VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Fiscale agenda 2011-2012  voorstellen voor eenvoudiger en robuuster belastingstelsel

14 april 2011

Samenvatting

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 14 april 2011 de reeds eerder aangekondigde Fiscale agenda naar de Tweede Kamer gezonden. De Fiscale agenda bevat een aantal fiscale maatregelen die dit kabinet in de lopende kabinetsperiode wil nemen en daarnaast een groot aantal met de Tweede Kamer nog te bediscussiëren voorstellen/denkrichtingen voor fiscale maatregelen voor de verdere toekomst. Daarbij zal ook worden gekeken naar een verandering in de belastingmix door een verschuiving van belasting op arbeid (loon- en inkomstenbelasting) naar belasting op consumptie (omzetbelasting). Voor de korte termijn denkt het kabinet hierbij aan een verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 8% en voor de lange termijn aan een uniformering van de btw-tarieven naar het niveau van het huidige algemene tarief van 19%. Het kabinet wil in het derde kwartaal 2011 een wetsvoorstel indienen met een aantal maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting. Deze betreffen de volgende : 1. een beperking van excessieve renteaftrek voor overnameholdings; 2. een stop op de import van buitenlandse verliezen van vaste inrichtingen door de invoering van een ‘objectvrijstelling voor vaste inrichtingsresultaten’; 3. verlaging van het 25%-belastingtarief met 1%-punt naar 24%. Verder zal op 14 juni 2011 een opinie worden gepubliceerd met betrekking tot de fiscale behandeling van deelnemingsrente. Voor ondernemers-natuurlijke personen wil het kabinet de waaier van ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, fiscale oudedagsreserve e.d.) omzetten in één geïntegreerde ondernemersfaciliteit en het urencriterium afschaffen. Mogelijk komt voor winst uit onderneming een afzonderlijke (vierde) inkomensbox in de Wet inkomstenbelasting met een eigen tariefstructuur. Het kabinet wil in de eerste helft van 2012 een verkennende nota over de mogelijkheden van een winstbox aan de Tweede Kamer aanbieden. Het kabinet wil in lijn hiermee in het wetsvoorstel Belastingplan 2012 alvast de winstafhankelijke zelfstandigenaftrek omzetten in een vaste basisaftrek van ongeveer € 7.200. Deze basisaftrek wordt daarbij niet geïndexeerd. Voor winsten boven dit bedrag geldt een MKB-vrijstelling van (ten minste) 12%.

Volledig artikel

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 14 april 2011 de reeds eerder aangekondigde Fiscale agenda  naar de Tweede Kamer gezonden. De Fiscale agenda bevat een beleidsvisie voor een aangepast belastingstelsel. De beleidsvisie is uitgewerkt in een aantal fiscale maatregelen die dit kabinet in de lopende kabinetsperiode wil nemen en in een groot aantal met de Tweede Kamer nog te bediscussiëren voorstellen/denkrichtingen voor fiscale maatregelen voor de verdere toekomst. De beleidsvisie is uitgewerkt in 5 onderdelen.

1. Verschuiving van directe naar indirecte belastingen

Het kabinet zet in op een verandering in de belastingmix door een verschuiving van belasting op arbeid (loon- en inkomstenbelasting) naar belasting op consumptie (omzetbelasting). Voor de korte termijn denkt het kabinet hierbij aan een verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 8% en voor de lange termijn aan een uniformering van de btw-tarieven naar het niveau van het huidige algemene tarief van 19%.

2. Vennootschapsbelasting

Het kabinet wil in het derde kwartaal 2011 een wetsvoorstel indienen met een aantal maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting. Deze betreffen de volgende :
- een beperking van excessieve renteaftrek voor overnameholdings;
- een stop op de import van buitenlandse verliezen van vaste inrichtingen door de invoering van een ‘objectvrijstelling voor vaste inrichtingsresultaten’;
- verlaging van het 25%-belastingtarief met 1%-punt naar 24%.

In zijn brief van
5 december 2009 had de toenmalige staatssecretaris van Financiën aangegeven af te zien van het beperken van de aftrek van deelnemingsrente vanwege mogelijke strijdigheid met EU-recht. Op 25 februari 2010 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen waaruit de staatssecretaris de conclusie trekt dat het risico van strijdigheid met EU-recht beperkt zal zijn. Hij heeft vervolgens een team gevraagd om een opinie te formuleren met betrekking tot de fiscale behandeling van deelnemingsrente. Dat team zal op 14 juni 2011 de opinie publiceren.

Wat betreft de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting geeft het kabinet aan daarvoor geen budgettaire ruimte te zien.

3. Ondernemers-natuurlijke personen

Voor ondernemers-natuurlijke personen heeft het kabinet als inzet om de bestaande waaier van ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, fiscale oudedagsreserve e.d.)  om te zetten in één geïntegreerde ondernemersfaciliteit en daarbij het voor diverse ondernemersfaciliteiten geldende urencriterium af te schaffen. Mogelijk komt voor winst uit onderneming een afzonderlijke (vierde) inkomensbox in de Wet inkomstenbelasting met een eigen tariefstructuur. Het kabinet wil daartoe in de eerste helft van 2012 een verkennende nota over de mogelijkheden van een winstbox aan de Tweede Kamer aanbieden. Het kabinet wil in lijn hiermee in het wetsvoorstel Belastingplan 2012 alvast de winstafhankelijke zelfstandigenaftrek omzetten in een vaste basisaftrek van ongeveer € 7.200. Deze basisaftrek wordt daarbij niet geïndexeerd. Voor winsten boven dit bedrag geldt een MKB-vrijstelling van (ten minste) 12%. 

4. Loonsomheffing

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de loonsomheffing aangekondigd als onderdeel van de verlichting van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en burgers. De loonsomheffing in zijn meest vergaande vorm is de heffing bij de werkgever in de vorm van één tarief over de totale loonsom (het totaalbedrag van uitbetaald loon) van die werkgever. Het kabinet geeft aan dat bij de vormgeving van een loonsomheffing, moet worden voldaan aan (een reeks van) randvoorwaarden. Voor de uitwerking hiervan zal het kabinet in overleg treden met werkgevers- en werknemersorganisaties en andere betrokken partijen. In het najaar verwacht het kabinet een ‘verkenning van een loonsomheffing’ gereed te hebben en te publiceren.
 
5. Vereenvoudigde communicatie met de belastingdienst

Het kabinet wil de bestaande (veelal op papier gebaseerde) communicatie tussen burgers en bedrijfsleven enerzijds en de belastingdienst anderzijds zo veel mogelijk -en uiteindelijk geheel- omzetten in digitale communicatie. Hierbij denkt het kabinet aan een persoonlijk domein (internetpagina) bij de belastingdienst waar zij wijzigingen kunnen doorgeven.

Bron: PWC / Ministerie van Financiën, 14-4-2011, nr. AFP/2011/248 U

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 15/04/2011 10:01.21