VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aftrekpost monument beoordeeld: Nederlandse aftrekregeling uitgaven voor monumentenpanden in strijd met Europees recht

20 oktober 2011

Samenvatting

Hof Den Bosch heeft onlangs de uitspraak van Rechtbank Breda bevestigd voor wat betreft het oordeel dat de Nederlandse regeling voor de aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden in strijd is met het Europese recht, maar op een andere beginsel namelijk het beginsel van het vrije verkeer van werknemers. De procedure betrof een man die eind 2004 van Nederland naar België was geëmigreerd en daar eigenaar was een kasteel. Het kasteel was een beschermd monument volgens de Belgische regelgeving die vergelijkbaar is met de Nederlandse Monumentenwet. De man werkte in Nederland en was voor ten minste 90% van zijn belastbare inkomen in Nederland aan de belastingheffing onderworpen. Hij opteerde voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Hij kon de onderhoudskosten van het kasteel niet in België in aftrek brengen. De Nederlandse belastinginspecteur weigerde eveneens aftrek, omdat het kasteel niet als monument was ingeschreven in de Nederlandse registers. Deze registers staan alleen open voor in Nederland gelegen monumenten. Het hof was op grond van diverse arresten van het Hof van Justitie EU (o.a. de zaken Schumacker en Renneberg) van oordeel dat de man wel recht had op aftrek van onderhoudskosten, omdat anders sprake zou zijn van een ongelijke behandeling van ingezetenen ten opzichte van niet-ingezetenen.

Volledig artikel

In de inkomstenbelasting is een speciale regeling opgenomen volgens welke men uitgaven met betrekking tot een monumentenpand in aftrek kan brengen (als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek). De achterliggende reden voor deze aftrekmogelijkheid is dat onderhoud aan monumentenpanden veelal zeer kostbaar is, terwijl de instandhouding van het cultureel-historisch erfgoed in Nederland door de overheid als belangrijk wordt gezien. De aftrek is slechts mogelijk indien de uitgaven een bepaalde drempel overschrijden. Indien het monumentenpand als eigen woning in gebruik is, geldt voor het jaar 2011 een drempel van 0,8% van de WOZ-waarde van de woning. Indien het monumentenpand niet de eerste (eigen) woning is en niet voor ondernemingsdoeleinden wordt gebruikt, wordt het pand belast in box 3. Uitgaven voor onderhoudskosten zijn in dat geval slechts aftrekbaar voor zover de drempel van 4% van de waarde in het economische verkeer van het pand op 1 januari van het desbetreffende jaar wordt overschreden. Een andere voorwaarde is dat het monumentenpand ingeschreven moet staan in het monumentenregister zoals genoemd in de Monumentenwet.
 
Hof Den Bosch heeft onlangs een uitspraak gedaan over de vraag of de Nederlandse regeling voor de aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden in strijd is met het Europese recht. De procedure betrof een man die eind 2004 van Nederland naar België was geëmigreerd en daar eigenaar was een kasteel. Het kasteel was een beschermd monument volgens de Belgische regelgeving die in hoofdlijnen overeenkomt met de Nederlandse Monumentenwet. De man werkte in Nederland en was (zo bleek pas in hoger beroep) voor ten minste 90% van zijn belastbare inkomen in Nederland aan de belastingheffing onderworpen. Hij opteerde voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Hij kon de onderhoudskosten niet in België in aftrek brengen.
 
Bij de regeling van de aanslag inkomstenbelasting over 2004 weigerde de Nederlandse belastinginspecteur de door de man opgenomen aftrekpost van € 18.140 in verband met uitgaven voor het kasteel. De reden voor de weigering was dat het kasteel niet als monument was ingeschreven in de Nederlandse registers.
 
De man maakt vergeefs bezwaar en deed voor Rechtbank Breda een beroep op diverse schendingen van het EG-recht, waaronder schending van de beginselen van vrij verkeer van werknemers binnen de lidstaten, schending van de vrijheid van vestiging en schending van het vrij verkeer van kapitaal. De rechtbank was het alleen eens met laatstgenoemde schending. De rechtbank verklaarde het beroep daarom gegrond en stond aftrek van de uitgaven toe. De inspecteur ging in hoger beroep bij Hof Den Bosch.

Het hof stelde vast dat de man voor ten minste 90% van zijn belastbare inkomen in Nederland aan de belastingheffing was onderworpen. Daardoor kon hij volgens het hof op grond van het arrest Schumacker van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Nederland de aftrekpost claimen op grond van het beginsel van het vrije verkeer van werknemers.  Het hof was op grond van het arrest Renneberg van het Hof van Justitie EU van oordeel dat -om te bereiken dat geen inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van werknemers- bij de berekening van het belastbare inkomen van de man rekening moest worden gehouden met negatieve inkomsten uit eigen woning in België op dezelfde wijze als waarop het gebeurt bij ingezetenen. Daarbij is niet van belang of de man recht heeft op een aftrekmogelijkheid in België. (Voor Rechtbank Breda was overigens gebleken dat de man een eventuele aftrek van kosten van het kasteel niet geldend kon maken.) Het hof verleende de man daarop de aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden voor het Belgische kasteel.

Opmerking
Het pakket Belastingplan 2012 c.a. bevat onder meer het wetsvoorstel Geefwet. De Geefwet bevat diverse maatregelen gericht op de loon- en inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een van de maatregelen in de inkomstenbelasting betreft het volgende. Eigenaren van monumentenpanden kunnen momenteel vaste eigenaarslasten in de inkomstenbelasting aftrekken. Deze aftrek en afschrijvingen worden afgeschaft en de aftrek voor kosten voor onderhoud aan een rijksmonumentenpand wordt gemaximeerd tot 80% van de onderhoudskosten. De drempelbedragen voor deze aftrekpost zullen echter vervallen. Voor onderhoudskosten waartoe voor 1 januari 2012 reeds onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan, is een overgangsregeling getroffen. Verder komt er een negatieve giftenaftrek voor herroepen giften.
 
Bron: PWC 21102011/  Hof Den Bosch, 7-7-2011, nr. 09/00160 (gepubliceerd 17-10-2011).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 21/10/2011 10:07.54