VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aansprakelijkheid inlener bij arbeidsongeval

Een gedetacheerde werknemer die een bedrijfsongeval krijgt, heeft in principe recht op een schadevergoeding van de inlener. Maar de inlener in deze casus heeft voldoende veiligheidsinstructies gegeven en voor voldoende veiligheidsmaterialen gezorgd.

 

De situatie

Een dakdekker moet een klus voor een inlener doen. Samen met een ander moet hij een golfplaten dak van een loods repareren. Aan het eind van de dag valt hij door het golfplaten dak van de loods acht meter naar beneden op een betonnen vloer. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Op het moment van het ongeluk droeg hij geen veiligheidsgordel of vallijnen. Hij heeft door de val ernstig lichamelijk letsel opgelopen.

De vordering

De werknemer stelt de inlener aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door het ongeval. De kantonrechter wijst die vordering af. De werknemer zou in een verklaring tegen de arbeidsinspectie gezegd hebben dat hij voldoende geïnstrueerd was. Later zegt de man dat hij dat heeft gezegd om de werkgever niet in problemen te brengen.

 

Het verweer

De inlener voert aan dat

  • het bedrijf VGA-gecertificeerd is,
  • er een deugdelijk veiligheidsbeleid wordt gevoerd;
  • er voldoende veiligheidsmaterialen aanwezig waren zoals veiligheidsgordels en dakladders;
  • de werknemers de hele dag met veiligheidsgordels om hebben gewerkt;
  • de werknemer twee dagen voor het ongeval nog is gewezen op de noodzaak van veiligheidsgordels en geïnstrueerd is over het gebruik ervan.

Blijkbaar is de werknemer nog eenmaal het dak opgegaan zonder gordel en de inlener vindt dat dat hem – de inlener – dat niet aangerekend kan worden

 

Het oordeel

Wanneer, zoals hier, vaststaat dat de werknemer tijdens zijn werk schade lijdt, is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor die schade. Tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht (art. 7:658 lid 1 BW) is nagekomen, of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
De werkgever moet de zorg in acht nemen die gezien de omstandigheden redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Om bedrijfsongevallen te voorkomen moet hij onder andere een risico-inventarisatie doen, de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen en actief toezien op de naleving daarvan door de werknemers.

 

Bewijs
Bij een ongeval met schade hoeft de werknemer alleen te stellen en te bewijzen dat hij de schade heeft opgelopen tijdens het werk. De werkgever moet bewijzen dat hij aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan. Als de werknemer bij een derde aan het werk is, is die derde op dezelfde manier als de werkgever aansprakelijk (art. 7:658 lid 4 BW).

De vraag in dit concrete geval is of de inlener zijn zorgplicht heeft nageleefd.
Het hof vindt van wel, en het vonnis van de kantonrechter blijft in stand. De werkgever heeft met getuigenverklaringen voldoende aangetoond dat de benodigde maatregelen waren getroffen en dat er voldoende veiligheidsinstructie is gegeven.

 

Arbeidsongeval of privéongeval?
Het komt vaker voor dat werknemers niet het hele verhaal vertellen tegen de Inspectie SWZ (voorheen arbeidsinspectie). Soms om hun werkgever te behoeden voor problemen en soms zelfs omdat de werkgever hun heeft opgedragen om niet te vertellen dat het om een arbeidsongeval gaat. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de werknemer, bijvoorbeeld als het gaat om een verzekeringsclaim of schadevergoeding.

 

Bron: P&OActueel 16022012 / mr. Ingrid Kooijman LJN BV1928 en BV1926 Hof Den Bosch Zorgplicht en aansprakelijkheid werkgever Hoger beroep 10 juni 2008 en 15 september 2009  (op 25 januari 2012 gepubliceerd)

VerbijsterendAdvies.nl

LET OP: Werkgevers nu ook sneller aansprakelijk voor letselschade van ingehuurde zzp'ers en zelfstandigen

Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 lid 4BW.

Zzp'ers en zelfstandigen zijn afhankelijk van anderen voor veilige werkomstandigheden
De reikwijdte van dit artikel geldt nu niet alleen meer voor ingeleend personeel, maar is nu ook van toepassing op ingehuurde zzp'ers en andere zelfstandigen. Van belang in de uitspraak is dat ingehuurde zzp'ers en andere zelfstandigen mede voor hun veilige werkomstandigheden afhankelijk zijn van het inlenend bedrijf of de opdrachtgever. Uiteraard is het hier ook van belang in hoeverre de ingehuurde zzp'ers of zelfstandigen 'eigen zeggenschap' hebben over deze werkzaamheden en omstandigheden. Ook geldt de eis dat de ingehuurde zzp'ers en zelfstandigen werkzaamheden verrichten die feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van het inlenend bedrijf of de opdrachtgever behoren.

Met dit arrest volgt de Hoge Raad wat de werkgeversaansprakelijkheid betreft de huidige trend van werkgevers om vast personeel te vervangen door vaak dezelfde personen, maar dan in de hoedanigheid als zzp'er of kleine zelfstandige….


 Laatste update: 30/05/2013 12:19.18