VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Minister De Jager wil de klant centraal stellen in de financiële dienstverlening. Dat schrijft hij in zijn brief van 8 pagina’s aan de Tweede Kamer met nieuwe maatregelen voor grotere transparantie van financiële dienstverlening en de uitwerking van het provisieverbod.

 

 

Minister eist per distributiekanaal verschil in premie

 

"Voor een gelijk speelveld is het van belang dat de prijzen van de (netto)producten die via adviseurs/bemiddelaars worden gedistribueerd, lager zijn dan de prijzen van vergelijkbare producten van banken en direct writers."

 

Die wens uit minister van Financiën Jan-Kees de Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Producten die via het intermediair verlopen "kennen immers geen advies- en distributiekosten, omdat die separaat met de klant worden afgerekend". De bewindsman vertrouwt erop dat het verschil "bij goede marktwerking in het zuivere marktmodel" vanzelf zichtbaar zal worden. Hij kondigt aan die ontwikkeling nauwgezet te zullen monitoren "om erop toe te zien of de markt hier goed zijn werk doet". Mocht dat niet het geval zijn, dan grijpt het ministerie in.

 

"Ik sluit niet uit dat als er onvoldoende onderscheid tussen prijzen van producten van directe aanbieders en prijzen van producten die via het intermediaire kanaal worden aangeboden optreedt, ik hier nadere maatregelen voor zal treffen. Verdergaande kostentransparantie van producten is een maatregel die ik in dit kader kan overwegen. Ik ga er vooralsnog van uit dat de markt hier zelf oplossingen zal ontwikkelen, omdat concurrerende aanbieders hier voordeel van kunnen ondervinden." Als klanten kiezen voor aanschaf zonder advies, 'execution only', moeten zij "op niet mis te verstane wijze geïnformeerd worden over de risico's die hieraan zitten". Een klant mag voor deze wijze van productaanschaf kiezen, "maar alleen na een toetsing die nagaat of dit type dienstverlening past bij de betreffende klant". De minister kijkt hiervoor naar een vergelijkbare toets die al bestaat bij producten onder de Mifid-regelgeving.

 

Bron: AM 15042011

 

Efficiencyvergoeding van de baan, volume-eis exit en portefeuillerecht… 

 

De brief die minister De Jager van Financiën donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd laat er geen misverstand over bestaan: er wordt aangestuurd op het verdwijnen van alle geldstromen tussen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Tegen die achtergrond ziet de minister dan ook geen heil in efficiencyvergoedingen, waar intermediairorganisatie Adfiz lange tijd sterk op aandrong. Dat zouden vergoedingen moeten zijn die verzekeraars of banken aan het intermediair betalen voor werkzaamheden die zij de aanbieder uit handen nemen. "De klant betaalt voor advies en bemiddeling", stelt De Jager. "Als kosten van bemiddelingswerkzaamheden niet zijn uit te leggen aan de klant, moet de bemiddelaar zich afvragen of hij nog wel zaken wil doen met die betreffende aanbieder." Verder wil het ministerie een einde maken aan volume-eisen van aanbieders richting het intermediair. Hoe dat moet worden afgedwongen, is overigens nog onduidelijk. De Jager denkt aan het kopiëren van regels rond 'belangenconflicten' zoals die in de beleggingswereld gelden. Voorts zal onderzocht worden of het portefeuillerecht, zoals nu opgenomen in de WFT, "nog past in het nieuwe marktmodel dat ik voor ogen heb".

 

Bron: AM 15042011

 

De Jager wil kosten aanbieder in dvd

 

Minister Jan-Kees de Jager is vast van plan een gelijk speelveld te creëren tussen het directe kanaal van aanbieders en het kanaal van adviseurs/bemiddelaars. Om de verschillen helder te maken, moeten ook aanbieders in de toekomst een dienstverleningsdocument (dvd) gaan opstellen. Daarin moeten zij onder meer inzicht gaan geven in hun advies- en distributiekosten. Dat zal in nominale termen, dat wil zeggen in euro's, moeten geschieden, zodat klanten kunnen vergelijken. Dit schrijft de minister in een acht pagina's tellende brief aan de Tweede Kamer . Hoe de kosten exact (vanaf 2013) in het dvd gemeld moeten worden, is nog onderwerp van studie. "Misrepresentatie van die kosten door ze lager voor te stellen dan ze werkelijk zijn", wil De Jager in elk geval tegengaan. Daarnaast moet uit het dvd duidelijk blijken "of en zo ja, in welke mate er een vergelijking van producten van verschillende aanbieders wordt gemaakt". Tot slot moet bij functionarissen die in dienst zijn van een aanbieder helder zijn "welke prikkels de advisering vanuit de aanbieder beïnvloeden", zo stelt de bewindsman. "Ook in dat laatste geval kunnen zij zich niet kwalificeren als onafhankelijke adviseur, omdat dat misleidend kan zijn." terug

 

Bron: AM 15042011

 

 

Winstcommissies inderdaad per 2012 verboden

Conform het recente gezamenlijke voorstel van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA) behoren winstcommissies binnen het volmachtkanaal met ingang van 1 januari 2012 tot het verleden. Dat is één van de voorgestelde maatregelen in de consultatienota van het ministerie van Financiën. De nota werd woensdag gepubliceerd. Die bevat onder meer de regel dat bonussen of omzetprovisies – provisies die verbonden zijn aan het behalen van een bepaalde omzet of productie – na 1 januari 2012 niet langer zijn toegestaan. Dat geldt ook voor alle typen schadeverzekeringen en tevens voor het volmachtkanaal. Specifiek voor volmachten worden "vergoedingen die tot doel hebben productie of omzetgroei te belonen" getypeerd als perverse prikkels die "volumesturing in de hand werken". Aan het betalen en ontvangen van schadeprovisies wordt nog een algemeen geformuleerde 'inducementnorm' gekoppeld: commissies zijn verboden als zij de kwaliteit van de dienst niet ten goede komen en/of afbreuk doen aan de verplichting zich in te zetten voor de belangen van de klant. Voor directe beloningen van de klant aan de adviseur gaat eveneens een "open norm" gelden. "Zolang er maar geen sprake is van een beloning die gelet op de aard en de omvang van de dienstverlening als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd", is hier de beperkende voorwaarde. Als 'kennelijk onredelijk' wordt nog nader omschreven met termen als: "beloningen die gelet op de daarmee gemoeide inspanningen niet kunnen worden gerechtvaardigd" en "beloningen die evident afbreuk doen aan het belang van de klant". De AFM gaat hierop toezien; eenmaal betaalde factuurbedragen zullen niet worden teruggevorderd.

 

Bron: AM 15042011

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieel-toezicht/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/14/uitwerking-regelgeving-provisieverbod.htmlLaatste update: 15/04/2011 10:28.52