VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

 

Rabobank: huizenmarkt blijft verder inzakken

 

De Nederlandse huizenmarkt vertoont nog altijd geen tekenen van herstel. De prijzen van koopwoningen zullen dit en volgend jaar naar verwachting verder dalen, met respectievelijk 2 procent en 2,5 procent. Het aantal te koop staande huizen stijgt nog steeds en bevindt zich al op een hoog niveau; in april stonden ruim 184.000 woningen te koop. Het aantal transacties zal naar verwachting uitkomen op 130.000 dit jaar en 135.000 in 2012. Dat is te lezen in het Kwartaalbericht Woningmarkt van Rabobank.

 

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de gemiddelde huizenprijs in Nederland met -0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In vergelijking met een jaar geleden ligt het huidige prijsniveau -1,2 procent lager. Ondanks een sterke opleving van het aantal transacties in de eerste twee maanden van 2011 steeg het aantal transacties met slechts 2,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Oorzaak is de flinke terugval van het aantal transacties in maart.

 

De opleving in januari en februari komt volgens Rabobank voort uit de rust omtrent de hypotheekrenteaftrek bij het aantreden van het nieuwe kabinet. Ook kregen huishoudens een extra prikkel om vóór 1 januari een huis te kopen, door door stijgende rentes en door de verlaging van de NHG / Nibud financieringslastpercentages. Door deze verlaging kunnen huishoudens op basis van hetzelfde inkomen en rentepercentage nu 3 à 4 procent minder lenen dan een jaar geleden. In maart viel het aantal transacties onder andere door deze aanpassing terug.

 

'Ook is hierdoor de betaalbaarheid verder onder druk komen te staan. De verwachting is dat de financieringslast-percentages per 1 januari 2012 opnieuw zullen worden verlaagd. Het effect hiervan wordt versterkt door de opgelopen rente. Het grote aanbod enerzijds en de steeds verder beperkte financieringsmogelijkheden anderzijds zorgen ervoor dat bij het huidige prijsniveau vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Verwacht wordt dat verkopers gedurende het jaar hun prijs zullen verlagen om hun huis te verkopen, deels omdat de noodzaak daartoe bij sommige huiseigenaren zal toenemen' aldus Rabobank.

 

Bron: Infinance

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 


Geïnteresseerd in nog meer slecht nieuws over de woningmarkt ? Lees en huiver:

 

DE ONDERGANG VAN HET STENENLAND

Hoogleraar Ewald Engelen schetst de akelige toestand van de vaderlandse huizenmarkt. Niet voor de weekhartigen onder u.

 

Oeps!

 

Ik zeg het maar vast: dit wordt geen vrolijke column. Dus als U na de berichtgeving over aardbeving, tsunami en nucleaire meltdown in Japan Uw quotum aan ellende heeft bereikt, raad ik U aan deze column over te slaan.


Van Michiel Bicker Caarten, de voormalige anchorman van Uitgesproken WNL, mocht ik het niet doen: U de stuipen op het lijf jagen met doemscenario’s over de Nederlandse huizenmarkt. Dat past een academicus niet, zo mailde hij mij naar aanleiding van een eerdere column (Ierse spiegel) waarin ik op de gelijkenissen tussen Ierland en Nederland wees. Maar ik doe het toch: eens een pessimist altijd een pessimist. Laat mij dus kort uitleggen waarom wij aan de rand van de hypothecaire afgrond staan en hoe wij net zo’n financieel ‘zwart gat’ kunnen worden als de Verenigde Staten of Ierland.

Het brave Nederland

In vijftien jaar tijd zijn de prijzen voor eengezinswoningen in Nederland verdriedubbeld, van € 100 duizend tot pakweg € 300 duizend, en voor appartementen verdubbeld: van € 75 duizend naar ruim € 150 duizend. Sindsdien zijn de prijzen eerst licht gedaald en toen gestabiliseerd. Daar hoort uiteraard een grote particuliere schuldenlast bij. Er is dan ook geen land in Europa met zo’n hoge hypotheekschuld als het brave Nederland. De totale omvang ervan is ongeveer zo groot als ons bruto nationaal product. Om precies te zijn € 614 miljard. Dat komt neer op een schuldenlast van ruim € 36 duizend per persoon. Maar even minder dan de private schuld in Denemarken en Noorwegen, en veel meer dan die van de Verenigde Staten (€ 26 duizend), het Verenigd Koninkrijk (€ 22 duizend), Duitsland en België (beide rond de € 13 duizend), en zelf meer dan financieel rampgebied Ierland (€ 33 duizend).

Tophypotheek

Maar er is meer. Waar in landen als de Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk leningen tot een maximum van pakweg 80 tot 90 procent van de waarde van het onderpand gebruikelijk zijn, is in Nederland meer dan de helft van de hypotheken die de afgelopen tien jaar zijn verstrekt een zogenaamde tophypotheek. Dat wil zeggen een lening van gemiddeld 113 procent van de waarde van het onderpand. Bovendien is een groeiend deel van de leningen aflossingsvrij: maar liefst 43 procent van de hypotheken die zijn verstrekt in 2005 en 2006. Verder kiezen huizenbezitters steeds vaker voor hypotheken met korte looptijden. Voor de crisis had rond de 30 procent van de nieuwe hypotheken in Nederland een looptijd van minder dan twee jaar. Oftewel, Nederland kent zo zijn eigen ‘sub prime’ hypotheken: aflossingsvrij, hoger dan de waarde van het onderpand, en met korte looptijden waardoor de gevoeligheid voor renteschokken extreem hoog is.

Verpakte hypotheekobligaties

Daar komt bij dat Nederlandse banken zonder dat U het wist een securitisatiemachine van welhaast Anglo-Amerikaanse proporties hebben opgezet. Ja, U leest het goed. Wat in de Verenigde Staten een mondiale financiële meltdown heeft veroorzaakt – het bijeenvegen, verpakken, trancheren en doorverkopen van hypothecaire leningen – gebeurde en gebeurt ook in Nederland op grote schaal.

Nederland is na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de grootste markt voor verpakte hypotheekobligaties. Ongeveer een derde van onze hypotheken is door banken als ABN Amro, ING en Rabobank
doorverkocht aan Amerikaanse, Britse en Duitse institutionele beleggers. Zonder U daarvan te verwittigen. Met dank aan DNB en parlement, die dat in 2004 hebben mogelijk gemaakt.
Terwijl de nationale hypotheekmaffia haar handen in onschuld wast en bij hoog en bij laag beweert dat de Nederlandse huizenmarkt
volstrekt uniek is en geen spat lijkt op die van de Verenigde Staten of Ierland, hoef je geen helderziende te zijn om te bevroeden dat alle sterren in de richting van een Nederlandse hypothecaire meltdown wijzen: stijgende olieprijzen door politieke onzekerheid in het Midden Oosten, snel oplopende inflatie resulterend in een reeds aangekondigde renteschok (Trichet’s ‘grote waakzaamheid’) en alle Nederlanders met een tophypotheek hebben het nakijken. Met sterk stijgende executieverkopen en afwaarderingen op hypotheekobligaties zou een Nederlandse hypotheekcrisis het Europese financiële stelsel opnieuw naar de rand van de afgrond kunnen brengen.

Raar land
Nederland is een raar land: aangeharkt, ingeperkt en gladgestreken als het is, koestert het de illusie te goed te zijn voor de ellende van de rest van de wereld. Geen oorlog, geen corruptie, geen genocide, geen fundamentalisme, geen speculatieve verdwazing. En ondertussen grossiert de elite in zelfverrijking, marcheert Nederland fier aan het hoofd van de parade van het Europese populisme, heeft het een niet geringe bijdrage geleverd aan de genocide van anderen, en is hier een speculatieve huizenbel geblazen die zijn gelijke in de wereld niet kent.
De volgende financiële Apocalyps zou zo maar van Nederlandse origine kunnen zijn. Meesters in zelfbedrog zijn we.

Bron: www.fmt.nl


Geplaatst door: eindtijdvisionist op vrijdag, 15 april 2011 09:52 AM

Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0

Met een lach en een traan zie ik dit artikel over hoogmoedig "Nederigland" van Professor Engelen, die zijn ei hier kwijt kan. Toen ik als arts/specialist en kankerresearcher in 1981 een lezing hield op een medisch congres met als titel "Cancer, it's like economy" werd ik niet alleen door de KNMG in de banvloek gedaan, maar ook de Staat der Nederlanden ging zich ermee bemoeien.
Als kenmerken van kanker zijn hier te noemen: de rijken die steeds rijker worden en de armen steeds armer, uitzaaiingen, een groeiende deficit en tenslotte recycling van intern/extern afval.
Deze generale "vernichting" deed mijn leven een totaal andere wending geven. Ik legde mijn doktersjas neer en ging op zoek naar dit vreemde fenomeen dat in de oudheid beschreven stond als de "omkeringscyclus" en/of de "verachtingscyclus". Die studie duurde al met al zo'n 20 jaar.
Toen bleek dat iedere cultuur aan het einde zo'n cyclus doormaakte en waardoor zij een verdorde leeggevreten aarde achterliet. Nu hebben wij een wereldsamenleving waar de mensenwoekering niet alleen de aarde leegvreet en waar tevens het economisch deficit gigantisch is. Helaas is Nederland als supervasal van "Amen Rika" in dit plaatje het verkankerde mekka van rijkdommigheid.
Werd ons dit niet nagelaten als "hoogmoed voor de val"? Op de website
www.wetenschap-ei... staat hierover voldoende te vinden.
Sinds vele jaren probeerde ik een en ander via de media naar buiten te brengen, maar helaas bleken alle deuren gesloten te blijven. Nu zijn we zo'n kleine 30 jaar verder en is de kanker in zijn terminale stadium. Helaas zal het niet louter eindigen met een financiële Apocalyps voor het Hollanditis, maar wordt het een mondiale Apocalyps, hetwelk tot gevolg heeft dat wij als "ware terroristen" onszelf in een oorlog gaan mengen. Het is wederom identiek aan kanker waar aan het einde van de rit zowel de uitgemergelde cellen als de kankercel het loodje gaat leggen.
Maar als ware meesters in zelfbedrog zal geen journalist het wagen hierover publiekelijk te schrijven.

 Laatste update: 18/05/2011 16:34.26