VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Succesvol WOZ bezwaar en proceskostenvergoeding 

Samenvatting

Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht en ook op vergoeding van de kosten van bezwaar- en beroepsfase volgens de daarvoor geldende regels. De te vergoeden kosten zijn in beginsel op vaste bedragen gebaseerd, waardoor de werkelijke kosten geen rol spelen. Schakelt u een deskundige in, dan heeft u ook recht op een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze kosten. Voor deskundigen bestaat een gemaximeerd uurtarief (€ 81,23 excl. btw) voor de proceskostenvergoeding. Of dit tarief in een bepaalde procedure kan worden toegepast, hangt van de inhoud van door de deskundige verrichte werkzaamheden af. Rechtbank Arnhem heeft onlangs in een feitelijke procedure beslist dat een man recht had op een vier keer zo hoge proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase als de gemeente wilde toekennen. De man kreeg de volledige kosten voor twee taxatierapporten vergoed, plus een proceskostenvergoeding voor een bezwaarschrift in een zaak van gemiddeld gewicht. Daarnaast was geen sprake van ‘samenhangende zaken’ in een hoorzitting bij de gemeente waarbij zijn gemachtigde ook nog vier andere zaken aan de orde had gesteld.

Volledig artikel

Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht en ook op vergoeding van de kosten van bezwaar- en beroepsfase volgens de daarvoor geldende regels. De te vergoeden kosten zijn in beginsel op vaste bedragen gebaseerd, waardoor de werkelijke kosten geen rol spelen. Schakelt u een deskundige in, dan heeft u ook recht op een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze kosten. Voor deskundigen bestaat een gemaximeerd uurtarief (€ 81,23 excl. btw) voor de proceskostenvergoeding. Of dit tarief in een bepaalde procedure kan worden toegepast, hangt van de inhoud van door de deskundige verrichte werkzaamheden af.

Rechtbank Arnhem heeft onlangs beslist dat een man recht had op een volledige proceskostenvergoeding voor twee taxatierapporten. Hij had een taxateur de taxatierapporten laten uitbrengen, omdat hij het niet eens was met de per waardepeildatum 1 januari 2009 vastgestelde WOZ-waarden van drie onroerende zaken. De taxatierapporten hadden effect want de gemeente verlaagde de WOZ-waarden van twee van de drie onroerende zaken. De taxateur had aan elk rapport vijf uur besteed en hanteerde daarvoor een uurtarief van € 67,23 excl. btw. Beide rapporten kostten € 400 per stuk incl. btw. De man claimde eerst een proceskostenvergoeding van € 1.236 bestaande uit twee nota’s ad € 218 per stuk van zijn gemachtigde en € 800 voor de taxatierapporten. Later claimde hij ook een proceskostenvergoeding nadat zijn gemachtigde mede in verband met zijn bezwaarprocedure op een hoorzitting bij de gemeente was geweest.

De gemeente was niet bereid om de volledige kosten te vergoeden en wilde niet verder gaan dan € 366,75. Voor de taxatierapporten achtte de gemeente een vergoeding van maximaal € 45 per uur voor maximaal drie uur per rapport redelijk. Verder wilde de gemeente een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase toekennen met een wegingsfactor 0,25 (voor zeer lichte zaken). De man claimde echter een wegingsfactor 1 voor een bezwaarschrift van gemiddeld gewicht. Voor het verschijnen op de hoorzitting bij de gemeente wilde de gemeente eveneens een gedeeltelijke proceskostenvergoeding toekennen, omdat de gemachtigde van de man tijdens de zitting zes conceptuitspraken met de gemeente had besproken. In de visie van de gemeente was sprake van samenhangende zaken waarvoor per samenhangende zaak recht bestaat op een lagere proceskostenvergoeding.

De rechtbank stelde de man op alle punten in het gelijk. Wat betreft het gewicht van de zaak geldt als uitgangspunt dat een zaak van gemiddeld gewicht is, tenzij er duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken. In de onderhavige procedure zag de rechtbank geen reden om hiervan af te wijken. De reden hiervoor was dat de gemachtigde van de man de gemeente gedurende de bezwaarprocedure diverse malen brieven had gestuurd. En in het argument van de gemeente dat deze zaak voor de gemachtigde vanwege zijn specialisatie op dit terrein een eenvoudige zaak zou zijn, zag de rechtbank eerder een aanleiding voor een tegengestelde conclusie. Specialisatie brengt juist hogere kosten met zich mee.

De rechtbank zag ook geen reden om voor de hoorzitting aan te nemen dat sprake was van samenhangende zaken. Van samenhangende zaken is pas sprake als de indiener van een bezwaarschrift op tegen nagenoeg identieke besluiten bijna gelijktijdig op vergelijkbare gronden bezwaar heeft gemaakt. De gemeente had niet aannemelijk gemaakt dat daarvan sprake was. De omstandigheid dat de hoorzitting betrekking had op meerdere zaken was naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te kunnen spreken van samenhangende zaken.

Wat betreft het uurtarief was de rechtbank van oordeel dat voor het verrichten van taxatiewerkzaamheden specifieke deskundigheid is vereist. Niet was gesteld of gebleken dat de door de man ingeschakelde taxateur van een makelaarskantoor die deskundigheid niet bezat. Ook zag de rechtbank geen reden om aan te nemen dat het gehanteerde uurtarief ongebruikelijk hoog was.

Voor de bezwaarfase kende de rechtbank een proceskostenvergoeding toe van € 1.236. Deze was opgebouwd uit de volgende onderdelen:

·                     1 punt voor het indienen van een bezwaarschrift en 1 punt voor het bijwonen van de hoorzitting met een waarde per punt van € 218 en een wegingsfactor van 1;

·                     € 800 voor het uitbrengen van twee taxatierapporten door de ingeschakelde deskundige.

Voor de beroepsfase kende de rechtbank de man een proceskostenvergoeding toe van € 437 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift met een waarde per punt van € 437 en een wegingsfactor 1) en € 41 aan griffierecht. Al met al was de (te) zuinige gemeente toch duur uit.

Bron: PWC 15 februari 2012  / Rechtbank Arnhem, 24-1-2012, nr. 10/4066 (gepubliceerd 3-2-2012).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 15/02/2012 10:19.53