VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Minder schenkbelasting door samenloopregeling met overdrachtsbelasting

18 mei 2011

Samenvatting

Voor een schenking van een onroerende zaak of een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de koopsom van een onroerende zaak bestaat een samenloopbepaling die onder voorwaarden voorkomt dat zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting over hetzelfde bedrag verschuldigd wordt. De overdrachtsbelasting mag daarbij (deels) worden verrekend met de schenkbelasting. Een zorgvuldige planning van een schenking kan onder omstandigheden leiden tot een behoorlijke belastingbesparing. Illustratief hierbij is een recente uitspraak van Rechtbank Arnhem over een schenking van een moeder van een deel van de koopsom van een aan haar dochter verkochte woning. De verkoop vond op 31 december 2009 plaats. In de betreffende procedure wilde de dochter ook overdrachtsbelasting met schenkingsrecht (vanaf 1 januari 2010 schenkbelasting geheten) verrekenen die niet was geheven volgens de verminderingsregeling voor kort opeenvolgende verkrijgingen. De rechtbank wees dat op grond van de context van de samenloopregeling echter af. Op 1 januari 2010 is de Successiewet op diverse punten gewijzigd en vereenvoudigd waaronder ook de onderhavige samenloopregeling. Nu is in de Wet uitdrukkelijk bepaald dat niet geheven overdrachtsbelasting op grond van eerderbedoelde verminderingsregeling niet kan worden verrekend met de schenkbelasting.

Volledig artikel

De Successiewet bevat een samenloopregeling die tot doel heeft om (gedeeltelijke) dubbele heffing van overdrachtsbelasting en schenkbelasting in bepaalde situaties te voorkomen. Voor toepassing van de samenloopregeling is niet vereist dat de schenkbelasting en de overdrachtsbelasting worden geheven over hetzelfde object. Zo is toepassing ook mogelijk als in materiële zin een dubbele heffing optreedt. Wel is vereist dat een en dezelfde persoon de schenkbelasting en de overdrachtsbelasting is verschuldigd en dat de schenking en de onroerende zaak afkomstig zijn van een en dezelfde persoon.

De samenloopregeling houdt in dat verschuldigde overdrachtsbelasting (deels) wordt verrekend met schenkbelasting. Verrekening is daarbij alleen mogelijk voor zover de schenkbelasting daadwerkelijk is verschuldigd. Is bijvoorbeeld een gedeelte van een schenking vrijgesteld van schenkbelasting, dan vindt over dat gedeelte geen verrekening van overdrachtsbelasting plaats. De overdrachtsbelasting wordt dan evenredig aan het vrijgestelde en het niet-vrijgestelde gedeelte toegerekend. Een zorgvuldige planning van een schenking kan onder omstandigheden leiden tot een behoorlijke belastingbesparing. Illustratief hierbij is een recente uitspraak van Rechtbank Arnhem.

In de betreffende procedure verkocht een moeder op 31 december 2009 haar woning in aanbouw aan haar dochter. De verkoopprijs bedroeg € 400.000. De moeder schold de dochter een deel van de koopsom (€ 95.000) kwijt bij wijze van schenking. Over de verkregen woning was de dochter minder overdrachtsbelasting verschuldigd op grond van de verminderingsregeling voor kort opeenvolgende verkrijgingen. Door toepassing van deze regeling werd nu nog 6% overdrachtsbelasting geheven over € 115.110 = € 6.906. De schenking aan de dochter ad € 95.000 was in 2009 voor € 4.556 vrijgesteld zodat de grondslag voor de heffing van schenkingsrecht (€ 95.000 -/- € 4.556 =) € 90.444 bedroeg. Over deze verkrijging was € 8.349 schenkingsrecht (vanaf 1 januari 2010 schenkbelasting geheten) verschuldigd vóór toepassing van de samenloopregeling. De inspecteur legde de dochter een aanslag schenkingsrecht op zonder daarbij de samenloopregeling toe te passen. 
 
De dochter maakte tegen de aanslag bezwaar en wilde met het berekende bedrag aan schenkingsrecht ad € 8.349 ook overdrachtsbelasting verrekenen die niet was geheven volgens de verminderingsregeling voor kort opeenvolgende verkrijgingen. De rechtbank wees dat op grond van de context van de samenloopregeling echter af. Voor zover beroep is gedaan op de verminderingsregeling kan namelijk geen samenloop zich voordoen van overdrachtsbelasting en schenkingsrecht.
 
De rechtbank maakte vervolgens nog een berekening van het per saldo verschuldigde schenkingsrecht.

·                     Het verschuldigde schenkingsrecht vóór toepassing van de samenloopregeling bedroeg € 8.349.

·                     Op grond van de samenloopregeling was het volgende bedrag aan overdrachtsbelasting verrekenbaar: (€ 90.444/400.000 x € 115.100) * 6% = € 1.562.

·                     Per saldo verschuldigde schenkingsrecht: € 8.349 -/- € 1.562 = € 6.787.

Nu de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag schenkingsrecht geen rekening had gehouden met de samenloopregeling, verminderde de rechtbank het vastgestelde bedrag met € 1.562 tot € 6.787.
 
Opmerking
 Op 1 januari 2010 is de Successiewet op diverse punten gewijzigd en vereenvoudigd, waaronder de onderhavige samenloopregeling. Nu is in de Wet uitdrukkelijk bepaald dat niet geheven overdrachtsbelasting op grond van de verminderingsregeling niet kan worden verrekend met de schenkbelasting.

Bron: PWC / Rechtbank Arnhem, 12-5-2011, nr. 10/3398 (gepubliceerd 13-5-2011).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 19/05/2011 10:20.19