VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Uitgebreide verzekeringsplicht werkgever

Een goed werkgever moet ook zorgen voor een verzekering voor andere bedrijfsongevallen dan ongevallen in het verkeer, zo formuleerde het Hof Den Bosch.

Dat komt min of meer neer op een een uitbreiding van de verzekeringsplicht van werkgevers. Maar de risico’s moeten wel goed verzekerbaar zijn, tegen betaalbare premies.

De situatie
Een therapeut die werkt bij een stichting die tbs-patiënten behandelt, raakt arbeidsongeschikt door mishandeling door een patiënt. Hij stelt de stichting aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt.

Bij de kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat de stichting niet aansprakelijk is omdat die niet is tekortgeschoten in haar zorgverplichting.


De vordering in hoger beroep
De werknemer stelt in hoger beroep dat de schade die hij lijdt tijdens zijn werk, als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van patiënten, in redelijkheid voor het risico van de werkgever behoort komen.

Hij beroept zich op rechtspraak van de Hoge Raad waaruit volgt dat werkgevers moet zorgen voor een goede verzekering voor werknemers die deelnemen aan gemotoriseerd verkeer. Omdat hij dagelijks risico’s liep door het werken met tbs-patiënten, had de stichting ook voor hem een goede verzekering moeten afsluiten.


Het oordeel
Het hof vindt dat de schade die de werknemer lijdt, niet voor risico van de werkgever behoort te komen. De werkgever had volgens het hof de geweldpleging niet kunnen voorzien en is dus niet tekortgeschoten in het nemen van maatregelen om de aanval te voorkomen. De zorgplicht van de werkgever is beperkt tot de in de wet genoemde grenzen en is niet gebaseerd op een algemene risicoaansprakelijkheid.


Wel oordeelt het hof
dat een werkgever ook voor andere risico’s op ongevallen dan die in het gemotoriseerd verkeer, moet zorgen voor een goede verzekering. Het gaat dan om werkzaamheden die er toe kunnen leiden dat de werknemer bij ongevallen betrokken raakt. Voorwaarde is wel dat de risico’s goed verzekerbaar moeten zijn, tegen betaalbare premies.

Het Hof houdt de zaak aan en draagt partijen op om het bewijs te leveren dat de risico’s op ongevallen in een tbs-kliniek al dan niet verzekerd hadden kunnen worden.

 

Uitbreiding verzekeringsplicht
Met deze uitspraak formuleert het Hof Den Bosch een uitbreiding van de verzekeringsplicht van de werkgever. De verzekeringsplicht, die voortkomt uit goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), gold tot nu toe alleen voor verkeersongevallen van werknemers. Uiteraard blijft ook hier de vraag nog open hoe de Hoge Raad uiteindelijk een dergelijke zaak beoordeelt.

 

Bron: P&OActueel /  mr. Ingrid Kooijman LJN BN0734 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Goed werkgeverschap art. 7:611 BW  Hoger beroep 06 juli 2010

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Meer lezen over de aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen:

 Laatste update: 03/05/2011 09:47.30