VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Getuigschrift na einde dienstverband

ABCOUDE - Als werkgever bent u verplicht om bij einde van het dienstverband op verzoek van de werknemer een getuigschrift uit te reiken. U hebt deze verplichting ongeacht de wijze waarop en door wie het dienstverband is beëindigd. De inhoud van het getuigschrift moet voldoen aan een aantal eisen. De redactie maakte voor u een vernieuwde voorbeeldbrief.

Op verzoek getuigschrift uitreiken
• Getuigschrift hoeft niet uitgebreid
• Brief naar waarheid opstellen

Het getuigschrift zal in ieder geval moeten inhouden:

- een opgave van de verrichte werkzaamheden
- duur van de dienstbetrekking (waarbij ingangs- en beëindigingdatum staat vermeld)
- een handtekening van de werkgever

Alleen als uw werknemer hierom vraagt moet u vermelden op welke wijze de werknemer de werkzaamheden heeft verricht. Uw werknemer kan ook verlangen dat u aangeeft op welke wijze het arbeidscontract is geëindigd, dus inclusief de reden van opzegging, ontbinding of einde met wederzijds goedvinden. Vraagt uw werknemer niet om een dergelijke vermelding, dan kunt u de wijze van beëindiging alleen vermelden als uw werknemer vanwege de beëindiging tegenover u schadeplichtig is geworden.

U hoeft niet heel uitgebreid in te gaan op de wijze waarop de werknemer de werkzaamheden heeft verricht. Als een andere werkgever uit uw verklaring kan opmaken of uw werknemer de werkzaamheden naar behoren, (zeer) goed of (zeer) slecht heeft verricht, is het voldoende.

Uw oordeel moet zien op de volledige duur van het dienstverband, dus niet alleen op de laatste periode.

U moet zich realiseren dat, wanneer u bewust het getuigschrift te positief of te negatief invult, een andere werkgever of uw werknemer hierdoor schade kan leiden. U kunt dan gehouden zijn om die schade te vergoeden!

Bron: Lieke van der Heide | Advocaat BusinessCompleet.nl

VerbijsterendAdvies.nl 
 

VOORBEELD Getuigschrift

 

* (plaats), * (datum)

 

Betreft: Getuigschrift

 

Hierbij verklaar ik, dat * de heer/mevrouw * (naam), geboren te * (plaats), op * (datum), wonende aan de * (adres) te * (postcode, plaats), van * (datum) tot * (datum) bij ons in dienst is geweest in de functie van * (functie), voor * (aantal uur per week/in een fulltime dienstverband van (* aantal uur per week)).

 

De * (heer/mevrouw) * (naam) heeft gedurende de periode dat * (hij/zij) bij ons werkzaam was de volgende werkzaamheden verricht:

* (opsomming werkzaamheden).

 

De * (heer/mevrouw) * (naam) heeft de opgedragen werkzaamheden steeds naar volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerd collega. Het dienstverband is op * (haar/zijn) eigen verzoek beëindigd.

 

Of: De arbeidsovereenkomst is door ons beëindigd, omdat * (reden beëindiging arbeidsovereenkomst).

 

Ik vertrouw erop dat de (heer/mevrouw) * (naam) spoedig een passende baan zal vinden en wens * (hem/haar) alle goeds toe.

 

Hoogachtend,

 

………………………………

* (handtekening werkgever) * (naam en adres werkgever)Laatste update: 22/11/2011 10:24.19