VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Pensioenakkoord in detail

Samenvatting

Op 4 juni 2011 heeft het kabinet met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De belangrijkste afspraken houden het volgende in: de AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar; het AOW-pensioen gaat vanaf 2013 tot 2028 met 0,6% extra omhoog boven de gebruikelijke indexatie; er komt een flexibele AOW wat betreft het moment om te stoppen met werken (eerder dan met 66 jaar stoppen betekent een 6,5% lagere AOW-uitkering, later stoppen dan met 66 jaar betekent een 6,5% hogere uitkering); de premies voor aanvullende pensioenen (pensioen uit dienstverband) worden stabieler; door cao-afspraken wordt het voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken. Het pensioenakkoord leidt tot diverse aanpassingen van het op 10 mei 2011 ingediende wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar. Belangrijke aanpassingen betreffen de ongedaanmaking van de in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van de opbouwpercentages voor pensioenen gebaseerd op de eindloonregeling (van 2% naar 1,75%) en de middelloonregeling (van 2,25% naar 2%) en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2025.

Volledig artikel

Op 4 juni 2011 heeft het kabinet met de werkgeversorganisaties en vakbonden -verenigd in de Stichting van de Arbeid- overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De afspraken houden het volgende in: 

·         de AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar;

·         het AOW-pensioen gaat vanaf 2013 tot 2028 met 0,6% extra van het huidige AOW-niveau van een gehuwde omhoog boven de gebruikelijke indexatie. De extra verhoging wordt budgettair neutraal gefinancierd door onder meer de afbouw van de ouderenkortingen. De alleenstaande ouderenkorting blijft bestaan. Vanaf 2020 komt een inkomensafhankelijke ouderenkorting; (!)

·         er komt een flexibele AOW wat betreft het moment om te stoppen met werken (eerder dan met 66 jaar stoppen betekent een 6,5% lagere AOW-uitkering, later stoppen dan met 66 jaar betekent een 6,5% hogere uitkering). In 2025 geldt de hogere/lagere AOW-uitkering bij de leeftijd van 67 jaar. Eerder stoppen met werken is niet mogelijk indien AOW plus aanvullend pensioen nog recht geeft op bijstand gedurende de (vervroegde) pensioenperiode;

·         de premies voor aanvullende pensioenen (pensioen uit dienstverband) worden stabieler gemaakt;

·         in cao’s worden concrete afspraken gemaakt over duurzame participatie en inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Het wordt daardoor voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken;

·         pensioencontracten worden vernieuwd, mede op basis van nadere onderzoeken naar het omgaan met reeds opgebouwde rechten en de ontwikkelingen in EU-verband;

·         het financieel toetsingskader voor bestaande en nieuwe pensioencontracten (o.a. de buffereisen) zal worden verbeterd en uitgebreid;

·         het fiscale Witteveenkader (dat normen geeft voor een fiscaal zuiver pensioen) wordt aangepast.

het geheel aan fiscale maatregelen voor ouderenparticipatie wordt effectiever gemaakt. Er zal een ‘mobiliteitsbonus’ worden geïntroduceerd om daarmee de mobiliteit binnen ondernemingen maar ook daarbuiten of zelfs sector-overstijgende mobiliteit van werknemers te bevorderen. Het streven is om in 2012 de eerste stap te zetten.
 
Het pensioenakkoord leidt tot diverse aanpassingen van het op
10 mei 2011 ingediende wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar. Belangrijke aanpassingen betreffen het ongedaan maken van de in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van de opbouwpercentages voor pensioenen gebaseerd op de eindloonregeling (van 2% naar 1,75%) en de middelloonregeling (van 2,25% naar 2%) en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2025.

Bron: PWC 16062011/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10-6-2011, nr. AV/SDA/2011/10887.

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 16/06/2011 09:51.14