VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Arbeidstijdenwet

 

Veel werknemers hebben een negen-tot-vijfbaan. Hun werkweek van 36 of veertig uur is verdeeld over vijf dagen. Er zijn echter ook sectoren waar continu arbeidskrachten aan het werk moeten zijn, met consequenties voor de tijdstippen en eventueel ook het aantal uren waarop werknemers moeten werken. In de Arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen om te voorkomen dat werknemers schade oplopen aan hun gezondheid.

 

De Arbeidstijdenwet geldt in beginsel voor iedereen die voor een werkgever werkt. Niet alleen voor ‘normale’ werknemers, maar ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Voor kinderen onder de zestien jaar en jongeren van zestien en zeventien jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele specifieke regels voor zwangeren of pas bevallen vrouwen.

Diensten

De werkgever heeft te maken met vier regels die de maximumarbeidstijd bepalen.

• Ten eerste geldt dat de werknemer per dienst maximaal twaalf uur mag werken.
• Daarnaast mag de werknemer in een week maximaal zestig uur werken.
• Ten derde geldt dat hij in een periode van vier weken maximaal 220 uur mag werken, dus dat betekent gemiddeld 55 uur per week. Bij collectieve regeling (zoals een cao) kunnen hierover echter afwijkende afspraken worden gemaakt.
• Tot slot geldt dat de werknemer in een periode van zestien weken maximaal 768 uur mag werken, gemiddeld dus 48 uur per week.

Deze normen gelden voor werknemers vanaf achttien jaar.

 

Rusttijd na het werk

Ook over de minimale rustperiode na werktijd zijn standaardregels opgesteld. De dagelijkse rusttijd van de werknemer moet minstens elf aaneengesloten uren zijn. Dus als hij een dag heeft gewerkt, mag zijn volgende dienst niet binnen elf uur daarna beginnen. Wel mag de rust eens in de zeven dagen worden ingekort tot acht uur als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dat nodig maken. De rusttijd na een vijfdaagse werkweek is 36 aaneengesloten uren of in een periode van veertien dagen minimaal 72 uur. Deze rustperiode mag worden gesplitst in twee onafgebroken perioden van minimaal 32 uur.

 

Pauzetijden

Als een werknemer langer werkt dan 5½ uur, heeft hij recht op minimaal een half uur pauze. Die pauze mag worden gesplitst in twee keer een kwartier. Als de werknemer op één dag meer dan tien uur werkt, is de pauze ten minste drie kwartier. Die pauze mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal telkens een kwartier. Bij collectieve regeling zoals een cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Als de werknemer echter langer dan 5½ uur werkt, moet hij in elk geval een kwartier kunnen pauzeren.

 

Zondagswerk

Het uitgangspunt voor werken op zondag is dat de werknemer niet hoeft te werken, tenzij de werkgever dit met hem heeft afgesproken. De werkgever mag dit overigens alleen doen als de noodzaak hiertoe volgt uit de aard van het werk (denk aan de gezondheidszorg, brandweer of politie). Ook bedrijfsomstandigheden kunnen zondagswerk noodzakelijk maken. In dat geval moet de werkgever eerst met de ondernemingsraad overeenstemming bereiken en daarnaast moet ook de werknemer instemmen. Als er dan inderdaad op zondag moet worden gewerkt, moet dit zo worden ingericht dat de werknemer ten minste dertien vrije zondagen per 52 weken heeft. Bij collectieve regeling kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt, maar hiermee moet uw werknemer instemmen.

 

Aanwezigheidsdiensten

In verschillende beroepsgroepen bestaan aanwezigheidsdiensten, zoals in verpleeghuizen, ziekenhuizen en bij de brandweer. Dit zijn diensten waarbij de werknemer op de werkplek aanwezig is, maar pas werk verricht na een oproep (bijvoorbeeld bij de brandweer). In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie werd bepaald dat de gehele aanwezigheidsdienst als arbeidstijd moest worden gezien. Het werken in aanwezigheidsdiensten mag alleen als hiertoe door de aard van het werk een noodzaak bestaat. Bovendien moet het bij collectieve regeling (cao) worden overeengekomen. De hoofdregels zijn als volgt. Een aanwezigheidsdienst mag niet langer dan 24 uur aaneengesloten duren, inclusief wacht- en slaapuren. Zowel voor als na een aanwezigheidsdienst moet de werknemer minimaal elf uur vrij zijn. Per week mag deze rust eenmaal worden ingekort tot tien uur en eenmaal tot acht uur als de bedrijfsomstandigheden deze verkorting nodig maken.

 

Let op!

Alle tijd in aanwezigheidsdienst telt als arbeidstijd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 24-uursaanwezigheidsdienst niet realiseerbaar is, omdat er dan niet kan worden voldaan aan de normen voor de arbeidstijd per dienst of de dagelijkse rust. Er geldt een uitzondering als regelmatig of voor een belangrijk deel in aanwezigheidsdienst wordt gewerkt. Dan kunnen deze regels buiten toepassing blijven als door het verrichten van één of meer aanwezigheidsdiensten het niet mogelijk is aan deze algemene regels te voldoen.

 

Nachtdiensten

We spreken van een nachtdienst als er meer dan één uur gewerkt wordt tussen 0.00 uur en 6.00 uur. In dat geval gelden strenge regels. Een nachtdienst (bijvoorbeeld bij ploegendiensten) mag niet langer duren dan tien uur. Maximaal vijf keer per twee weken en 22 keer per jaar mag de werknemer twaalf uur in een nachtdienst werken. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien mag de werkweek over een periode van zestien weken gemiddeld niet meer dan veertig uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd dan de ‘normale’ rusttijden. Het aantal nachtdiensten dat een werknemer draait blijft beperkt, namelijk per zestien weken maximaal 36 nachtdiensten. Alleen bij cao of na een afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar.

 

Advies

Werknemers moeten in eerste instantie zelf opletten dat ze de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet overschrijden. Werkgevers kunnen echter van hun personeel niet eisen buiten de regels om te werken. Ook de ondernemingsraad heeft tot taak erop te letten dat de wet wordt nageleefd. De Arbeidsinspectie voert regelmatig steekproefsgewijs controles uit. Als bij u in het bedrijf de regels niet worden nageleefd, kan de Arbeidsinspectie – eventueel na een waarschuwing – een boete opleggen. De maximale hoogte van de boete is wettelijk vastgesteld op € 11.250 (voor natuurlijke personen) en € 45.000 (voor rechtspersonen).


Bron: De SalarisAdviseur >> 06 mei 2011 

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2011 »

 

 Laatste update: 10/05/2011 09:48.24