeling. Het voordeel van de bedrijfsopvolgingsregeling is namelijk zó groot dat er geluiden opgaan om de regeling te beperken ?! Een op de regeling gepromoveerde onderzoekster heeft in dat kader gesuggereerd om de vrijstelling te vervangen door een kredietregeling. Dat zou betekenen dat de bedrijfsopvolger voortaan ‘slechts’ uitstel van betaling krijgt in plaats van afstel.  Of het inderdaad zo ver komt is zeer de vraag. In een tijd van extra bezuinigingen is het echter geen goed teken als een regeling op deze manier op de rode lijst wordt geplaatst. Dat zou voor ondernemers een reden kunnen zijn om hun opvolging versneld uit te voeren ?!

Bron: Bart Schuver | Belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 22/02/2012 10:49.34