VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Wetsvoorstel personenvennootschap exit

Samenvatting

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer een brief gezonden waarin hij aangeeft dat hij het al uit 2002 (!) daterende wetsvoorstel personenvennootschappen en de daarbij behorende invoeringswet heroverweegt. Beide wetsvoorstellen waren bij de Eerste Kamer nog steeds aanhangig. De nieuwe regeling voor de personenvennootschappen blijkt uit de kring van beoogde gebruikers -ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf- weinig steun te krijgen. De ondernemers hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en zijn beducht voor de daarmee gepaard gaande kosten.

VNO-NCW en MKB Nederland onderschrijven dat standpunt.

Volledig artikel

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer een brief gezonden waarin hij aangeeft dat hij het al uit 2002 daterende wetsvoorstel personenvennootschappen en de uit 2005 daterende invoeringswet heroverweegt. Op 11 december 2002 hebben we voor het eerst over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel bericht nadat de ministerraad aan de indiening van het wetsvoorstel  zijn akkoord had gegeven. In de daarop volgende jaren was de voortgang van de wetsvoorstellen niet bijzonder hoog te noemen. Het eerste wetsvoorstel was al sinds januari 2005 bij de Eerste Kamer aanhangig en de invoeringswet sinds december 2009.
 
De nieuwe regeling voor de personenvennootschappen blijkt uit de kring van beoogde gebruikers –ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf- weinig steun te krijgen. De ondernemers hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en zijn beducht voor de daarmee gepaard gaande kosten. VNO-NCW en MKB Nederland onderschrijven dat standpunt. Ook de vaste commissie voor Justitie had in april 2011 in het voorlopig verslag zich behoorlijk kritisch uitgelaten over de invoeringswet en zelfs vraagtekens geplaatst bij het nut en de noodzaak van de regelgeving en helderheid en bruikbaarheid van de wetgeving.
 
Bron: PWC 09092011 / Ministerie van Financiën, 5-9-2011, nr. 5708213/11/6.

VerbijsterendAdvies.nl

Nieuwe regeling voor personenvennootschappen

11 december 2002

 

Op 6 december 2002 heeft de ministerraad ingestemd met toezending aan de Tweede kamer van het wetsvoorstel dat leidt tot een nieuwe regeling voor personenvennootschappen zoals een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. Vennoten van personenvennootschappen kunnen volgens dit wetsvoorstel straks ervoor kiezen om de personenvennootschap - behalve als het een maatschap is - rechtspersoonlijkheid te laten verwerven. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de vennootschap zelf eigenaar is van de goederen van de vennootschap en aansprakelijk is voor de schulden. De rechtspersoonlijkheid leidt echter niet tot beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten.

 

 

Volledig bericht

Op 6 december 2002 heeft de ministerraad ingestemd met toezending aan de Tweede kamer van het wetsvoorstel dat leidt tot een nieuwe regeling voor personenvennootschappen zoals een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. Vennoten van personenvennootschappen kunnen volgens dit wetsvoorstel straks ervoor kiezen om de personenvennootschap - behalve als het een maatschap is - rechtspersoonlijkheid te laten verwerven. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de vennootschap zelf eigenaar is van de goederen van de vennootschap en aansprakelijk is voor de schulden. Daarnaast is het ook mogelijk om de rechtspersoonlijkheid weer op te heffen of om te zetten in een BV. De rechtspersoonlijkheid leidt echter niet tot beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten.

In het wetsvoorstel komt ook de ontbinding en voortzetting van een personenvennootschap aan bod. Zo wordt onder meer de opvolging van een vennoot door een erfgenaam of een derde geregeld. Verder is voor de vereffening en verdeling een afzonderlijke regeling opgenomen die toegesneden is op een personenvennootschap.

Opmerking
Het wetsvoorstel Invoeringswet personenvennootschappen 31065 is op 1 juli 2009 nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Personenvennootschappen 28746 is op 1 juli 2009 daarentegen al in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 15 mei 2007 heeft de Eerste Kamercommissie voor Justitie besloten de bespreking wetsvoorstel Personenvennootschappen aan te houden totdat het wetsvoorstel Invoeringswet personenvennootschappen de Eerste Kamer heeft bereikt. De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 31 maart 2009 de verwachting uitgesproken dat de afronding van de gezamenlijke behandeling van beide wetsvoorstellen voor het zomerreces 2009 niet realistisch zou zijn. Deze verwachting is uitgekomen. Volgens de huidige (13 juli 2009) kalender betreffende plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer staat het wetsvoorstel Invoeringswet geagendeerd voor week 37 (8, 9 en 10 september 2009).

Bron: PWC / Persbericht Ministerraad, 06-12-2002, nr. RVD1206

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 09/09/2011 15:09.34